Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mangane Firindena

Mangane Firindena 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Axabi a diin muxu tonge solofere nan yi Samari taani. Yehu yi bataxine sɛbɛ a e rasiga taan sofa kuntigine ma e nun fonne Yɛsɛreli taani Samari yi, e nun muxun naxanye Axabi diine maxuruma. A yi a sɛbɛxi,
2“Iki, ɛ na kɛdini ito masɔtɔ, bayo ɛ kanna diine ɛ fɛma e nun yɛngɛ so wontorone nun soone ɛ fɛma e nun taa rakantanxina nde nun yɛngɛ so seene ɛ yii,
3nayi, ɛ ɛ kanna diina nde sugandi mangan na ɛ kanna diine yɛ naxan fisa e birin xa e nun naxan lan a xa findi mangan na, ɛ na ti mangayani. Na xanbi ra, ɛ n yɛngɛ, ɛ yi ɛ kanna denbayaan xun mayɛngɛ.”
4Koni, e yi gaxu han, e a fala e bode tagi, e naxa, “Xa manga firin mi a nɔ, en tan a nɔɔn di?”
5Manga banxin kuntigin nun taan kuntigin nun fonne nun muxun naxanye Axabi a diine maxuruma, ne yi xɛraan nasiga a faladeni Yehu xa, e naxa, “I ya walikɛne nan nxu ra, i na naxan yo fala nxu xa, nxu na nan ligama. Nxu mi muxu yo tima mangan na. Naxan nafan i ma, na liga.”
6Yehu mɔn yi bataxin firinden sɛbɛ e ma, a yi sɛbɛxi naxan kui, a naxa, “Xa ɛ n tan nan xa, xa ɛ xuruxi n ma, ɛ kanna diine xunne sɛgɛ e dɛ, ɛ fa n fɛma Yɛsɛreli taani tila xɔtɔnni waxati kedenni ito yi.” Anu mangana diine muxu tonge solofere yi taan muxu gbeene konne nin, naxanye yi e maxuruma.
7Bataxin to so, e yi mangana dii tonge soloferene suxu, e yi e kɔɛ raxaba, e yi e xunne sa bɛnbɛnla kui, e yi e xali Yehu yɛɛ ra Yɛsɛreli yi.
8Xɛraan yi fa Yehu rakolon, a yi a fala a xa, a naxa, “E bata fa mangana diine xunne ra.” Yehu yi a yamarin fi, a naxa, “Ɛ e sa kuru firinna ra taan so dɛɛn na han xɔtɔnni.”
9Xɔtɔnni, Yehu yi mini, a yi a yita yamaan birin na, a yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tan nan tinxin. N tan bata yanfan so n kanna ma, n yi a faxa. Anu, nde itoe birin faxaxi?
10Nayi, ɛ bata a kolon, fa fala Alatalaa falan naxan yo tixi Axabi a denbayaan xili ma, na sese mi luma a rabataren na. Alatala bata ne rakamali a falan naxanye ti fata a walikɛna Eli ra.”
11Naxanye birin yi luxi Axabi a denbayani Yɛsɛreli yi, Yehu yi ne faxa, a kuntigine nun a xɔyine nun a kide kiine, a mi keden peen lu.
12Na xanbi ra, Yehu yi keli a siga Samari taani. A to fa Beti-Ekedi yɛxɛɛ rabane malandena,
13Yehu yi Yuda manga Axasiya kon kaane li na. A yi e maxɔdin, a naxa, “Nde ɛ tan na?” E yi a yabi, e naxa, “Axasiya kon kaane nan nxu ra, nxu sigan mangana denbayaan xɔntɔndeni, e nun mangana ngaa denbayana.”
14Yehu yi a fala a sofane xa, a naxa, “Ɛ e ɲɛɲɛne suxu.” E yi muxu tonge naanin ɲɛɲɛne suxu, e yi e kɔɛ raxaba, e yi e woli Beti-Ekedi xɔɲinna ra, Yehu mi muxu yo lu a nii ra.
15Yehu to keli mɛnni, a yi naralan Yehonadabu ra, Rekabu a diina, naxan fa a ralandeni. A yi a xɔntɔn, a a fala a xa, a naxa, “I bɔɲɛn sariɲan n ma fe yi ba, alo n gbeen sariɲan i ya fe yi kii naxan yi?” Yehonadabu yi a yabi, a naxa, “A na kii nin.” Yehu yi a fala a xa, a naxa, “Xa a na kii nin, i yiin so n yii.” Yehu yi a rate a fɛma a wontoron kui,
16a yi a fala a xa, a naxa, “Fa n fɛma, n ma xanuntenyaan naxan Alatala xa, i na toma nɛn.” A yi a xali a yɛngɛ so wontoron kui.
17Yehu to so Samari taani, naxanye birin yi luxi Axabi a denbayani Samari yi, a yi ne faxa, a yi e ɲan fefe fata Alatalaa falan na a naxan ti Eli xa.
18Na xanbi ra, Yehu yi yamaan birin malan, a yi a fala e xa, a naxa, “Axabi walixi nɛn Baali xa ndedi, Yehu walima nɛn a xa han!
19Iki, ɛ Baali kii muxune birin xili n fɛma, a walikɛne nun a saraxaraline birin, keden nama lu, amasɔtɔ n waxi saraxa gbeen ba feni Baali ma. Naxan yo na lu a fataren na, na mi kisima.” Yehu yi wulen nan falama alogo a xa Baali a walikɛne faxa.
20A yi a fala, a naxa, “Ɛ sanla nde yitɔn Baali xa.” E a yitɔn.
21Yehu yi xɛrane rasiga Isirayila birin yi, Baali a walikɛne birin yi fa, keden mi lu naxan mi fa, e so Baali a banxini, Baali a banxin yi rafe keli fɔxɔ kedenni han fɔxɔ kedenni.
22Naxan yi dugi ramaraden kantanma, Yehu yi a fala na xa, a naxa, “Dugine ramini Baali a walikɛne birin xa.” Na yi dugine ramini e xa.
23Nayi, Yehu yi fa Baali a banxini e nun Rekabu a diin Yehonadabu. Yehu yi a fala Baali a walikɛne xa, a naxa, “Ɛ yɛɛ rakoɲin ɛ rabilinni, ɛ a mato, alogo Alatalaa walikɛɛn se nama lu be, koni Baali a walikɛne nan tun xa lu be.”
24E yi so saraxane nun saraxa gan daxine fideni Baali ma. Yehu bata yi muxu tonge solomasɛxɛ ti tandeni, a yi a falaxi naxanye xa, a naxa, “N muxun naxanye soma ɛ yii naxan na a gbeen lu a siga, ɛ tan nan faxama a ɲɔxɔni.”
25E to yelin saraxa gan daxine fideni, Yehu yi a fala sofane nun e kuntigine xa, a naxa, “Ɛ so, ɛ e faxa, keden nama mini.” E yi e faxa silanfanna ra. Sofane nun e kuntigine yi e woli ayi mɛnni, e siga han taani Baali a banxini.
26E yi gɛmɛ ki daxine ramini Baali a banxin kui, e yi e gan.
27E yi Baali gɛmɛ ki daxin kala, e mɔn yi Baali a banxin fan nabira, e yi suturadene rafala, naxanye na han to.
28Yehu Baali kiina fe raxɔri Isirayila yi na kii nin.
29Koni a mi xɛtɛ Nebati a diin Yerobowan ma yulubine fɔxɔ ra, naxan Isirayila yamaan nadin ɲinge dii xɛma daxine batu feen ma Betɛli nun Dan yi.
30Alatala yi a fala Yehu xa, a naxa, “Naxan fan n yɛɛ ra yi, i bata na liga. Naxan birin yi n sagoon na, i na liga Axabi a denbayaan na. Nanara, i ya diine luma nɛn mangayani Isirayila yi han i yixɛtɛ naanindena.”
31Koni, Yehu mi sigan ti a xaxinla birin yi mumɛ Alatalaa sariyan xɔn, Isirayilaa Ala. Yerobowan Isirayila radin yulubin naxanye ma, a mi xɛtɛ ne fɔxɔ ra mumɛ.
32Na waxatini, Alatala yi nde ba fɔlɔ Isirayilaa bɔxɔn na, Xasayele Arami kaane mangan yi e nɔ Isirayila danna birin na.
33Keli Yurudɛn baani han sogeteden binni, a yi Galadi yamanan birin nɔ, Gadi kaane nun Rubɛn kaane, e nun Manase kaane, keli Aroyeri taani Arinon xuden dɛxɔn han Basan.
34Yehu kɛwali dɔnxɛne, a naxanye birin liga, a wɛkilɛna, ne sɛbɛxi Isirayila mangane taruxu kɛdine kui.
35Yehu to faxa, e yi a maluxun Samari taani. A dii xɛmɛn Yehowaxasi yi ti a ɲɔxɔni.
36Yehu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ nan ti mangayani Samari taani Isirayila xun na.