Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahabu buiↄ ku Samali gↄ̃ɛↄ ũ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi. Ɔ̃ Yehu lakɛ̃ a kpã̀sã Samali kíaↄnɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãda Ahabu nɛ́ↄnɛↄ à mɛ̀:
2Tó láɛ bee á lé, lá á dii Ahabu buiↄ kúánↄ, mɛ́ á sↄ̃́goↄ vĩ ń sↄ̃́ↄ ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideo ń gↄ̃kɛbↄↄ,
3à á dii nɛ́ pↄ́ kɛ̀ɛ́ maa wásawasa kpá aà mae kpalau, í zĩka á diipi bɛdeↄnɛ.
4Ɔ̃ iwãa pãsĩ kà ń pↄa aa mɛ̀: Lá kía gbɛ̃ↄn plaↄ i fↄ̃ gìɛ̀o, wá fↄ̃ giɛ̀ kpelewa ni?
5Ɔ̃ kibɛ ziia ń wɛ̃́lɛ dↄaanao ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń yãdanɛdepiↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Yehuwa aa mɛ̀: N zↄ̀blenaↄn wá ũ. Yã́ pↄ́ ń òwɛ̃ɛ píi, wá kɛɛ. Wá gbɛ̃e kpa kpalauo. Kɛ lá à kɛ̀nɛ maawa.
6Ɔ̃ Yehu lá pãle kɛ̃̀nɛ́ à mɛ̀: Tó a zɛmanↄ, álɛ ma yãmaɛ, à á dii Ahabu buipiↄ mi zↄ̃zↄ̃, í mↄomɛɛ Yezɛlɛɛ zia maa'i. Kía nɛ́piↄ sↄ̃ aa gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiɛ, aa kú ń wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ lɛ́ ń tòlokɛↄ.
7Kɛ́ lápi kà, ↄ̃ aa kíabui gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwipiↄ kũ̀kũ aa ń dɛdɛ píi, ↄ̃ aa ń miↄ kàka gbíu aa kpã̀sãɛ̀ Yezɛlɛɛ.
8Kɛ́ zĩnapi kà, ↄ̃ a ò Yehuɛ: Wà mↄ̀ ń kíabuipiↄ miↄ kɛ. Ɔ̃ Yehu mɛ̀ wà kálɛ bĩ́ibↄlɛu lɛɛ pla e kↄↄ.
9Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ Yehu bↄ̀ gɛ̀ zɛ̀ gbɛ̃́ↄ aɛ à mɛ̀: Ápiↄ á yãe vĩo, mámɛ ma bↄ ma dii kpɛ ma aà dɛ̀, ãma mi gbɛ̃́piↄ dɛdɛo.
10Àↄ dↄ̃ sa kɛ́ àsi pↄ́ Dii ò Ahabu bɛdeↄ yã́ musu, a kee a lɛ́lɛ pão. Dii yã́ pↄ́ á dà a zↄ̀blena Ɛliaɛ a ò kɛ̀.
11Ɔ̃ Yehu Ahabu bɛde pↄ́ gↄ̃̀ Yezɛlɛɛↄ dɛ̀dɛ píi ń aà ìwa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń aà gbɛ̃naↄ ń aà sa'onaↄ. I aà gbɛ̃e too.
12Ɔ̃ à fɛ̀lɛ dà Samali zɛ́u. Kɛ́ à kà sãdãnaↄ bòokpakĩi,
13ↄ̃ à kpàaũ ń Yudaↄ kí Aazia daɛↄ à ń lá à mɛ̀: Deↄn á ũi? Aa wèwà aa mɛ̀: Aazia daɛↄn wá ũ, wa mↄ fↄkpai kí Yolaũ bɛdeↄwaɛ ń aà da Zezabɛli bɛdeↄ.
14Ɔ̃ Yehu ò a gbɛ̃́ↄnɛ: À ń kṹkũ bɛ̃́ɛ! Ɔ̃ aa ń kũkũ aa ń dɛdɛ bòopiu lↄ̀ↄ saɛ. Aa gbɛ̃ↄn bla ń plaoɛ, an gbɛ̃e i bↄo.
15Kɛ́ à bↄ̀ we, à kpàaũ ń Lekabu nɛ́ Yonadabuo, àlɛ mↄ́ daialɛ. Ɔ̃ Yehu aà là à mɛ̀: N sↄ̃ kua lá ma sↄ̃ kumawaa? Yonadabu wèwà à mɛ̀: Ao! Ɔ̃ Yehu mɛ̀: Lá màaɛ, ↄdↄmazi. Kɛ́ à ↄdↄ̀ Yehuzi, ↄ̃ Yehu aà kũ̀ gɛ̃̀aànↄ a sↄ̃́go guu.
16Yehu mɛ̀: Wà gɛ́ sãnu, ní ãia pↄ́ má vĩ ń Dii yã́o e.
17Kɛ́ Yehu kà Samali, à Ahabu bui pↄ́ gↄ̃̀ weↄ dɛ̀dɛ míↄ. À ń tↄ̀lↄzↄ̃̀ lá Dii dà Ɛliaɛ a òwa.
18Yehu gbɛ̃́ↄ kã̀aa píi, ↄ̃ a ònɛ́: Ahabu zↄblè Baaliɛ yↄↄnnↄɛ, ma Yehu má zↄbleɛ̀ maamaaɛ.
19Baalideↄ sísimɛɛ píi ń aà zↄ̀blenaↄ ń aà gbàgbanaↄ píi. An gbɛ̃e su gí mↄ́io, má ye sa zↄ̃ↄ o Baaliwaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gì mↄ́i à gàɛ. Yehu lɛ́ ↄ̃nↄkɛnɛ́, kɛ́ à e Baali zↄ̀blenapiↄ midɛɛ.
20Ɔ̃ à mɛ̀: À dikpɛ dilɛ Baali pↄ́ ũ. Ɔ̃ wà a kpàwakɛ̀.
21À lɛ́kpãsãkɛ̀ Isaili bùsuu píi, ↄ̃ Baali zↄ̀blenaↄ mↄ̀ píi, an gbɛ̃e i gↄ̃o. Kɛ́ aa gɛ̃̀ Baali kpɛ́u, aa kpɛ́pi pà pã́upãu, gbápɛlɛkĩi kuo.
22Ɔ̃ Yehu ò kpɛ́pi ula'ulɛnaɛ: Bↄlɛ ń ulaↄ Baali zↄ̀blenaↄnɛ ḿpii. Ɔ̃ à bↄ̀lɛnɛ́ ń ulapiↄ.
23Yehu ń Lekabu nɛ́ Yonadabuo gɛ̃̀ Baali kpɛ́u, ↄ̃ Yehupi ò Baali zↄ̀blenapiↄnɛ: À wɛpã gbɛ̃́ↄla à ń gwa maamaa, kɛ́ Dii zↄ̀blenaↄ su aaↄ kúánↄ lao, sema á Baali zↄ̀blenaↄ átɛ̃ɛ.
24Ɔ̃ Yehu ń Yonadabuo gɛ̃̀ sa'oi. À mↄ lè Yehu gbɛ̃́ↄ kálɛa bàasi gbɛ̃ↄn basiiↄ̃. A ònɛ́ yãa, tó an gbɛ̃e tò gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ ń nanɛ́ ń ↄzĩↄ do pìliwa, aà wɛ̃ni gɛ̃̀ yã́uɛ.
25Kɛ́ Yehu sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò a làa, ↄ̃ a ò dↄaiↄ ń zĩgↄ̃ badepiↄnɛ: À gɛ̃ à ń dɛdɛ! Ásu to an gbɛ̃e piliwáo. Kɛ́ aa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao, aa ń gɛↄ kↄ̀lɛ bàasi, ↄ̃ aa gɛ̃̀ Baalizi kpɛa.
26Aa Baali kpɛ́ lipɛlɛↄ sɛ̀lɛ bↄ̀ò aa tɛsↄ̃̀wà,
27ↄ̃ aa Baali gbɛ bìlɛ, aa aà kpɛ́ gbòo, ↄ̃ wà gupi dìlɛ bĩ́ikpɛkɛkĩi ũ e ń a gbão.
28Màa Yehu Baali gbagbaa mìdɛ Isaili bùsuu.
29Ń beeo i ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo, a tɛ vua gáaena pↄ́ kú Bɛtɛli ń Dãoↄziɛ.
30Dii òɛ̀: Lá n yãkɛ̀ maa, n yã́ pↄ́ má yei kɛ̀, ń kɛ̀ Ahabu bɛdeↄnɛ lá ma zɛòwa, n bui aↄ kpaa Isaili kpalau e ń sↄ̃kpaɛↄwaɛ.
31Kásile Yehu i zɛ ń Dii Isailiↄ Lua ikoyãoo, i laaidↄwà ń nↄ̀sɛmɛndooo. I ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo.
32Gↄↄ bee Dii tò Isaili bùsu nà laoawa. Azaeli gbãablè Isaili bùsu
33pↄ́ kú Yuudɛ̃ gukpɛ oiwa píi za Aloee pↄ́ kú Aanↄ swadↄↄi e Galada ń Basana bùsuo. Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ ń Manase buiↄ ku we.
34Yehu yã́ kĩni pↄ́ a kɛ̀ↄ ku Isaili kíaↄ ladau ń aà nɛgↄ̃nkɛyãↄ píi.
35Yehu gà, wà aà vĩ̀ Samali, ↄ̃ aà nɛ́ Yoaaza zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
36Yehu zↄ̃̀lɛ Samali Isailiↄ kía ũ wɛ̃̀ baakwi plasaiɛ.