Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Sifubɛ mɑbɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́nsɛ́í mbɛ tebìí mɛdiɛ̀.
2Kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Tínti nɛ̀ ti bí ti sũmu initidɑɑì nɛ̀ initipòì dí ti duɔ́ ntidiitì kɛ̀ tí nyo nkɛ fòùnɛ̀.
3Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu: Dikònnì ɔ̃ɔ̃ tɑnní kɛ̀ ti duɔ́ ndɛpɑɑ ndɛ nɛ̀ ti kó titebiiti nɛ̀ ti cɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛ̀ bo ti duɔ́ ntidiitì.
4Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu ti ɔ̃ ndò nkɛ́yietí okpɑ̀ɑ̀tì dɑ̀mpóò kɛ́pentɛmu kɛ́ bɛ̀ yietí ti pɑɑ nnɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie.
5Ti mɛ ntu mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ mbɛ, bɛ bí í pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti kpɛyi, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ ti dò nkɛ́duɔ́ nti bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì kɛ̀ ìi nɑɑ́ mbɛ kó tidɑɑtì. Ti bí initipòì mɑì nɑɑ́mmu bɛ kó tidɑɑtì kɛ́pĩ́ mbɛ tɔ̃mmú. Ti í mɔkɛ ti bo yĩ́mɛ̀, ti pɑɑ nnɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie, bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ dɛ̀ tiekɛ.
6N kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ n yonkɛ mɛdiɛ̀.
7Kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɑmɛ̀ n tɑnní kɛ́ndò n kpɑnnɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di diinko di tebìí mɛsémmɛ̀. Mɛm̀mɛ n yumɛ̀ mɛtíímmɛ̀ diɛmɛ̀,
8kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti wɛ̃tɛ kɛ do nti tebìí bɛ̀ do fìítí sì bɛtɔbɛ̀ ciɛ, kɛ̀ sì tu tidɑɑtì, kɛ̀ di nɛ́ wɛ̃tɛ kɛ́ sì fiiti di miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ ndò nkɑ́rɛ́, òmɔù í mpɛ̀tɛ́ kɛ́bɛ́i.
9Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di dɔɔri dɛ̀ í wenni, di dò nkɛ́ndému Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti bɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ timɑ́ɑ̀ ifɛi ibotí tɛì ììkɛ̀, ìì tu ti dootitɔbɛ̀.
10Mí m mɔ́mmuɔ nnɛ̀ n tebìí nɛ̀ n kó bɛtũ̀mbɛ̀ ti múnkɛ do pèntɛmu bɛnìtìbɛ̀ idíítí nɛ̀ tidiitì, ti dɛ̀ mbɛ̀ pɑ̃, ti bɑ́ɑ́ bɛ̀ bekɛ dɛ kó yɛbɑ̀ɑ̀.
11Di do cuɔ́ bɛ̀ɛ̀ kó dɛpɑɑ mbɛ̀ di bɑnnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, dí dɛ̀ mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ yíe nyíe. Bɛ pɑɑ nnɛ̀ bɛ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ odìfíè kpɛrɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ nɛ̀ bɛ diitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀bɛ́mmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ di do bɛ̀ pèntɛ dɛ̀ nɛ̀ di do dɔ́ kɛ́ cɔ̃ntɛ dɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie mbɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti yóó dɔɔ̀mu ɑ ti nɑ̀kɛ́ tì, ti bo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ ti do cuɔ́ dɛ̀ bɑ́ ti tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ bekɛ dɛ̀mɑrɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ n tíí nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɑrìkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀ bɛ̀ bɛ́i ntì.
13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n kpɑ̃́ɑ̃́tɛ́ n yɑɑ̀yɔ̀rì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè í dɔ̀ɔ̀ ò bɛ́i ntì Kuyie nyóó ò kpɑ̃̀ɑ̃́tɛ́ mɛɛ̀ botí kóò dènnɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo pɑɑ̀ o kpɛrɛ dɛmɔu kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mmɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀. Ditĩ̀nnì dimɔu kɛ̀ di dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò. Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛ̀ bɛ́i ntì.
14Nɛ̀ n nɑɑ́mmɛ̀ Sifubɛ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ kpɛri miɛkɛ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ mí nnɛ̀ n kɔbɛ ti í bekɛ bɛ̀ dò nkɛ́yietí dɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀.
15Bɛ̀ɛ̀ n niitɛ́nɛ̀ kɛ nɑɑ́ nkùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ do fɛ̃́ũnkomu bɛnìtìbɛ̀ kɛ békú idíítí nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ cɔú dɑ̀mpóò mɛdítíbii nsipísìnɑ̀ɑ̀ sìnɑ̀ɑ̀ bɑ́ dìì yiè, kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kó bɛtũ̀mbɛ̀ múnkɛ nfɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀. Mí mmɛ nyí dɔ̀ɔ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ n dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie.
16M pètìnkɛ do pĩ́mmu m mɔ́mmuɔ mmutɔ̃mmú kɛ mɑɑ̀ kuduotí, n kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ m bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú. N yí dontɛ́ òmɔù kó kupɑku kudonku sɑ́m̀pɔ́kù n tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀.
17Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do yo n kó mudiì bɛ̀ do bo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150) ndi kɛ nɛ́ mbúútí bɛ̀ɛ̀ do iitiní ibotí tɛì ìì ti tɔ́kɛ́nɛ̀ i miɛkɛ kɛ kɔrìní.
18Bɑ́ dìì yiè n do ɔ̃ɔ̃ dontɛ́nɛ̀ n kó idíítí nyi fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛyɛ yɛkuɔ̀ kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ sikoó. Yɛwe tɛpíítɛ̀ mɛnɑɑ̀ nyɛnɑɑdɔ́ yɛnɑɑdɔ́. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ n yí bɛ̀ bekɛ kɛ tú bɛ̀ nni nyietì bɛ dò nkɛ́ n yietì dɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɛ yɛ̃́ kuduotí kó mumɑrimù do túmɛ̀ mutɔ̃mmú cɛ̃́ɛ̃́mù mmu dihɛì yɛmbɛ̀ kpɛ́í.

19Áú Kuyie! M pĩ mmùù tɔ̃mmú bɛnìtìbɛ̀ biɛ nkpɛ́í mmù dɛumu, ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n kpɛ́í.