Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ̀ do sɔ̃́ nhAkɑbu bí iì bo Sɑmmɑrii sipísìyiekɛ̀, kɛ̀ Yeuu wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ́duɔ́nko Sɑmmɑrii kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Akɑbu bí inyi bo bɛ̀ɛ̀ cɛ̃́ĩ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
2Díì mɛ̀ mbonɛ̀mɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì bí, kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì di mpɑ́tíri di mɔkɛmu sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ dihɛì kuduotí fitɛ́ dì nɛ̀ tikpɑ̀rìnɛntì.
3Dí yɑ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì bí miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tikpɑ̀tì kɛ̀ tì ndɛ̀ pĩ nkɛ̀ dí kpɑ ndi cicɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛ́í.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ dipɑ́tíri kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ í nɑ kɛ còḿmú o ììkɛ̀ kɛ̀ tíì bo nɑɑ̀?
5Wèè bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Akɑbu bí bonɛ̀ bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̃́nnɛ́ Yeu dipɑ́tíri kɛ dɔ̀: Ti tú ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ, ɑ́ ti nɑ̀kɛ́ tì ti yóó ti ndɔɔ̀, ti í yóó wɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì mɔù, dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
6Kɛ̀ Yeuu wɛ̃tɛ kɛ́wɑ̃ri dipɑ́tíri tɛrì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di tũ nni nwɛ̃nnɛ̀mu kɛ bo nyíé n kpɛti, dɛ̀ nɑɑ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ di tùɔ̀kɛní Sisedɛɛdi nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì bí yɔ. Bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bí do bo sipísìyiekɛ̀ ndi kɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ ì tɔ.
7Bɛ̀ kɑ̀ɑ ndìì mɔ̀nnì dipɑ́tíri kɛ́pĩ́mmú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bí sipísìyiekɛ̀ kɛ́fíé kɛ́ɑ̃nnɛ́ i yɔ yɛmɔ́mmùyɑ́kɛ̀ kɛ́ yɛ̀ nhò duɔ́nko Sisedɛɛdi ɛì.
8Kɛ̀ ditɔ̃nnìi tuɔkoo kɛ́nɑ́kɛ́ Yeu kɛ dɔ̀: N tɔnímu okpɑ̀ɑ̀tì bí yɔ. Kòo dɔ̀: Cóúnɛ̀ yɛ yɛcúò yɛ̀dɛ́ɛ̀ dihɛì bòrì kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́.
9Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo yɛ̀nní kɛ́cómmɔ́ɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi mɛ nwennimɛ̀mu kɛ̀ míì dɔ̀ri kɛ bɔ n kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu koò kùɔ! We nnɛ́ kùɔ bɛnìtìbɛ̀ biɛ?
10Bɑntɛ́nɛ̀ tũ̀nkɛ́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ í mbɛ́i nkɛ̀ ku nùù do kɛtenkɛ̀. Kù do nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii nùù miɛkɛ, tiì dɔ̀ɔ̀.
11Mɛm̀mɛ ò kùɔmɛ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ Sisedɛɛdi ɛì miɛkɛ kɛ tú bɛnitidiɛbɛ̀, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀, òmɔù í nsùɔ́ nwèè tu Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou.
12Kɛ̀ Yeuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kò nkɛ́nkɔri Sɑmmɑrii kɛ́kétɛ́ kɛ́mberínɛ̀ Bɛti-Ekɛdi dinɑɑcɛ̃nhòò.
13Ò dɛ nyɑ̀ Aɑsiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì tebìí kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di tú ɔ̃mbɛ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti tú Aɑsiɑ tebìí nsi ti kɔri kɛ bo dɔu nhokpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu bí nyi nɛ̀ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Sesɑbɛɛdi kpɛyi.
14Kòo pɛ́i nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kòo bɛ̀ fìé Bɛti-Ekɛdi tɛbintɛ borɛ̀ bɛmɔu. Bɛ̀ do bo bɛnìtìbɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ndi. Ò í nsùɔ́ nhòmɔù.
15Kɛ̀ Yeuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́conɛ̀ Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ n nɑɑtinɛ̀ n kɔ̃mɛ dɑ nɑɑtinɛ̀mɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Yonnɑdɑbu dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ dɑ nɑɑtinɛ̀mu. Kòo dɔ̀: Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ n nɑɑtinɛ̀mu, youtɛní ɑ nɔ̀ùtɛ̀! Kɛ̀ Yonnɑdɑbuu youtoo kòo ò dèenko o kpɑrìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ,
16kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ tí nɛi kɑ̀ɑ yɑ̀ m mɔkɛ tìì kɔ̃nyɑuti ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi.
17Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Sɑmmɑrii kɛ́potɛ́ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ dèè, kɛ́ndonnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii kòo tì bɛ́i.
18Kɛ̀ Yeuu tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Akɑbu do fìé dibɔɔ̀ Bɑɑdi sɑ́m̀pɔ́ nwe, kɛ̀ m bo dì fìé kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ.
19N yúǹní dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dì tũ̀. N yóó ɑ̃nnɛ́ dibɑnni diɛrì ndi, òmɔù bɑ́ nkpɑ, kɛ̀ wèè kpɑ bɛ̀ɛ ò kùɔ. Ò do dɔɔrinɛ̀ mɛciì mmɛ kɛ bo kuɔ Bɑɑdi kɔbɛ bɛmɔu.
20Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ikúnɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó muféù kó diyiè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ikú.
21Kòo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ dihɛì dimɔu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tũ ndibɔɔ̀ Bɑɑdi, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní, bɑ́ òmɔù í nkpɑ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Bɑɑdi kó kudieku kɛ́píɛ nfɛ́i fɛ́i.
22Kɛ̀ Yeuu nɑ́kɛ́ wèè ni dibɑnni kó ikuɔ́ kɛ dɔ̀: Dennɛní dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀. Kòo tì dènnɛní kɛ́ bɛ̀ duɔ́.
23Yeu nɛ̀ Nɑkɑbu birɛ Yonnɑdɑbu kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Bɑɑdi kó kudieku kɛ́nɑ́kɛ́ Bɑɑdi kɔbɛ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ Bɑɑdi kɔbɛ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ bo diɛ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkou mɔù bɑ́ ndɛ̀ kɔkɛ́.
24Mɛm̀mɛ bɛ̀ tɑmɛ̀ kɛ bo fíé dibɔɔ̀ Bɑɑdi iwũɔ̃ kɛ́tuɔ. Dɛ̀ do sɔ̃́ nYeu òo mbɛnìtìbɛ̀ mbɛ sipísìni kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kɛ̀ wèè yóu kòo mɔù yentɛ́ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi! Bɛ̀ yóó we nkuɔ dɛ yiɛ̀ nkó difɔ̃̀tìrì.
25Bɛ̀ fìé dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ kɛ́tuɔ nkɛ̀ Yeuu nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ dɔ̀: Tɑnnɛ̀nní kɛ́ bɛ̀ potɛ́ kɛ́kuɔ, di bɑ́ɑ́ yóu koò mɔùu yɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛ́dokóo ditowɑɑ̀ kɛ́tɑ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó kudieku dì borɛ̀,
26kɛ́uutɛ́ kutedɔú kùù dɛ̀ bo kɛ́cɔ́u,
27kɛ́pɔntɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi tenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́pɔntɛ dɛ kó dibɔɔ̀ tou, kɛ́dɔɔ̀ dɛ borɛ̀ ditɑ́pùò kɛ̀ dì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní.
28Mɛm̀mɛ Yeu dènnɛmɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
29Kɛ nɛ́ tɑunnɛ̀ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmuu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ yɛi miɛkɛ. Isɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀kɛ ìì do bo Bɛtɛɛdi ɛì nɛ̀ Dɑnni kpɛri.
30Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Yeu kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ m̀ pɛ́nsìrì, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n do dɔ́ kɛ́ tɛ̀ dɔɔ̀mɛ̀, ɑ yɑɑ̀bí nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bíyúóó bo ntú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀.
31Yeu mɛ nyí ndɑ̀ɑ̀tɛ kɛ bo tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Ò í nyóu mmɛyɛi nSedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
32Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nketɛ́ kù bo yɑɑtɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Asɑyɛɛdii bɛ̀ potɛ́ kɛ́dennɛ bɛ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
33Mɛm̀mɛ bɛ̀ pɑ̀ɑ̀mɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kutempɛ̃ nnɛ̀ Adinɔɔ-Adowɛɛ bɑkù cɑ̃̀nku Kɑdɑɑdi kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kpɛyɛ nɛ̀ Dubɛnni nɛ̀ Kɑti nɛ̀ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ bo yɛ̀.
34Yeu kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò do mɔkɛ dì, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
35Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii kòo birɛ Yoɑkɑsi sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
36Ò do tɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀ni ndi kɛ bo Sɑmmɑrii.