Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahabu boriinↄↄ kú Samaria gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri. Ben Yehu takada kɛ̃̀ à kpã̀sã Samaria gbãadeenↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe Ahabu nɛ́ gwaanↄ à bè:
2Tó takada kɛ̀kii gɛ̃̀ a ↄzĩ, zaakɛ a dii Ahabu boriinↄↄ kúao bensↄ̃ á sↄ̃goronↄ vĩ kↄ̃n sↄ̃nↄ kↄ̃n wɛ́tɛ bĩideeo kↄ̃n gↄ̃kɛbↄnↄ,
3à a dii nɛ́ kɛ̀ kɛ̀are maa dɛ gbɛ̃ kpaaanↄlaa ká à de kpatan à zĩ̀ ká a dii pì bɛdeenↄnɛ.
4Ben vĩa ń kũ maamaa aↄ̃ bè: Zaakɛ kí gↄ̃ↄn plaaanↄↄ e fↄ̃ wà gìnɛro, wámbe wé fↄ̃ wà gínɛↄ́?
5Ben kíbɛ dãkpari kↄ̃n wɛ́tɛ dↄn'aɛdeeo kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n nɛ́gwari pìnↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yehua wà bè: N zↄ̀blerinↄn wa ũ. Yã kɛ̀ ń òwe píngi wé kɛ. Wé gbɛ̃ke ká kí ũro. Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà.
6Ben Yehu takada pãnde kɛ̃̀ńnɛ à bè: Tó a zɛmao, ée ma yã maa, à a dii Ahabu nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìnↄ mì zↄ̃zↄ̃ à mↄ́omɛ Yɛzɛrili zia mↄndaa'i. Kínɛ pìnↄ sↄ̃ kà gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri, aↄ̃ↄ kú kↄ̃n wɛ́tɛ gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄe ń tò to kɛɛnↄ.
7Kɛ̀ takada pì kà, ben aↄ̃ kínɛ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri pìnↄ kũ̀kũ aↄ̃ ń dɛdɛ ń píngi, ben aↄ̃ ń mìnↄ zↄ̃̀zↄ̃ wà kàka gbíin aↄ̃ kpã̀sãnɛ zaa Yɛzɛrili.
8Kɛ̀ zĩ̀ri pì kà, ben à bè Yehunɛ: Wà mↄ̀ kↄ̃n kínɛ pìnↄ mìnↄo. Ben Yehu bè wà káɛ bĩilɛa lɛo plaa ai guu dↄ̀.
9Kɛ̀ guu dↄ̀, ben Yehu bↄ̀ à gàa à zɛ̀ gbɛ̃nↄ aɛ à bè: Amↄanↄ á yãke vĩro, mámbe ma bↄ ma dii kpɛɛ ma à dɛ̀, mↄde dé bé à gbɛ̃ kɛ̀nↄ dɛ̀dɛ.
10Àgↄ̃ dↄ̃ sa kɛ̀ yã kɛ̀ Dii gĩakɛ à ò Ahabu bɛdeenↄ yã musu, à ke é lɛ́ɛ pãro. Dii kɛ̀ lán à ò a zↄ̀bleri Ilia gãzĩ nà.
11Ben Yehu Ahabu bɛdee kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ Yɛzɛrilinↄ dɛ̀dɛ ń píngi kↄ̃n à ìba gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n à gbɛ̃nnanↄ kↄ̃n à sa'orinↄ. Èe à gbɛ̃ke tó wɛ̃̀ndioro.
12Ben à fɛ̀ɛ à dà Samaria zɛ́n. Kɛ̀ à kà sãdãrinↄ bùrakaɛkiia,
13ben à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n Yudanↄ kí Aazia danɛnↄ à ń lá à bè: Dénↄn a ũu? Aↄ̃ wèàla wà bè: Aazia danɛnↄn wa ũ, wa mↄ ì kpá kí Yoramu bɛdeenↄamɛ kↄ̃n à da Yɛzɛbɛli bɛdeenↄ.
14Ben Yehu bè a gbɛ̃nↄnɛ: À ń kũkũ bɛ̃ɛ! Ben aↄ̃ ń kũkũ aↄ̃ ń dɛdɛ bùra pìn lↄ̀gↄ saɛ. Aↄ̃ↄ gↄ̃ↄn baplaa awɛɛplaamɛ, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro.
15Kɛ̀ à bↄ̀ gwe, à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n Rekabu nɛ́ Yonadabuo, èe mↄↄ daàlɛ. Ben Yehu à là à bè: N swɛ̃̀ kúma lán ma swɛ̃̀ kúmma nàↄ́? Yonadabu wèàla à bè: Ee! Ben Yehu bè: Zaakɛ lɛmɛ, ǹ n ↄↄ dↄmɛ. Kɛ̀ à ↄ dↄ̀ Yehuzi, ben Yehu à kũ̀ à gɛ̃̀o a sↄ̃goro guu.
16Yehu bè: Wà gá lɛdo, nɛ́ aĩa kɛ̀ má vĩ kↄ̃n Dii yão e. Ben à tò à gàaao lɛdo a sↄ̃goro guu.
17Kɛ̀ Yehu kà Samaria, à Ahabu borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ gweenↄ dɛ̀dɛ mámmam. À ń dúgu zↄ̃̀ lán Dii ò Ilia gãzĩ nà.
18Yehu gbɛ̃nↄ kàkↄ̃a ń píngi, ben à bèńnɛ: Ahabu dↄnzi kɛ̀ Baalinɛ fétengomɛ, mamↄma Yehu, mɛ́ dↄnzi kɛnɛ maamaa.
19Ǹ Baali tãadeenↄ sísimɛ ń píngi kↄ̃n à gbã̀gbãrinↄ kↄ̃n à gɛ̃sãndeenↄ ń píngi. Aↄ̃ gbɛ̃ke tón gí mↄ́ziro, má yezi mà sa bíta o Baaliamɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ gì mↄ́zi, à gàmɛ. Yehu e ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛɛńnɛ lɛ à e à Baali gbã̀gbãri pìnↄ kaatɛmɛ.
20Ben à bè: À zĩbaa diɛ Baali pↄ́ ũ. Ben wà à kpàakpa kɛ̀.
21À lɛ́kpãsã kɛ̀ Isarailinↄ bùsun píngi, ben Baali gbã̀gbãrinↄ mↄ̀ ń píngi, aↄ̃ gbɛ̃kee e gↄ̃ro. Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ Baali kpɛ́n, aↄ̃ kpɛ́ pì pà zĩnzĩm, gbápɛɛkii kuuro.
22Ben Yehu bè kpɛ́ pì utakaɛki dãkparinɛ: Ǹ bↄɛ kↄ̃n utanↄ Baali gbã̀gbãrinↄnɛ ń píngi. Ben à bↄ̀ɛńnɛ kↄ̃n uta pìnↄ.
23Yehu kↄ̃n Rekabu nɛ́ Yonadabuo gɛ̃̀ Baali kpɛ́n, ben Yehu bè Baali gbã̀gbãri pìnↄnɛ: À wɛ́ɛ tɛ́ gbɛ̃nↄzi à ń gwagwa maamaa, lɛ Dii gbã̀gbãrinↄ tóngↄ̃ kúao kɛ̀ro, sé a Baali gbã̀gbãrinↄ atɛ̃ɛ.
24Ben Yehu kↄ̃n Yonadabuo gɛ̃̀ lɛ wà saa o. À mↄ̀ à lè Yehu gĩakɛ à gbɛ̃nↄ kàɛkaɛ bàazi gↄ̃ↄn basiigↄ̃. À kpã̀kɛ̃ńzi à bè tó aↄ̃ gbɛ̃kee tò gbɛ̃ kɛ̀ èe ń naańnɛ ń ↄzĩnↄ doke pìtingu, à wɛ̃̀ndi musumɛ.
25Kɛ̀ Yehu sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò à yã̀a, ben à bè dogarinↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi pìnↄnɛ: À gɛ̃ à ń dɛdɛ! Àton tó aↄ̃ gbɛ̃ke pitiaguro. Kɛ̀ aↄ̃ ń dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ ń gɛ̀nↄ kwɛ̀ɛ bàazi, ben aↄ̃ gɛ̃̀ Baali kúkiia.
26Aↄ̃ Baali tãakpɛ gbɛ̀pɛɛ sɛ̀ wà bↄ̀o aↄ̃ tɛ́ sↄ̃̀a,
27ben aↄ̃ↄ wìwi aↄ̃ à kpɛ́ gbòro, ben wà guu pì kɛ̀ bĩikpɛɛkɛkii ũ ai kↄ̃n a gbã̀ao.
28Lɛn Yehu Baali tãagbãgbãna mì dɛ̀ lɛ Isarailinↄ bùsun.
29Baa kↄ̃n beeeo èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro, à tɛ́ vura zùswarenɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Bɛtɛli kↄ̃n Danionↄzi.
30Dii bènɛ: Zaakɛ n yã kɛ̀ maa, n yã kɛ̀ má yezi kɛ̀, ń kɛ̀ Ahabu bɛdeenↄnɛ lán ma zɛo nà, n borii égↄ̃ vɛ̃ɛna Isaraili kpatan ai n nasionↄa.
31Mↄde Yehu e zɛ kↄ̃n Dii Isarailinↄ Luda dokaoro, èe làakari dↄa kↄ̃n nↄ̀sɛo doro. Èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro.
32Gurↄ beeean Dii tò Isarailinↄ bùsu nà lagonaa. Azaili gbãaa blè Isarailinↄ bùsu
33kɛ̀ kú Yoda ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaaa píngi sɛna zaa Aroa kɛ̀ kú Anↄ swadↄↄzi ai Giliada kↄ̃n Basã bùsuo. Gada boriinↄ kↄ̃n Rubɛni boriinↄ kↄ̃n Manase boriinↄↄ kú gwe.
34Yehu yã kpaaa kɛ̀ à kɛ̀nↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ píngi.
35Yehu gà, wà à vĩ̀i Samaria, ben à nɛ́ Yoaza vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
36Yehu vɛ̃̀ɛ Samaria à kí blè Isarailinↄnɛ wɛ̃̀ baaakuri plaasai.