Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai murinai Amono taudia edia king, Nahasa, ia mase, bona iena natuna Hanunu ese iena gabu dekenai king dagi ia abia.
2Vadaeni Davida ia gwau, “Hanunu Nahasa dekenai kara namona do lau karaia, badina iena tamana Nahasa be kara namona lau dekenai ia karaia.” Unai dainai Davida ese iena hesiai taudia haida ia siaia, Hanunu dekenai bogahisihisi hereva do idia gwauraia, iena tamana ia mase dainai. To inai hesiai taudia be Amono dekenai idia ginidae, bona king Hanunu dekenai idia lao neganai,
3Amono lohia taudia ese edia king, Hanunu, idia hamaoroa, idia gwau, “Oi laloa Davida ese oiemu tamana ia matauraia dainai inai hesiai taudia ia siaia, a? Davida ese inai hesiai taudia oi dekenai ia siaia, ena badina korikori be hanua do idia itaia namonamo totona, bona gabeai idia bona edia tuari taudia do idia mai, iseda hanua hadikaia totona!”
4Vadaeni Hanunu ese Davida ena hesiai taudia ia dogoatao, edia auki huina kahana ia utua oho, bona edia dabua ia utua kwadogi, vadaeni taunimanima ese edia kununa idia itaia diba, bona unai bamona Hanunu ese idia ia siaia lou.
5To inai hesiai taudia idia hemarai bada dainai idia ura lasi edia gabu dekenai idia giroa lou. Davida ese inai Hanunu ena kara ena sivarai ia kamonai, vadaeni ia ese tau haida ia siaia unai hesiai taudia dekenai, ia gwau, “Umui be Ierusalema dekenai do umui giroa mai haraga lasi, to Ieriko hanua dekenai do umui noho, ela bona emui auki huina be do ia tubu lou, vadaeni unai neganai do umui giroa mai.”
6King Hanunu bona Amono taudia idia diba vadaeni, Davida ena lalona be ia dika noho idia dekenai. Vadaeni Hanunu bona Amono taudia ese siliva ena metau 34,000 kilogaram idia siaia, kariota bona kariota guia taudia be Mesopotamia, bona Arama Maka bona Soba dekena amo idia hoia.
7Kariota ibounai 32,000 mai edia hosi, bona kariota guia taudia idia hoia, ma Maka ena king, mai iena tuari orea ibounai danu idia hoia. Inai orea ruaosi idia mai, Mereba ena vairana dekenai idia kamepa. Amono taudia danu edia hanua ta ta dekena amo idia haboua, bona tuari totona idia raka mai.
8Inai kara Davida ia kamonai neganai, ia ese Ioaba mai ena tuari taudia ibounai danu ia siaia lao.
9Vadaeni Amono taudia be tuari totona idia raka mai. Edia tuari gaudia idia dogoatao hegaegae, bona edia hanua, Raba, ena magu iduara ena vairanai idia gini. To durua totona idia mai king taudia mai edia tuari taudia be rei bona kurukuru gabuna dekenai idia gini hegaegae noho.
10Ioaba ia itaia, unai tuari taudia ese vairana bona murina dekena amo Israela orea do idia tuari henia gwauraia. Vadaeni ia ese Israela edia goada taudia haida ia abia hidi, Suria taudia tuari henia totona ia siaidia lao.
11Bona Ioaba ese iena tuari taudia oredia be iena tadina Abisai dekenai ia henia, do ia biagudia, bona Amono taudia tuari henidia totona ia siaidia lao.
12Ioaba ese Abisai ia hamaoroa, ia gwau, “Bema Suria taudia idia goada herea, lauegu orea do oi durua. To bema Amono taudia be umui dekenai idia goada herea, lau ese umui do lau durua.
13Do umui gari lasi, do ita laloa goada, mai boga auka danu. Iseda bese dainai, bona iseda Dirava ena hanua ibounai dainai, do ita tuari auka momokani. Namona be Lohiabada ena ura do ia vara.”
14Vadaeni Ioaba mai ena tuari taudia danu idia lao, Suria taudia idia tuari henia, bona Suria taudia be Ioaba ena orea edia vairanai idia heau.
15Amono taudia ese idia itaia, Suria taudia be idia heau, vadaeni idia danu Abisai ena vairana dekenai idia heau, hanua lalonai idia heau vareai. Unai dainai Ioaba be Ierusalema dekenai ia giroa lou.
16Suria taudia be idia diba vadaeni, Israela taudia ese idia halusidia vadaeni. Unai dainai idia ese hereva gwauraia taudia idia siaia lao, vadaeni Suria taudia Euperate Sinavai ena dina daekau kahana idia noho be durua totona idia raka mai. Sopaka, Suria king Hadadesa ena tuari biaguna ese idia ia biagua.
17Davida ese inai kara sivarai ia kamonai neganai, ia ese Israela tuari taudia ia haboua, bona idia ese Ioridane Sinavai idia hanaia. Davida ese iena tuari taudia ia haginia hegaegae Suria taudia edia vairana dekenai, vadaeni tuari ia matamaia.
18Israela taudia be idia kwalimu, bona idia ese Suria taudia idia lulua lao lou. Suria taudia edia kariota guia taudia 7000, bona aena dekenai raka tuari taudia 40,000 be Davida bona iena taudia ese idia alaia mase. Suria tuari biaguna, Sopaka danu idia alaia mase.

19King haida be king Hadadesa ena henunai iena hesiai gaukara idia karaia. To idia itaia Israela taudia ese Hadadesa idia halusia. Vadaeni idia ese Israela taudia danu idia maino karaia, bona Davida ena hesiai gaukara idia karaia. Bona unai neganai ia lao, Suria taudia idia ura lasi Amono taudia do idia durua lou.