Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - 2 REYES

2 REYES 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nopa mijcatzi Tlanahuatijquetl Acab quinpixtoya 70 itelpocahua huan iixhuihua catli itztoyaj ipan altepetl Samaria. Huajca Jehú quiijcuilo amatlajcuiloli huan quintitlanili ipan altepetl Samaria para nopa huejhueyi tlacame huan nopa tequitini huan inintlamocuitlahuijcahua iconehua Tlanahuatijquetl Acab, huan nopa amatlajcuiloli quiijtohuayaya:
2“Anquinpiyaj amomaco itelpocahua huan iixhuihua amoteco, nopa mijcatzi Tlanahuatijquetl Acab. Huan anquipiyaj tlahuilanca carros huan tlacame catli nemij cahuayojtipa, huan anitztoque ipan se altepetl tzactoc ica tepamitl huan anquipiyaj tepostli para ica antlahuilanase. Huajca quema ajsis ni amatlajcuiloli amomaco,
3xijtlapejpenica nopa icone Acab catli anquiitaj para elis amotlanahuatijca huan xijtlalica campa mosehuiyaya itata para tlanahuatis. Huan ximocualtlalica para antlahuilanase para catli eliyaya itlanahuatilis Acab.” Quej nopa quiijto nopa amatlajcuiloli.
4Pero nopa masehualme ipan altepetl Samaria tlahuel momajmatijque huan quiijtojque: “Sintla ome huejhueyi tlanahuatiani amo huelque quitlanque ni Jehú, ¿quenicatza huelis tijtlanise tojuanti?”
5Huajca nopa tlamocuitlahuijquetl tlen icaltlanahuatil nopa tlanahuatijquetl, huan nopa huejhueyi tequitini ipan altepetl Jezreel, huan nopa tlayacanani huan inijuanti catli quinmocuitlahuiyayaj iconehua Acab, nochi quiyolmelajque Jehú: “Tojuanti timitztequipanose huan tijchihuase catli technahuatis, pero amo aqui tijtlalise para tlanahuatijquetl. Xijchihua nica catli achi más mitzpactía.”
6Huan ica ompa Jehú quintlajcuilhui huan quinilhui: “Sintla anitztoque ica na huan anquinequij anquineltocase notlanahuatil, xijquechtzontequica nochi Acab, yaya catli eliyaya amoteco. Huan mostla ipan ni hora techhualiquilica nica ipan altepetl Jezreel.” Huan nopa tlayacanani ipan altepetl Samaria quinmocuitlahuijtoyaj nopa 70 iconehua huan iixhuihua nopa tlanahuatijquetl hasta quema tziquitetzitzi huan quiniscaltijtoyaj.
7Pero quema quiselijque nopa amatlajcuiloli, quincuique nopa 70 iconehua huan quinmictijque, huan inintzonteco quitlalijque ipan se quesqui cuachiquihuitl huan quintitlanilijque nepa ipan altepetl Jezreel.
8Huan se tlayolmelajquetl yajqui quiilhuito Jehú para quihualicatoyaj inintzonteco iconehua huan iixhuihua nopa mijcatzi Tlanahuatijquetl Acab. Huajca Jehú tlanahuati: ―Xijchihuaca ome monton campa puerta ipan itepa ni altepetl huan nopona xijcahuaca inintzonteco hasta mostla.
9Huan hualmostla quisqui Jehú huan moquetzqui huan tlamiyacapa quincamanalhui nochi masehualme catli ehuaj nopa altepetl. Quiijto: ―Amojuanti amo anquipiyaj tlajtlacoli. Na catli nimoiyocatlali tlen notlanahuatijca huan nijmicti ya, pero ¿ajqueya quinmicti nochi iconehua? Yaya Toteco catli quichijtoc ma quinmictica,
10pampa nochi catli TOTECO quiijto ica itequipanojca, Elías para ininpantis iteiximatcahua Acab, ya nopa mochijtoc.
11Huan teipa Jehú quinmicti nochi iteiximatcahua Acab catli noja itztoyaj ipan altepetl Jezreel, ininhuaya nochi itequiticahua, ihuampoyohua huan itotajtzitzi. Amo quicajqui niyon se ma itzto catli moiximatiyaya ihuaya, niyon catli eliyaya ihuampox.
12Teipa Jehú yajqui altepetl Samaria. Huan ipan ojtli ajsito ipan se cali campa tequitiyayaj catli quinmocuitlahuíaj huan quinximaj borregojme.
13Huan nopona quinpanti iicnihua nopa mijcatzi Tlanahuatijquetl Ocozías catli elqui tlanahuatijquetl ipan tlali Judá. Huan Jehú quintlatzintoquili: ―¿Ajqueya amojuanti? Huan quiilhuijque: ―Tojuanti tiiicnihua Ocozías, huan tiyohuij tiquinpaxalotij itelpocahua nopa mijcatzi tlanahuatijquetl Acab huan nopa sihua tlanahuatijquetl Jezabel.
14Huajca Jehú quinnahuati itlatoquilijcahua: ―Xiquinitzquica yoltoque. Huajca quinitzquijque yoltoque nochi nopa 42 masehualme huan quinhuicaque hasta nechca se ameli catli eltoc ipan Bet Equed huan nopona quinquechtzontejque. Huan amo mocajqui yoltoc, niyon se.
15Quema Jehú quisqui nopona, mopanti ihuaya nopa Jonadab, icone Recab. Huan quitlajpalo huan teipa quiilhui: ―¿Cuali moyolo ica na, san quen na noyolo cuali ica ta? Huan Jonadab quiilhui: ―Quena. Huan Jehú quiilhui: ―Huajca techmaca momax. Huajca Jonadab quimacac imax huan Jehú quichijqui para ma tlejco ipan itlahuilanca carro,
16huan quiilhui: ―Xihuala nohuaya huan tiquitas catli ya nijchijtoc pampa nijtoquilía nochi catli nechnahuatía noTeco Dios. Huajca Jonadab yajqui ihuaya.
17Huan quema calactiyohuiyaya ipan altepetl Samaria, Jehú quinmicti nochi iteiximatcahua Acab catli mocajtoyaj nopona. Huajca quintzontlamilti nochi iteiximatcahua Acab san quen TOTECO quitencahuilijtoya ica Elías para panos.
18Teipa Jehú quinsentili nochi altepetl Samaria ehuani huan quinilhui: ―Acab tlahuel quentzi quihueyichijqui nopa tiotzi Baal, pero na, quena, tlahuel nijhueyichihuas.
19Huajca nimantzi xiquinnotzaca ma hualaca nochi itlajtol pannextijcahua Baal, nochi itequipanojcahua, huan nochi itotajtzitzi. Ma amo mocahua niyon se pampa nijpiya se hueyi tlacajcahualistli para Baal. Sintla se catli quihueyichihua Baal polihuis, quipiya para miquis. Pero Jehú quisencajtoya nopa tlacajcahualistli para tecajcayahuas. Quej nopa, ica sempa, huelis quintlamiltis nochi catli nopona ehuaj catli quihueyichihuaj Baal.
20Huajca tlanahuati Jehú ma oncas se hueyi tlanechicoli huan ilhuitl para Baal huan quej nopa quichijque.
21Huan quintitlanqui tlayolmelahuani ipan nochi tlali Israel para quinnotzase catli quitoquiliyayaj Baal. Huan nochi hualajque huan tlahuel temic itiopa Baal tlen se lado hasta seyoc.
22Huan Jehú quiilhui nopa tlacatl catli quiajocui nopa yoyomitl para itequipanojcahua Baal para ma quinpiya cuidado para senquistoc nochi nopa masehualme ma moquentise nopa yoyomitl catli monequi para quihueyitlalise Baal.
23Huan teipa calajqui Jehú ipan nopa tiopamitl tlen Baal ihuaya Jonadab, icone Recab, huan quinilhui nochi itequipanojcahua Baal: ―Xijpiyaca cuidado para ma amo itzto niyon se campa amojuanti catli quihueyichihua TOTECO, san monequi ma itztoca catli quihueyichihuaj Baal.
24Huajca nochi catli quihueyichijque Baal calajque ipan nopa tiopamitl para quimacase nopa tlacajcahualistli. Huan Jehú quintlali 80 tlacame ica calteno, huan quinilhui: ―Aqui quicahuas ma cholo se masehuali catli niquintemactilijtoc amomaco, monequi miquis.
25Huan teipa quema tlanque temacaj tlacajcahualistli, Jehú quinnahuati nopa tlamocuitlahuiani huan nopa tlayacanani tlen isoldados: ―Xicalaquica huan xiquinmictica nochi nopa masehualme. ¡Ma amo aqui cholo! Huan quinmictijque nochi ica machete, huan quinquixtijque inintlacayohua calteno ipan nopa tiopamitl. Huan teipa calajque campa más calijtic huan campa quiitayayaj para más tlatzejtzeloltic ipan tiopamitl.
26Huan quinquixtijque nopa teteyome tlen Baal huan quintlatijque.
27Nojquiya quintlamisemanque nopa tlaixcopincayome huan senquistoc nochi itiopa Baal. Huan nopona quichijque ma elis cuitlacalme para ma quitequihuica nochi altepetl ehuani. Huan quej nopa eltoc hasta ama.
28Quej nopa Jehú quitzontlamilti Baal ica nochi nopa masehualme catli quitoquiliyayaj tlen tlali Israel.
29Pero amo quinsemanqui nopa pilhuacaxtzitzi tlen oro catli eltoya ipan altepeme Betel huan Dan. Nopa pilhuacaxtzitzi elqui nopa hueyi tlajtlacoli catli mijcatzi Tlanahuatijquetl Jeroboam, icone Nabat, quinnextilijtoya Israel ehuani ma quichihuaca. Quinilhui ma quihueyichihuaca TOTECO, pero ica nopa teteyome tlen pilhuacaxtzitzi tlen oro.
30Pero masque Jehú amo quinijcuini nopa pilhuacaxtzitzi, TOTECO quiilhui: “Tijchijtoc catli cuali pampa tiquinmicti nochi iteiximatcahua Acab. Huan huajca mocone, huan moixhui huan icone moixhui elise tlanahuatiani ipan tlali Israel huan mosehuise ipan mosiya yejyectzi para tlanahuatise.”
31Pero Jehú amo quitoquili itlanahuatilhua TOTECO Dios tlen tiisraelitame ica nochi iyolo. Amo quicajqui nopa tlajtlacoli para quihueyitlalise TOTECO por teteyome. Ya nopa elqui nopa tlajtlacoli catli Tlanahuatijquetl Jeroboam quinnextili israelitame.
32Huajca ipan nopa tonali TOTECO pejqui quincuilía inintlal nopa israelitame. Nopa Tlanahuatijquetl Hazael quincuilijtiyajqui inintlal campa hueli
33ipan seyoc lado nopa hueyatl Jordán campa hualquisa tonati huan nojquiya campa hueli tlen tlali Galaad, Gad, Rubén huan Manasés. Tlanahuatijquetl Hazael quitlanqui nopa tlali tlen altepetl Aroer inechca nopa atlajtli Arnón hasta tlali Galaad huan Basán para norte.
34Nopa sequin tlamantli catli panoc ipan itlanahuatilis Jehú huan nochi catli quichijqui eltoc ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali itoca Catli Quichijque Nopa Tlanahuatiani Ipan Tlali Israel.
35Huan quema mijqui Jehú, quitlalpachojque ipan altepetl Samaria. Huan pejqui tlanahuatía icone catli itoca eliyaya Joacaz.
36Huan Jehú elqui tlanahuatijquetl tlen tlali Israel para 28 xihuitl huan mosehui ipan altepetl Samaria para tequitis.