Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Musa: Isala:ili hina bagade A:iha:be egaga fi misi dunu 70 agoane da Samelia ganodini esalebe ba:i. Yihiu da meloa dedene, amaiwane amo defele eno mogili hahamone, Samelia asigilai dunu amola moilai ouligisu dunu amola A:iha:be egaga fi misi dunu ilia ouligisu dunu, amo huluanema iasi. E dedei da amane dedei,
2“Dilia da hina bagade A:iha:be egaga fifi misi dunu amo ouligisa. Dilia da ‘sa:liode’ amola hosi amola gegesu liligi gagui gala. Amaiba:le, amo meloa dedei da dilima doaga:sea,
3dilia hedolowane baligili dawa:su hina bagade egaga fi dunu afae, dilia hina bagade hamoma:ne ilegema. Amasea, e gaga:ma:ne, ninima gegema!”
4Samelia ouligisu dunu da bagadewane beda:gia:i. Ilia da amane sia:i, “Ninia da habodane Yihuma ha lale, gegema:bela:? Hina bagade Youla:me amola hina bagade A:ihasaia da e hasalasimu hamedei ba:i.”
5Amaiba:le, hina bagade diasu ouligisu dunu amola moilai ouligisu dunu amola asigilai dunu amola A:iha:be egaga fi dunu ilia ouligisu dunu, ilia da Yihuma amane sia:si, “Ninia da dia hawa: hamosu dunu esala. Ninia da dia sia:be liligi defele hamomusa: momagele esala. Be ninia da hina bagade hame ilegemu. Dia adi hou da noga:i di dawa:sea, amo hamoma!”
6Yihiu da ilima meloa eno dedene iasi, “Dilia da namagai galea, amola na hamoma:ne sia:i amo hamomusa: momagele esalea, hina bagade A:iha:be egaga fi dunu huluane ilia dialuma amo aya wewaba, Yeseliele moilai bai bagadega nama gaguli misa:!” (Samelia asigilai dunu, ilia da hina bagade A:iha:be egaga fifi misi dunu ouligisu. Asigilai dunu da ili bugili ianu.)
7Yihiu ea meloa dedei da ilima doaga:loba, Samelia moilai bai bagade ouligisu dunu, ilia da A:iha:be egaga fi dunu 70 agoane huluane medole lelegele, ilia dialuma damuni fasili, daba ganodini salawene, Yeseliele moilai bai bagadega Yihuma iasi.
8Ilia da Yihuma, A:iha:be egaga fi dunu ilia dialuma da gaguli misi dagoi adobeba:le, e da amo dialuma gasa huluane mogili aduna ligiagale moilai gagoi logo holei gadenene ligisi, dialeawane hahabe hadigima:ne sia:i.
9Golale hahabe, e da logo holeiga asili, amoga gilisi dunu ilima amane sia:i, “Ni fawane da hina bagade medole legema:ne wamo ilegele, amola e dafawane medole legei. Dilia hame! Be amo dunu amo nowa da medole legebela:?
10Hina Gode da Ea balofede dunu Ilaisiamadili, hou huluane amo da A:iha:be egaga fima misunu hou, olelei dagoi. Amola ilia huluane da medole legeiba:le, amo hou da dafawane doaga:i dagoi dawa:ma!”
11Amalalu, Yihiu da A:iha:be egaga sosogo fi huluane Yeseliele ganodini esala, amola ea eagene ouligisu dunu amola ea dogolegei amola ea gobele salasu dunu, ili huluanedafa, ea medole legei. Dunu afae esalebe da hamedafa ba:i.
12Yihiu da Yeseliele fisili, Samelia amoma doaga:musa: asi. Logoga ahoanoba, e da sogebi ea dio amo “Sibi Ouligisu Fisisu” amoga,
13e da hina bagade A:ihasaia bogoi, amo ea sosogo fi oda ba:i. E da ilima amane adole ba:i, “Dili da nowala:?” Ilia da bu adole i, “Nini da A:ihasaia ea sosogo fi dunu. Ninia da hina bagade uda Yesebele ea manolali amola hina bagade sosogo fi eno Yeselielega esala, ilima asigi sia:saimusa: masunu.”
14Yihiu da ea dunuma amane hamoma:ne sia:i, “Ili mae medole, gagulaligima!” Ilia da ili huluane gagulaligili, Yihiu da uli dogoi amogai dialu, amo gadenene ili huluane medole legei. Ilia idi da 42 agoane, amola dunu afae esalebe hame ba:i.
15Yihiu da bu logoga ahoanoba, Yonada:be (Liga:be egefe) yosia:i. Yihiu da ema hahawane sia:ne, amane sia:i, “Ania asigi dawa:su da defele diala. Di da na fuli gala:ma:bela:?” Yonada:be da bu adole i, “Ma! Na da dimagai dialumu!” Yihiu da bu adole i, “Defea! Amaiba:le, gousa:la:di!” Ela da gousa:lu, Yihiu da Yonada:be ‘sa:liode’ da:iya fila heda:ma:ne, lobolele gadoi.
16Yihiu da amane sia:i, “Ani ahoa:di! Di da na Hina Godema fawane fa:no bobogesu hou ba:mu!” Elea da ‘sa:liode’ da:iya fila heda:le, Samelia moilai bai bagadega doaga:le,
17Yihiu da A:iha:be ea sosogo huluanedafa medole legei. E da dunu afae esaloma:ne hame yolesi. Amo hou Hina Gode da Ilaisiama olelei, amo defele doaga:i dagoi ba:i.
18Yihiu da Samelia fi dunu huluane gilisima:ne sia:ne, ilima amane sia:i, “Hina bagade A:iha:be da Ba:ilema fonobahadi hawa: hamonanu. Be na da Ba:ilema asigiba:le, baligiliwane ema hawa: hamomu.

19Dilia Ba:ile ea balofede dunu amola ema nodone sia:ne gadosu dunu amola ea gobele salasu dunu huluanedafa guiguda: gilisima:ne sia:ma. Afae mae yolesima. Na da Ba:ilema gobele salasu bagadedafa hamomu. Amola nowa da hame masea, ninia da amo dunu medole legemu.” (Yihiu da ogogoi. E da Ba:ilema nodone sia:ne gadosu dunu huluane medole legemusa: ilegeiba:le, ili gilisima:ne sia:i)
20Amalalu, Yihiu da amane hamoma:ne sia:i, “Ba:ilema nodoma:ne, nodone sia:ne gadomusa: eso bagadedafa ilegema!” Ilia da amo eso ilegei.
21Amalu, Yihiu da Isala:ili soge huluane ganodini dunu huluane da amo nodone sia:ne gadosu amoga misa:ne sia:si. Ba:ilema nodone sia:ne gadosu dunu huluanedafa da misi. Ilia huluane da Ba:ile ea debolo diasu ganodini golili sa:ili, debolo diasu da nabaidafa ba:i.
22Amalalu, Yihiu da Ba:ile gobele salasu dunu amo da sema abula ouligi, amo sema abula lale, nodone sia:ne gadosu dunu iligili ima:ne sia:i.
23Amalalu, Yihiu hisu da Yonada:be (Liga:be egefe) oule, debolo diasu ganodini golili sa:ili, dunu amo ganodini gilisi dialu ilima amane sia:i, “Gilisisu ganodini hogoma! Ba:ilema nodone sia:ne gadosu dunu fawane esaloma:ne sia:ma. Hina Godema nodone sia:ne gadosu dunu da goegai mae esaloma:ne sia:ma.”
24Amalalu, e amola Yonada:be da Ba:ilema gobele salimusa: golili sa:i. E da musa: dunu 80 agoane debolo gadili hamega leloma:ne ilegele, ilima amane sia:i, “Dilia amo dunu huluane fane legema. Nowa da dunu afae esaloma:ne yolesisia, e da dabele, medole legei dagoi ba:mu!”
25Yihiu da gobele salasu liligi ianu, sosodo aligisu dunu amola dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Ganodini golili sa:ili, dunu huluanedafa medole legema! Afae da maedafa hobeama:ma!” Ilia da gegesu gobihei duga:le gadole, ganodini golili sa:ili, Ba:ilema nodone sia:ne gadosu dunu huluanedafa medole lelegele, ilia da:i hodo moiya gadili hiougili sasali.
26Ilia da duni bugi ifa (amo da sema galu) amogai diala, amo gadili gaguli asili, laluga ulagili sali.
27Ilia da amaiwane sema ifa duni bugi amola debolo diasu amo wadela:lesi. Ilia da debolo ea hou afadenene bu iga giasu diasu hamoi. Amola amo da wali amaiwane diala. (Amo da eso dedei amoga amaiwane diala)
28Yihiu da amanewane Isala:ili soge ganodini, Ba:ilema nodone sia:ne gadosu hou gugunufinisi dagoi.
29Be e da hina bagade Yelouboua:me (amo da gouliga hamoi bulamagau gawali mano aduna Bedele moilai amola Da:ne moilai ligisiba:le, Isala:ili dunu fi wadela:le hamoma:ne oule asi) Yihiu da ea hou defele hamoi.
30Hina Gode da Yihuma amane sia:i, “Di da Na hamoma:ne hanai huluane A:iha:be egaga fima hamoi dagoi. Amaiba:le, Na da dima dafawane ilegele sia:sa. Digaga fifi misi biyadu amo, ilia da Isala:ili hina bagade hamomu.”
31Be Yihiu da dafawanedafa nabasu hou hame hamoi. E da Isala:ili Hina Gode Ea Sema amo noga:le hame hamoi. Be amomane e da Yelouboua:me (amo da Isala:ili fi dunu wadela:le hamoma:ne, oule asi) amo ea hou defele hamoi.
32Amogalu Hina Gode da muni Isala:ili soge fonoboma:ne hamoi. Silia hina bagade Ha:sa:iele da Isala:ili soge amo da Yodane Hano gusudili diala, ga (south) asili, Aloua moilai (Anone Hano bega: diala) amo huluane hasali. Amo soge ganodini, Gilia:de amola Ba:isia:ne soge dialebe ba:i. Amola amo ganodini, Ga:de fi amola Liubene fi amola Gusu Ma:na:se fi, ilia da amo soge ganodini esalebe ba:i.
34Yihiu ea hou eno huluane, amola ea nimi gesa:i hou da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
35Yihiu da bogole, Samelia moilai bai bagadega uli dogone sali. Egefe Yihouaha:se, da e bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
36Yihiu da Samelia moilai bai bagadega esala, ode 28 agoanega Isala:ili fi ouligilalu.