Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kawotu Maxaafaa Naa77anttuwaa

Kawotu Maxaafaa Naa77anttuwaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ramaaliyaa na7ai Paaquhi kawotido tammanne laappuntta laittan, Yo7aataama na7ai Akaazi Yihudan kawotiis.
2I kawotiyo wode laittai ayyo laatama; Yerusalaamen i tammanne usuppun laitta kawotiis. A maizza aawai Daawiti suurebaa oottidoogaadan, GODAA ba Xoossaa sinttan i suurebaa oottibeenna.
3I kase de7ida Israa7eela kawotu ogiyan hemettiis. Qassi GODAI Israa7eela asaa sinttappe laaggidi kessido asatu de7uwaa wogaa, he sheneyiyaagaa qullidi, ba yelido na7aa addaa taman xuuggidi, eeqau yarshshiis.
4Akaazi asai goinniyo xoqqa sohotun, keratu huuphiyaaninne daashsha mitta ubbaa garssan yarshshuwaa yarshshiisinne ixaanaa cuwayiis.
5Hegaappe guyyiyan, Sooriyaa Kawoi Raaxiininne Ramaaliyaa na7ai, Israa7eela Kawoi Paaquhi Yerusalaame olanau yiidosona. Yiidi dooddidosona; shin Akaaza xoonanau danddayibookkona.
6He wode Sooriyaa Kawoi Raaxiini Eelaata giyo katamaa zaaridi ekkidi, Yihudaa asaa laaggidi kessiis. Yaatin Eedooma asati Eelaata katamaa yiidi, hachchi gakkanaashin yan de7oosona.
7Hegaa gishshau, Akaazi Asoore Kawuwaa Tigilaati-Paleseerassi kiitaa yeddidi, “Taani ne na7anne ne ashkkara. Hayyanaa haaya; yaada tana oliya Sooriyaa kawuwaa kushiyaappenne Israa7eela kawuwaa kushiyaappe tana ashsha” yaagiis.
8Qassi Akaazi GODAA Beeta Maqidasiyaaninne kawo keettaa buquraa minjjiyoosan de7iya biraanne worqqaa ekkidi, Asoore kawuwaayyo imo oottidi yeddiis.
9Akaazi giidoogaa Asoore kawoi maayidi, Damasqqo katamaa olidi oiqqiis. Oiqqidi asaa omooddidi, Qiira giyo sohuwaa efiis; Kawuwaa Raaxiinakka woriis.
10Hegaappe guyyiyan, Kawoi Akaazi Asoore Kawuwaa Tigilaati-Paleseeraara gaittanau Damasqqo biis. Biidi Damasqqon de7iya yarshshiyoosaa be7iis; be7idi a milatiya yarshshiyoosaa keexxana mala, he yarshshiyoosaa misiliyaanne keexxiyo hanotaa qeesiyaa Ooriyoonayyo kiittiis.
11Hegaa gishshau, Kawoi Akaazi Damasqqoppe simmidi yaanaashin, qeesiyaa Ooriyooni he leemisuwaa milatiya yarshshiyoosaa giigissiis.
12Kawoi Damasqqoppe simmido wode, yarshshiyoosai oosettidi polettidoogaa be7iis. Be7idi yarshshiyoosaakko shiiqidi,
13ba xuuggiyo yarshshuwaanne ba kattaa yarshshuwaa yarshshiis. Qassi ba ushshaa yarshshuwaa gussiis; ba issippetettaa yarshshuwaa suuttaakka yarshshiyoosaa bolli caccafiis.
14Nahaasiyaa giyo birataappe oottidi, GODAAYYO dummayi wottido yarshshiyoosai ooratta yarshshiyoosaappenne Beeta Maqidasiyaappe gidduwan de7ees. Yaatin Akaazi he gal77a yarshshiyoosaa denttidi, ba ootissido ooratta yarshshiyoosaappe huuphessa baggaara wottiis.
15Hegaappe guyyiyan, Kawoi Akaazi qeesiyaa Ooriyoona hagaadan yaagidi azaziis; “Ha wogga ooratta yarshshiyoosaa maallado xuuggiyo yarshshuwaa, omarssi shiishshiyo kattaa yarshshuwaa, kawoi shiishshiyo xuuggiyo yarshshuwaanne kattaa yarshshuwaa, asai ubbai shiishshiyo xuuggiyo yarshshuwaa, eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa yarshshiyoosaa ootta. Hankko nahaasiyaappe oosettida yarshshiyoosaa taani tau oichchiyo soho kessana” yaagiis.
16Yaagin Ooriyooni Kawoi Akaazi azazidoogaadan oottiis.
17Kawoi Akaazi Beeta Maqidasiyaa giddon go7ettiyo, nahaase birataappe oosettida gaaretu lochcha birata qanxxidi, miyyiyaappe diggiis; diggidi meecettiyo kereta gaaretu bollaappe denttiis. Qassi Abba Sainiyaa, a zemppissida nahaase booratu misiletu bollappe denttidi, shuchchaa baasuwaa bolli wottiis.
18Asoore kawuwaa gishshau, Akaazi ba kawotaa araataa kase wottiyo sohuwaappe diggiis. Qassi appe kase de7ida kawoti GODAA Beeta Maqidasiyaa geliyo penggiyaa gorddiis.

19Kawoi Akaazi hanido harabainne i oottidobai ubbai Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.
20Akaazi haiqqidi, ba maizzan gaittiis; Daawita Kataman ba maizza aawatuura moogettiis. A sohuwan a na7ai Hizqqiyaasi kawotiis.