Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु इच्‍का नाक्‍त नोले अम्‍मोनी आन पिप नाहाश बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ पिप दुम्‍माक्‍त। १सामुएल ११:१
2मिनु दाऊदमी “आ आफोम आं कली रिम्‍शो पशो खोदेंशो पा, गो नाहाश आ तौ हानुन नु थमा पा वारच्‍बु दुम्‍चा माल्‍नस्‍कु” देंमाक्‍त। मिनु मेको आ आफ बेक्‍शो आ पर्बम सुर्ता पशो लोव़ पथ लोव़ कुरब मुर सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु दाऊद आ लोव़ कुरबपुकी हानुन कली रिम्‍शो लोव़ पथ अम्‍मोनी आन रागीम जाक्‍दीम्‍मा बाक्‍त।
3मिनु अम्‍मोनी आन ठेयब मुरपुकीम हानुन कली “दाऊदमी इन कली रिम्‍शो लोव़ पथ मुर सोइक्‍तानु, गे दाऊदमी इन आफ कली मान पा मुर सोइश्‍शो बाक्‍ब, दे मिम्‍नीनी? इन रागीम तेरे ओव़शा खतम पोक्‍चा, दे कोव़थ कका सोइश्‍शो बाक्‍ब। आ मुरपुकी क्‍यारी पथ जाक्‍शो मनमी ङा?” दे मदमे बाक्‍त।
4मिनु हानुनमी दाऊद आ सोइश्‍शो मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा आन चां प्रेक्‍तमे बाक्‍त। आन वा इर रे आन देल्‍लो सम्‍म रिक्‍शा सोइक्‍तमे बाक्‍त।
5मिनु दाऊदमी आ मुर आन कली मो पशो लोव़ नेना बाक्‍त। मिनु मेको आन कली ग्रुम्‍चा, दे मुर सोइक्‍तमे बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकी थाम्‍पा मुने तोक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको आन गल शोक्रे ङोंइती ङा खोदेंशो पा मबारम सम्‍म मेको आन कली “यरीको सहरम बाक्‍मल” दे अरेवा बाक्‍त।
6मिनु अम्‍मोनीपुकीमी “दाऊद आ ङोंइती मरिम्‍शो पाइतक” दे तुइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु हानुन नु अम्‍मोनीपुकीम मेसोपोटामीया ङा अराम-नाहाराइम, अराम-माकाह नु सोबाह रे बग्‍गीपुकी नु शारा ङोइक्‍ब चाक्‍चा कली हजार का टलेन्‍ट चांदी सोइक्‍तमे बाक्‍त। टलेन्‍ट का ३४ किलो बाक्‍ब।
7मिनु मेकोपुकीमी ३२ हजार बग्‍गी नु माकाह ङा पिप नु आ लडाइ पाइब आन कली थाप्‍शा चाक्‍गमे बाक्‍त। मेकोपुकी जाक्‍शा मेदेबा सहर आ नेक्‍था ताम्‍बु कीङमे बाक्‍त। अम्‍मोनीपुकी आन सहर सहर रे ग्रूशा लडाइ पचा कली ठीक पामे बाक्‍त।
8मिनु दाऊदम मेको लोव़ नेंशा, योआब नु लडाइ पाइब नेल्‍ल आन कली सोइक्‍ता बाक्‍त।
9अम्‍मोनीपुकी जाक्‍शा, सहर ओव़तीकेमी लडाइ पचा कली ठीक दुम्‍मा बाक्‍त। मेको नु जाक्‍शो पिपपुकी सहर ओव़तीकेम मबाक्‍थु, इच्‍का ङोन राप्‍शा लडाइ पचा ठीक दुम्‍मा बाक्‍त।
10मिनु योआबम आ नोले नु ङोंइती निम्‍फा पटटी रे लडाइ तोचशो तवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी कोइ कोइ योव़शो हिक्‍सीशो लडाइ पाइब इस्राएली आन कली अरामी नु लडाइ पथ सोइक्‍ता बाक्‍त।
11मिनु लीशो लडाइ पाइब आन कली आ लोक्‍ब अबीशै आ हुकुममी गेवा बाक्‍त। मिनु मेको अम्‍मोनी नु लडाइ पचा कली ठीक दुम्‍माक्‍त।
12मिनु योआबमी “अरामीपुकी आं क्‍येङा ग्राचा चिक्‍ताक्‍म हना, गे आं कली वारच पथ पिवो। अम्‍मोनी इं क्‍येङा ग्राचा चिक्‍ताक्‍म हना, गो इ कली वारच पथ पीनुङ।
13सक्ति पाइश्‍शो दुमीन। गोपुकी आंम जात नु इं परमप्रभु आ सहर आ पर्बम महिंथु, लडाइ पय। परमप्रभु यावेम मार मिम्‍शो बाक्‍बा, मेको पाइब” देंमाक्‍त।
14मिनु योआब नु मेको आ मुरपुकी अरामी आन नेक्‍था लशा, मेको आन कली खेदा पामे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी मेको आन क्‍येङा प्रोक्‍मा बाक्‍त
15मिनु अम्‍मोनीपुकी यो अरामी प्रोक्‍शो तशा, योआब आ लोक्‍ब अबीशै आ ङोंइती रे प्रोक्‍शा सहर ओव़मा बाक्‍त। मोपतीके योआब यरूसलेम लेम्‍माक्‍त।
16मिनु अरामी इस्राएली आन क्‍येङा ब्रुका बाक्‍त, दे तुइश्‍शा, युफ्रेटीस खोला आ आइक्‍ची हांबु ङा हादादेजेर आ कप्‍तान शोफाक आ हुकुमम बाक्‍शो अरु अरामी आन कली ब्रेत्‍थ सोइक्‍तमे बाक्‍त।
17मेको आन मो पशो लोव़ दाऊद कली नेंपदमे बाक्‍त। मिनु मेकोमी रीब पा इस्राएली लडाइ पाइब नेल्‍ल आन कली खुप्‍शा यर्दन खोला शोक्‍शा लडाइ पचा कली सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी लशा लडाइ पचा कली ठीक दुम्‍मा बाक्‍त। अरामी यो मोपान दाऊद नु लडाइ पचा कली ठीक दुम्‍मा बाक्‍त। मिनु लडाइ पामे बाक्‍त।
18तन्‍न इस्राएलीपुकीम मेको आन कली फ्रुशा खेदा पामे बाक्‍त। दाऊदमी ७ हजार अरामी आन बग्‍गी खुल्‍ब नु ४० हजार लडाइ पाइब नु मेको आन कप्‍तान शोफाक आन कली सदमे बाक्‍त।

19मिनु हादादेजेरम आ मुरपुकी इस्राएली आन क्‍येङा ब्रुशो तशा गारचा कली सल्‍ला पथ मुर सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु दाऊद कली जिम्‍मा गेसमा बाक्‍त। मोपतीके मेको नोले गेनायो अरामीपुकीम अम्‍मोनी आन कली वारच मपामे बाक्‍त।