Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ dɛ kóo tɑ̃̀nkù omɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɑkɛ diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tíí mbɛmɔu kɛ bo boú dinùù kɛ́dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́pũ mbɛ yɔ mutɑ̃́ɑ̃́.
2Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó kubotí kɔbɛɛ bɑntɛ́ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ ibotí tɛì kɔbɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́cómmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ́mmɔkɛ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ dɔ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ ninku kɛ kù bɑ̀ɑ́.
4Kɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Bɑni nɛ̀ Kɑdimiɛdi nɛ̀ Sebɑnniyɑ nɛ̀ Bunni nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Bɑnni nɛ̀ Kenɑnni kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ kperímɛ̀.
5Kɛ̀ Defiibɛ Sosuwee nɛ̀ Kɑdimiɛdi nɛ̀ Bɑni nɛ̀ Asɑbunniyɑ nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Odiɑ nɛ̀ Sebɑnniyɑ nɛ̀ Petɑyɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ́cómmú kɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te disɑ̃nni sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ yètìrì dɛu kɛ dò ntí ndɑ sɑ̃ntí, fɔ̃́ɔ̃̀ yètìrì pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛsɑ̃ɑ̃ nyɛmɔu, fɔ̃́ɔ̃̀ te disɑ̃nni.
6Fɔ̃́ nhɑmɑ́ɑ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti Yiɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ. Fɔ̃́ɔ̃̀ te dɛmɔu kɛ dɛ̀ fòù, kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ ninku fɔ̃́ɔ̃̀ ììkɛ̀ kɛ dɑ bɑ́ɑ́.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Abɑrɑɑmmu koò dènnɛ Uudi Kɑndee kó kɛtenkɛ̀ koò yu kɛ yĩ Abɑrɑhɑmmu.
8Kɛ pɛ́nsìrì o yɛ̀mmɛ̀, koò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ yĩ, ɑ bo ò duɔ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀, Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ bɛ̀ bo kɛ̀, kòo tiekɛ wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bío. Kɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ bɛ́i ntì kɛ yɛ̃́ ɑ wetímɛ̀mu.
9Kɛ yɑ̀ ti yɛmbɛ̀ fɛ̃́ṹrìmɛ̀ Esibiti kɛ́keè bɛ dɑbùò ntipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀.
10Kɛ dɔ̀ɔ̀ mmɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u nɛ̀ tidiɛtì, kɛ bɛnkɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ o ɛì kɔbɛ bɛmɔu, kɛ yɛ̃́ ɑ do yɑ̀mɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀ ti yɛmbɛ̀ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ dɛ̀úkùnnɛ ɑ yètìrì kɛ̀ di kpɑɑ́ kɛ dɛu nɛ̀ yíenní.
11Kɛ kèétɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì niɛ mbɛ nùɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́, kɑ̀ɑ dìu mbɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ bɛ̀tiní mɛniɛ mmiɛkɛ ditɑ̃́rì ɔ̃ɔ̃ do mɛ̀ɛ̀ botí dibinni.
12Kɛ níí mbɛ̀ ni kuyie nnɛ̀ diwɛtirì kɛ́ mbɛ̀ ni kɛyènkɛ̀ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkó diwɛtirì kɛ́ mbɛ̀ mí kɛ̀ bɛ̀ wùó mbɛ̀ kèrí dɛ̀.
13Kɑ̀ɑ cùtɛ́ní Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɛ́innɛ̀, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nhɑ tié nnɛ̀ ɑ kuɔ́ ìì tu timɔ́mmɔnti kpɛyi, nɛ̀ ɑ cìrìmù nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀.
14Kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ɑ kó diyiè kpɛ́í dìì tu tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nhɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ɑ kuɔ́ nɛ̀ ɑ tié kɑ̀ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi tì mbɛ̀ tùo.
15Kɛ̀ dikònnìi bɛ̀ pĩ kɑ̀ɑ cṹũnní mudiì kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩĩ bɛ̀ pĩ kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní dipèrì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú, bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́túótɛ́ dihɛì ɑ do bɛ́i nkɛ́ pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ.
16Kɛ̀ tɛfentɛ̀ nɛ́ dɛutɛ́ ti yɛmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpénkùnnɛ bɛ to kɛ́yetɛ ɑ kpɛti bɑ́ bɛ̀ í ntũ̀nnɛ ɑ tɑnnɔ̀.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̃̀ ntidiɛtì ɑ do dɔ̀ɔ̀ tì bɛ cuokɛ̀ kɛ́kpénkùnnɛ bɛ to kɛ́yetɛ ɑ kpɛti, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo wɛ̃tɛ Esibiti bɛ̀ do borɛ̀ kɛ pĩ́ mmudɑɑtɔ̃mmú. Fɔ̃́ nKuyie nhɑ mɛ ntú wèè cĩ́ɛ̃nko wè nwe, kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀, kɑ̀ɑ miɛkɛ boo, nɛ̀ dɛ̀ kpɛ́í nhɑ í mbɛ̀ bɔntóo.
18Bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ fɛsɔɔmɑ́tínɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ntɛnɛ̀ Kuyie nkùù ti dènnɛní Esibiti. Bɛ̀ do dɑ yetɛ́nɛ̀mu kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ntɛnɛ̀ Kuyie nkùù ti dènnɛní Esibiti. Bɛ̀ do dɑ yetɛ́nɛ̀mu mɛdiɛ̀.

19Nɛ̀ ɑ kó mɛsémmɛ̀ diɛmɛ̀ kpɛ́í, nhɑ í mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ̀ diwɛtirì bɑɑ níí mbɛ̀ ni kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ mí kɛ̀ bɛ̀ kèrí.
20Kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ nhɑ kó muyɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ bo nɑ kɛ́mbɑɑ̀tìnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni, kɑ̀ɑ cṹũnní mudiì kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. Kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀.
21Kɑ̀ɑ mbɛ̀ tɔ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ bɑ́ bɛ̀ í mmɔ̀ńtɛ́ mùmɑmù bɛ yɑ̀ɑ̀tì í nkɛ̃rí, bɛ nɑɑ̀cɛ̀i mɛ nyí mmùútí.
22Kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ bɛ̀ɛ nɑ ibotí nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fitɛ́ nɛ̀ Ɛsimɔɔ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni tenkɛ̀ nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kɔkɛ.
23Kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɑɑ̀bíi sṹṹ kɛ́mɑɑtɛnɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ bɛ̀ tɑnnɛ́ dihɛì ɑ do bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tiekɛ.
24Kɛ̀ bɛ̀ bíi dì tɑ kɛ́ di tiekɛ, kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɔ̀útɛ́, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ bɛ̀ dɔ́ mmɛ̀,
25kɛ́fietɛ yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ̀ yɛ tenkɛ̀ nɑɑti, kɛ́tiekɛ sicɛ̃́ĩ kɛ̀ sì pìɛ́kɛ́ tinɛntì nɛ̀ sibií bɛ̀ keú sì, kɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ fìkíè kpɛrɛ nɛ̀ titebiiti timɔu botí kó dɛtie, kɛ̀ bɛ̀ nyo nkɛ sɑ̀nnɛ̀ kɛ́dunnɛ kɛ́tuɔ nhɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í.
26Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ too kpenkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ ɑ kpɛti kɛ́dootóo ɑ tié kɛ ì bùtínnɛ́, kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ tiè nkɛ tú bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀. Bɛ̀ do dɑ yetɛ́nɛ̀mu mɛdiɛ̀.
27Mɛm̀mɛ kɑ̀ɑ dɛitɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ do mudoò, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɑ kuɔ́nnɛ̀, kɑ̀ɑ ḿbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ dɑbùò. Nɛ̀ ɑ kó mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀.
28Bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tɑ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, kɑ̀ɑ nɔ́ɔ́tɛ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ kɛ́ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko. Kɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ́nnɛ̀ kɑ̀ɑ ḿboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè, kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kucɛ mɛ̀pɛ́u nɛ̀ ɑ kó mɛsémmɛ̀ kpɛ́í.
29Kɑ̀ɑ bɛ̀ tié nkɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀, kɛ̀ tɛfentɛ̀ɛ bɛ̀ dɛutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ í nyie nkɛ kèńtɛ́ ɑ tié kɛ́yetɛ́nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀, bɛ̀ bo ntũ nyɛ̀ kɛ́nfòù, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpénkùnnɛ bɛ to, bɛ̀ í nyie nkɛ kèńtɛ́ ɑ kpɛti.
30Kɑ̀ɑ mbɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ mɛminnímɛ̀ yɛbie mpɛ́u miɛkɛ, kɛ́duɔ́ nhɑ kó muyɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ tiè, bɛ̀ mɛ̀ nyí nkèńtɛ́, mɛmmɛ kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛɛ bɛ̀ nɑ.
31Nɛ̀ ɑ kó mɛsémmɛ̀ kpɛ́í nhɑ í mbɛ̀ kùɔ bɛmɔu, ɑ í mbɛ̀ dootóo, kɛ yɛ̃́ ɑ túmɛ̀ Kuyie nku kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀.
32Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɛumu kɛ kpeńnì, kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. Fɔ̃́ nwèè pĩ mmɛtɑummɛ̀ ɑ ti dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ cɛ̃̀ mmɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ ti tɑ mɛ̀, tínti nɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ ti kó yɛhɛkɛ̀, nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ti yɛmbɛ̀, ti kó kubotí kumɔu, kɛ́túótɛ́ Asidii kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ti do dìì yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní yíe.
33Tìì ti tùɔ̀kɛní timɔu ti miɛkɛ ɑ nɑɑtimu, ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ wennimu, tíì cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
34Ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti bɑkɛ́ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ bɛ̀ í yie nhɑ tié, bɛ̀ í tũ̀nnɛ ɑ kuɔ́ nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀.
35Bɑ́ nɛ̀ ɑ mɛ mbɛ̀ duɔ́mmɛ̀ dihɛì kɛ̀ bɛ̀ di te kɛ dì bɑkɛ́, kɑ̀ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ botí mmɛ botí dɛ kó kɛtendiɛkɛ̀, kɛtennɑtikɛ̀, bɛ̀ í nyie nkɛ dɑ tũ̀nnɛ, bɛ̀ í nyóu mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ.
36Ntɛ tínti yíe nkɛ tú tidɑɑtì dihɛì ɑ do duɔ́ ndì ti yɛmbɛ̀, kɛ dɔ̀ bɛ̀ ḿbo kɛ yo ntidiitì kɛ̀ dɛ̀ bɛ nɑɑti. Tíì nɛ́ nɑɑ́ ntidɑɑtì yíe ndɛ kó dihɛì miɛkɛ.

37Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ti nɑ ti yɛi ǹkpɛ́í bɛɛ̀ nɛ́ yo ndɛ kó tidiitì, kɛ ti dɔɔrinɛ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀ tínti nɛ̀ ti wũɔ̃, kɛ̀ ti bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ.