Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ राजा

२ राजा 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु योथाम आ तौ आहाज यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना रेमाल्‍याह आ तौ पेकाह इस्राएल ङा पिप दुम्‍शो १७ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास २८:१-६
2आहाज पिप दुम्‍मेनु २० बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी यरूसलेमम १६ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेकोमी आ किकी दाऊदम खोदेंशो पा परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ ङोंइती मार रिम्‍शो बाक्‍मे, मेको मपवा बाक्‍त।
3मेको इस्राएल ङा पिप आन लांम गाक्‍माक्‍त। मेकोमी आ तौ कली चोशा चढ़ेवा बाक्‍त। मोदेंशो ग्रांग्रा दि‍शो गेय पशो आ पर्बम परमप्रभु यावेमी ङोंइती रागी रागी ङा मुर आन कली इस्राएल रे ग्रुंइशो बाक्‍माक्‍त। लेवी १८:२१
4मेकोमी डांडा ङा थानम, पहाड मेर नु गिग रवा आन पुं नेल्‍लेमी चढ़ेतीक चढ़ेशा धूप चोवा बाक्‍त।
5मिनु अराम ङा पिप रेसीन नु इस्राएल ङा पिप रेमाल्‍याह आ तौ पेकाहमी यरूसलेम कली लडाइ तोशा पुम्‍दमे बाक्‍त। तन्‍न मेकोम आहाज कली ग्राने मचाप्‍से बाक्‍त। यसैया ७:१-९
6मेना अराम ङा पिपमी रेसीन एलाथ ङा यहूदी आन कली खेरशा, एलाथ सहर एदोमी आन कली गेवा बाक्‍त। मिनु एदोम ङा मुर मुल सम्‍म मेकेर बाक्‍शो बाक्‍नीम। २राजा १४:२२
7मिनु आहाजम अस्‍सुर ङा पिप तिग्‍लात-पिलेसेर कली “गो इन गेय पाइब नु इन तौ नङ। आं कली लडाइ तोइब अराम नु इस्राएल ङा पिप रे प्रोंइचा नङ। मेकोपुकीम आं कली लडाइ तोशो बाक्‍नीम” देंशा लोव़ कुरब मुर सोइक्‍ता बाक्‍त। २इतिहास २८:१६-२७
8मिनु आहाजमी परमप्रभु यावे आ खिंम बाक्‍शो नु पिप आ खिंम बाक्‍शो सुन नु चांदी नेल्‍ल अस्‍सुर ङा पिप कली कोसेली सोइक्‍ता बाक्‍त। १राजा १५:१८
9मिनु अस्‍सुर ङा पिपमी मेको आ लोव़ नेना बाक्‍त। मिनु दमस्‍कस कली लडाइ तोशा मेको आ के सेला बाक्‍त। मेकोमी मेकेर ङा मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा कीर सहर लाइक्‍मी बाक्‍त। मिनु नोले रेसीन कली सदा बाक्‍त।
10मिनु पिप आहाज, अस्‍सुर ङा पिप तिग्‍लात-पिलेसेर कली ग्रुम्‍थ दमस्‍कस लमाक्‍त। मिनु मेकोमी दमस्‍कसम चढ़ेतीक का तवा बाक्‍त। मिनु मेको दोदेंशो बाक्‍मे, मेको नेल्‍ल ब्रेक्‍शा चढ़ेब उरीयाह आ बाक्‍तीक सोइक्‍ता बाक्‍त।
11मिनु चढ़ेब उरीयाहम दमस्‍कस रे पिप आहाजम सोइश्‍शो ब्रेक्‍स खोदेंशो पा, चढ़ेतीक का सेला बाक्‍त। मिनु मेकोमी मेको चढ़ेतीक पिप आहाज दमस्‍कस रे जाक्‍चा क्‍येङा ङोंइतीन सेल्‍ने थुमा बाक्‍त।
12मिनु पिप दमस्‍कस रे लेश्‍शा जाक्‍शा, मेको चढ़ेतीक कोव़ङा बाक्‍त। मिनु पिपम चढ़ेतीक आ नेक्‍था लशा ङोंइसे बाक्‍त।
13मेकोम मेकेर चोशा चढ़ेतीके नु अन्‍न चढ़ेतीके चढ़ेवा बाक्‍त। मिनु तूचा थोव़क चढ़ेतीक लुक्‍शा दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो आ हुश मेको तार ब्रुइक्‍ता बाक्‍त।
14मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिं आ ङोंइती बाक्‍शो कांसा के चढ़ेतीक परमप्रभु यावे आ खिं नु चढ़ेतीक आस दातेम मबाक्‍ल, दे याक्‍ता बाक्‍त। नक चढ़ेतीक लाइश्‍शा, मेकेर वोदा बाक्‍त। मेको माइत चढ़ेतीक चहिं उत्तर गे वोदा बाक्‍त।
15मेको नोले पिप आहाजमी चढ़ेब उरीयाह कली “एको ठेयब नक चढ़ेतीकम सुनी चोशा चढ़ेतीके नु नाक्‍दो ङा अन्‍न चढ़ेतीके, पिप आ चोशा चढ़ेतीके, मेको आ अन्‍न चढ़ेतीके, रागी ङा मुर नेल्‍ल आन चोशा चढ़ेतीके नु मेको आन अन्‍न चढ़ेतीके नु तूचा थोव़क चढ़ेतीके चढ़ेवो। चढ़ेतीकेम चोशा चढ़ेतीक नु चढ़ेशो नेल्‍ल आन हुश ब्रुइक्‍चा माल्‍ब। तन्‍न मेको कांसा के चढ़ेतीके चहिं परमप्रभु यावे कली मारेइ लोव़ हिल्‍लो पची ना गो मेकेर चढ़ेशा हिल्‍लो पाइनुङ” दे मदा बाक्‍त।
16मिनु चढ़ेब उरीयाहम पिप आहाज आ देंशो नेल्‍ल पवा बाक्‍त।
17मेको नोले पिप आहाजमी चिक्‍तीक बोस आन नित्‍तीकपुकी मेको आन एर ओंथ ङा चिक्‍तीक बोस ग्रुंइ‍पदा बाक्‍त। मिनु मेको आ नेक्‍था बाक्‍शो ब्‍वाक्‍कु कुर पतीक ठेयब बोस कली ब्‍यफ आन तार रे ग्रुंइपदा बाक्‍त। मिनु मेको ठेयब बोस कली फुल्‍लुम तिक्‍शा वोइक्‍पदा बाक्‍त। १राजा ७:२३-३९
18मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिंम सेल्‍शो नाइक्‍तीक नाक्‍त कली सेल्‍शो ठेयब कोठा नु परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाङगा पिप आ खिं रे ओव़तीक अस्‍सुर ङा पिप आ पर्बम अर्को सेला बाक्‍त।

19आहाज आ पशो अरु गेय नु मेको आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?
20मिनु आहाज बेक्‍माक्‍त। मिनु दाऊद आ सहरमी आ किकी पिपी नु थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ हिज्‍कीयाह पिप दुम्‍माक्‍त। २राजा १८:१