Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù kɛ́tíí mbɛ̀ tu dìì bòrì mɛniɛ nkó dibòrì, kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì Ɛsitɑdɑsi kɛ dɔ̀ wèe túótɛ́ní Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kù do duɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisii wɑ̃ri dì.
2Mɛm̀mɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Ɛsitɑdɑsii túótɛ́ní Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tíí, mbɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́keè, otɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè ketirì do ndi.
3Dɛndɛ dibòrì bɛ̀ tu dì mɛniɛ nkó dibòrì ò kɑ̀ɑmmɛ̀ Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ́ ndì kɑ̀ɑ̀ ndikṹnweńnì kɛ̀ diyiè yɑ̀ɑ cónnɛ́nɛ̀ yɛyɔ, kòo dì kɑ̀ɑ̀ mbɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́keè. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ kémmú.
4Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ndi nɛ̀ idɛí kɛ̀ Ɛsitɑdɑsi ndekɛ di ĩ́nkɛ̀. Mɑtitiɑ nɛ̀ Sɛmmɑ nɛ̀ Annɑyɑ nɛ̀ Udii nɛ̀ Idikiyɑ nɛ̀ Mɑseyɑ kɛ̀ bɛ̀ còḿmú o bɑkù yoú. Pedɑyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛdi nɛ̀ Mɑdikiɑ nɛ̀ Asummu nɛ̀ Asibɑdɑnɑ nɛ̀ Sekɑdii nɛ̀ Mɛsudɑmmu kɛ̀ bɛ̀ bo kucɑ̃̀nku.
5Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii pĩntɛ dipɑ́tíri bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ di yɑ̀ kɛ yɛ̃́ ò do cómmúmɛ̀ dɛ iitírɛ̀ ndɛ. Ò dì pĩ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́cómmú.
6Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii sɑ̃ntɛ Kuyie nkperíkù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò. Kɛ́do kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀,
7kɛ́ítɛ́ní kɛ́cómmɔ́ɔ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ tiè Kuyie nkuɔ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ nyì ĩ́nkɛ̀, bɛɛ̀ Defiibɛ yètɛ̀ do tú: Sosuwee nɛ̀ Bɑni nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Akubu nɛ̀ Sɑbetɑii nɛ̀ Odiɑ nɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Keitɑɑ nɛ̀ Asɑdiɑ nɛ̀ Yosɑbɑdi nɛ̀ Annɑni nɛ̀ Pedɑyɑɑ.
8Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsi nkɑɑ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ̀ dɛ̀ feí kɛ tì wèńkùnko, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ tì tu mù, kɛ̀ bɛ̀ kèḿmú.
9Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu tì kèè nkɛ́tiitɛ́ yɛdɑbùò. Mɛm̀mɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Nɛemii nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Ɛsitɑdɑsi nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do duɔ̀ nyitié mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nkuɔ̀nnɛ̀, yíe nkó diyiè tu Kuyie nkpɛri ndi.
10Kɔtɛnɛ̀ kɛ́di tidiitì sɑ̀ɑ̀tì kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kòò mɔù bo di cuokɛ̀ kɛ í mɔkɛ, dí ò totɛ́nɛ̀. Yíe nkó diyiè tu Kuyie nkpɛri ndi, di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, yóunɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndi duɔ́ ndìì wɛ̀ì ntú di kó muwɛ̃rímú.
11Kɛ̀ Defiibɛ mbɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ tú: Cĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀, yíe nkó diyiè tu Kuyie nkpɛri ndi, bɑ́ɑ́ yóunɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́di kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ kɛ́pɑ̃mmú bɛ kɔbɛ tidiitì kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo mɛdiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ do kèèmɛ̀mu bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
13Otɑ̃̀nkù yiè dɛ́rì yiè, bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nyikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì Ɛsitɑdɑsi borɛ̀ kɛ́nwéí Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri ò bɛ̀ kɑ̀ɑ ndì kó tinɑ́ɑǹtì.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ikuɔ́ pɑ́tíri Kuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisii wɑ̃ri dì miɛkɛ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú Isidɑyɛɛribɛ dò nkɛ́mbo titouti miɛkɛ nkɛ otɑ̃̀nkù yiénwè kó dibɑnni miɛkɛ.
15Mɛm̀mɛ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ dò nkɛ́pĩɛ̃kɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Dekɛnɛ̀ ditɑ̃rì kɛ́kɔ̃ũní odìfíè dikpɑ́ɑ̀ kou kó tifɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ míírì dɛ kó tifɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ tipuonti nɛ̀ tifɑ̃pèùtì, kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀.
16Bɛ̀ pĩɛ̃kɛ́ mɛmmɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yɛ̀ kɛ́wɑɑnní tifɑ̃ɑ̃̀tì, bɑ́ wè kòo dɔɔ̀ kutouku o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù nɛ̀ o pérímù miɛkɛ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pérímù miɛkɛ, nɛ̀ bɛ̀ tu dìì bòrì mɛniɛ nkó dibòrì borɛ̀, nɛ̀ dibòrì bɛ̀ tu dì Efɑdɑimmu kpɛri dì borɛ̀.
17Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ do tú tidɑɑtì Bɑbidɔnni kɛ konní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ titouti bɛmɔu kɛ́mbo, kɛ yɑ̃nkùnnɛ diwɛ̀ì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ yɛ̃́ nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní dɛ yiè bɛ̀ do í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛbotí.
18Kɛ̀ bɛ̀ nkɑɑ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri yɛwe yɛmɔu, kɛ́túótɛ́ dibɑnni yiè ketirì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ disɔnni. Kɛ̀ dibɑnni mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ diniínnì ntú dibɑnni denni dìì yiè, kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ mɛtíímmɛ̀ diɛmɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀.