Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diyiénnì miɛkɛ nkɛ Yotɑmmu birɛ Aɑsi nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
2Aɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu, bɑ́ ò í ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, ò í ntũ̀nnɛ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kó mɛborimɛ.
3Ò do tũ̀nnɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ borimɛ mmɛ kɛ́féútɛ́nɛ̀ ketíkɛ o birɛ kɛ́tuɔ, ibotí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ti ì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ, ì do dɔɔri ìì sɔkɛ botí.
4Kòo nkɔù iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛtie nyɔ.
5Mɛm̀mɛ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Desinni nɛ̀ Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ domɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́ dì pì, bɛ̀ mɛ nyí ndì nɑ.
6Diì mɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɛ̃̀ńnɛ́mɛ̀ Edɔmmu kɔbɛ bɛ ɛì Edɑɑ, kɛ́bɛti Sudɑɑ kɔbɛ di miɛkɛ, kɛ̀ Edɔmmu kɔbɛɛ dì tɑ kɛ bo nɛ̀ yíenní.
7Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Aɑsii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tekɑdɑti-Fɑdɑsɑɑ kɛ dɔ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kou bɛɛ̀ do mí nhɑ birɛ, ɑ kóo tɔ̃ntì, kɛ̀ n tu ɑ́ kɔtɛní kɛ́ n dɛɛtɛ́.
8Ò mɛ nyĩ kɛ́túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́duɔ́nko Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ wè ò pɑ̃mu.
9Kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yie nkɛ́kɔtɛ kɛ́do Dɑmɑɑsi ɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ kɛ́pĩ́mmú di nìtìbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Kiidi, kɛ́kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì Desinni.
10Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsii kɔtɛ Dɑmɑɑsi kɛ bo yɑ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tekɑdɑti-Fɑdɑsɑɑ. Mɛm̀mɛ ò yɑ̀mɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo Dɑmɑɑsi kɛ́wɑ̃ri dì dòmmɛ̀ weti weti, kɛ́duɔ́nko ikuɔ́ nìùtì Udii wèè bo Sedisɑdɛmmu.
11Kòo mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ dì ndò nhokpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi ò duɔnní itié nDɑmɑɑsi kɛ yɛ̃ nwè dì mɑɑ́ kɛ̀ dì ndòmmɛ̀, kɛ́ dì mɑɑ́ kɛ́deè bɑ́ okpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi mu nyí kònko.
12Kòo ítɛ́ Dɑmɑɑsi kɛ́kònko kɛ́yɑ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́dekɛ di ĩ́nkɛ̀,
13kɛ́féútɛ́ o ɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́tuɔnnɛ̀ tihúúntì nɛ̀ muyuo nkɛ cóú mmɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀ mu ĩ́nkɛ̀ kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì iwũɔ̃ ò fìé ì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi i kó mɛyĩ̀ĩ̀,
14kɛ́túótɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́ dì còńnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì pɑ̀nnì bɑkù yoú bíɛ́kɛ̀,
15kɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Udii kɛ dɔ̀: Diwũɔ̃tɔ̀nnì diɛrì ĩ́nkɛ̀ nkɛ ɑ yó ntuɔ̀mmɛ̀ di feu ìì wũɔ̃ dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku, okpɑ̀ɑ̀tì kó iwũɔ̃ nɛ̀ o kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ kubotí kó iwũɔ̃ nɛ̀ ku kó yɛpɑ̃rɛ̀, muyuo nkpɛyɛ nɛ̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛ wè yɛpɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. A níí yóó di mmíɛ́tɛ́ iwũɔ̃ di kù feu ì kó mɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì dii, míì yó nyɛ̃́ di kpɛti.
16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Udii dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi ò nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
17Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsii kékɛ́ sinɑɑsɛ̃ĩ́ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ sìì kó tifèntì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í si kó yɛtɑ̀rɛ̀ kɛ́dɛi yɛbɔ yɛ̀ɛ̀ còḿmú sì ĩ́nkɛ̀, kɛ́cɔ̃ntɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú diɛkù isɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀kɛ kɔku, kɛ́ kù ĩ̀ńnɛ́ kɛtenkɛ̀ bɛ̀ cè kɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀,
18kɛ́pɔntɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì do dɔunko dɛ̀ o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́kpetínnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kó dibòrì.

19Aɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
20Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì miɛkɛ, kòo birɛ Esekiɑsii sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.