Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rɛmalia nɛ́ Pɛka kíblena wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplaadee guun Yotamu nɛ́ Aaza kɛ̀ Yudanↄ kí ũ.
2À wɛ̃̀ barodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. Èe yã kɛ̀ Dii a Ludaa yezi kɛ lán a dezi Dauda bàro.
3À zɛ̀ kↄ̃n Isarailinↄ kínanↄ yãkɛnao ai sé à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃o. À yã zaaa kɛ̀ lán borii kɛ̀ Dii pɛ̀ḿma Isarailinↄnɛnↄ è kɛ nà yã.
4À saa ò à tuaetiti kpàta tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄa kↄ̃n sĩ̀sĩ musunↄ kↄ̃n lí bíta píngi gbáruo.
5Beee gbɛra Siria kí Rezĩ kↄ̃n Isarailinↄ kí Rɛmalia nɛ́ Pɛkao mↄ̀ zĩ̀ ká Yerusalɛmu. Gwen aↄ̃ lìgan Aazazi, mↄde aↄ̃ↄe fↄ̃ wà zĩ̀ blèaro.
6Gurↄ beeean Rezĩ pɛ̀ Yudanↄa à ń bↄ́ɛ Elata à ɛ̀ara à gwee sìḿma, ben Ɛdↄmunↄ mↄ̀ wà vɛ̃̀ɛ gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
7Ben Aaza gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asiria kí Tigila Pilɛsaa à bè: N zↄ̀blerin ma ũ, n nɛ́n ma ũ. Ǹ mↄ́ ǹ ma bↄ Sirinↄ kína kↄ̃n Isarailinↄ kína kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛmaziinↄ ↄzĩ.
8Aaza kondogi kↄ̃n vura kɛ̀ kú Dii ua kↄ̃n a bɛ laasi guuo sɛ̀ɛ à Asirianↄ kína gbà à kpã̀sãnɛ.
9Ben Asirianↄ kína à yã mà, à gàa à lɛ̀ɛ Damasikua à sì. À Rezĩ dɛ̀, ben à tà kↄ̃n Damasikudeenↄo ai Kiri.
10Kí Aaza gàa à dà Asiria kí Tigila Pilɛsalɛ zaa Damasiku. À sa'okii è gwe, ben à à taka gà takada guu à kpã̀sã sa'ori Urianɛ kↄ̃n à kɛna takao píngi.
11Sa'ori Uria sa'okii pì kɛ̀ lán kí Aaza kpã̀sãnɛ nà déede, à à mì dɛ̀ kí pì ton su kↄ̃n Damasikuo.
12Kɛ̀ à sù, à sa'okii pì è, ben à sↄ̃̀zi.
13À sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa à wísiti kàn à í tↄ̃̀a à kɛnnakↄ̃o sa'o'aru kùa.
14Dii gbãgbãkii kɛ̀ wà pì kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃o kú sa'oki dufu pì kↄ̃n Dii kpɛ́o dagura, ben Aaza sɛ̀ à dìɛ sa'oki dufu pì ↄplazi.
15Ben à yã dìɛ sa'ori Urianɛ à bè: Nɛ́gae sa'o kↄngↄ pↄ́ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ o sa'oki bíta pìa kↄ̃n uusiɛ pↄ́wɛɛtitio kↄ̃n kína sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũo kↄ̃n à pↄ́wɛɛtiti gbaao kↄ̃n gbɛ̃nↄ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũo kↄ̃n ń pↄ́wɛɛtiti gbaao kↄ̃n ń sa'o'io. Nɛ́gae sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ aru kúa kↄ̃n kɛnnakↄ̃o sa'o'aruo. Sa'okii kɛ̀ wà pì kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃o sↄ̃, eégↄ̃ dɛ ma màsokɛkii ũ.
16Ben sa'ori Uria kɛ̀ lán kí Aaza ònɛ nà.
17Kí Aaza mↄ̀ lɛ̀ɛtɛgɛɛnↄ gògo tadibↄnↄa à ń taanↄ gò à dìɛ. À íkakii gò mↄ̀gotɛ̃ zùswaree kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à gĩzĩnↄa à dìɛ gbɛ̀ kĩia.
18À kína tinti kɛ̀ wà bò Dii ua kↄ̃n à gãnu kɛ̀ kú gweeo gbòro mìsiɛna Asirianↄ kínanɛ yãnzi.

19Aaza yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi.
20Aaza kà a dezinↄla, ben wà à mira kpàkↄ̃zińyo Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Ɛzɛkaya vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.