Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Mɔyiisi wɑ̃̀ri ìì kuɔ́ kɛ́yɑ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ bɛ̀ bɑ́ nkɔkɛ́ Kuyie nkɔbɛ kó ditĩ̀nnì bìtì nɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀.
2Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í comɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mudiì nɛ̀ mɛniɛ, bɛɛ̀ Mɔɑbiibɛ bɛɛ̀ do yietí Bɑdɑmmu, kòo bɔntɛ́ kusĩ̀nkù Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nceetɛ dɛ kó kusĩ̀nkù kɛ̀ kùu nɑɑ́ mmɛsɑ̀ɑ̀.
3Bɛ̀ kɑ̀ɑ ndìì mɔ̀nnì Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dènnɛ bɛ cuokɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ í tú Sifubɛ weti weti.
4Dɛ̀ do sɔ̃́ nyikuɔ́ nìùtì nhEdiɑsibu weè bɑkɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tidieti. Ò nɛ́ do mɛ ntɑunnɛ̀mɛ̀ Tobiyɑ
5kòo ò duɔ́ nkudieku mɑkù bɛ̀ do ɑ̃ɑ̃̀ kù yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì nɛ̀ dɛpíínnɛ̀ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ nɔ́ɔ́tɛ́ dɛ̀ kɛ́duɔ́ nKuyie, tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ bɛ̀ do dò nkɛ níí duɔ́ ndɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛyɛndèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛrɛ.
6Dɛ kó dimɔ̀nnì dɛ̀ do sɔ̃́ mmí nNɛemii n yí bo Sedisɑdɛmmu kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ miɛkɛ n do kɔ̀tɛmɛ̀ o borɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ ti dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kòo m pɑ̃ kucɛ kɛ̀ n wɛ̃tɛní Sedisɑdɛmmu.
7Mɛm̀mɛ n yɑ̀mɛ̀ mɛyɛi Ediɑsibu do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ́duɔ́ nTobiyɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudieku mɑkù.
8Kɛ̀ dɛ̀ n yonkɛ mɛdiɛ̀, kɛ̀ n dennɛ Tobiyɑ kó tinɛntì timɔu dɛ kó kudieku miɛkɛ,
9kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kù dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. Kɛ̀ n tɔní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ nɛ̀ tihúúntì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tɑnnɛ́ ku miɛkɛ.
10Kɛ̀ n keè bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í duɔ̀mmɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ do dò nkɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ ndɛ̀, bɛmbɛ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ kũɔ̃tí bɛ pɑɑ nkɛ yóu Kuyie ntɔ̃mmú.
11Kɛ̀ n kpɑnnɛ̀ bɛbeémbɛ̀ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ yóu kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú do, kɛ́deè kɛ́tíí nDefiibɛ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ bɛ tɔ̃mmú.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔuu ndɛì bɛ kpɛrɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ kó dɛpííndɛ̀ kɛ ɑ̃ɑ̃̀ Kuyie nkó yɛbuɔ.
13Kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ ikuɔ́ nìùtì Sedemiɑ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì Tisɑdɔki nɛ̀ Pedɑyɑ Defii wuɔ nkou, kɛ̀ Mɑtɑnniyɑ birɛ Sɑkuu kó dɛbirɛ Annɑni nhò teénnɛ̀, bɛ̀ do bɛ̀ yɛ̃́mu kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ sìɛ́, kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ mmutɔ̃mmú kɛ̀ bɛɛ̀ nte bɛ̀ bo ntotimɛ̀ tidiitì bɛ tebìí.
14Áú! N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n kpɛ́í nɛ̀ m pĩ́ mmùù tɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mu kpɛ́í nnɛ̀ n tũnnɛ̀mɛ̀ ɑ kuɔ́.
15Dɛ kó yɛwe miɛkɛ bɑkɛ kɛ̀ n yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ Sudɑɑ ɛì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ù fínyĩ̀ kó yɛbɛ diyɛtituò miɛkɛ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tɔu tidiitì kɛ deenko bɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛbɛ nɛ̀ fìkíè kpɛyɛ nɛ̀ tinɛntì tɛtì pɛ́u kɛ kũũ̀nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ m bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ nfiiti bɛ potɑntì tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
16Kɛ̀ Tiiri ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ tɔuní siyĩĩ nɛ̀ tipotɑntì tibotí tibotí kɛ fiitinɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
17Kɛ̀ n kpɑnnɛ̀ Sudɑɑ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di dɔɔri bɑ mbotí nku kɛ sĩnkùnko tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè?
18Dɛ̀ í dò ndi yɛmbɛ̀ do mɛ ndɔ̀ɔ̀, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi nti do, tínti nɛ̀ ti ɛìɑ̀? Di sĩnkùnko dìì mɔ̀nnì tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè di dɔkɛ íinko Kuyie mmiɛkɛ nkɛ Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀.

19Dɛ mɔ̀nnì ndi n duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ níí kpetínnɛ́ Sedisɑdɛmmu kó yɛbòrɛ̀ kuyuoku kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ tɛom̀pùtɛ̀, kɛ́mbɑɑnɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ yɛ̀ kpetɛ́, kɛ̀ n dɛitɛ n kɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ́bɑnnɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ tipotɑntì mɑtìi tɑnní dihɛì tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
20Kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi yoo mɛ̀dɛ́mɛ̀ n yɑ̀mɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ dènnɛmɛ̀ bɛ potɑntì kɛ́kɛ́nnɛ́ kuduotí fɔ̃nkúò.
21Kɛ̀ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ di kɛ̀ńnɛ́ kuduotí? Kɛ̀ di dɛ̀ yìɛ́ n yóó di pĩ́mmu. Dɛ kó diyiè nɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní òmɔù tɛ̃́nkɛ í nyɛ̀nnɛ̀ tipotɑntì tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
22Mɛm̀mɛ n nɑ̀kɛ́mɛ̀ Defiibɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́mbɑɑ yɛbòrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, ɑ́ú! Kuyie nhɑ nyɛ̃́ n kpɛ́í, fɔ̃́ nwèè tu osɑ̀ù, ɑ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀.
23Mɛm̀mɛ n yɑ̀mɛ̀ Sifubɛ mɑbɛ̀ tùókɛ́mɛ̀ Asidodiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ miɛkɛ bɛnitipòbɛ̀.
24Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhAsidotiibɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntitɛtì, bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nɑ́ɑ́ nSifubɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
25Kɛ̀ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀ mɛdiɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù, kɛ́puotí bɛsṹkùbɛ̀ kɛ́fɔ̃ri bɛ yùtì, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɑrìkɛ̀ kɛ́yú Kuyie nyètìrì kɛ dɔ̀: Ti í yóó bɛ̀ duɔ́ nti kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ puó mbɛ bí, ti mɛ nyí yóó túókɛ́ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puó nti bí yoo tí bɛ̀ puokɛ ti mɔ́mmɔmbɛ.
26Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ kó mɛborimɛ mɛɛ̀ bɔmmɛ̀ Sɑdomɔɔ wèè do tú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, ibotí tɛì imɔu miɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì mɔù do í bo wèè ò mɑ̀nnɛ̀ tikpɑ̀tì Kuyie ndo ò dɔ́mu kóò dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kòo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ibotí tɛì kɔbɛɛ ò tèntɛ kòo yetɛ́nɛ̀ Kuyie.
27Kɛ̀ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti tɛ̃́nkɛ í dɔ́ kɛ́keè kɛ̀ di dɔɔri mɛyɛi ndiɛmɛ̀ miɛ mbotí kɛ tóú ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ kɛ cɑɑ̀ri Kuyie nyètìrì.
28Dɛ̀ do sɔ̃́ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Ediɑsibu birɛ Yoyɑdɑ po Sɑ̃mbɑdɑɑ Odoniibɛ botí kou kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe, kɛ̀ nh ò bɛ̀ti m borɛ̀.
29Kuyie nhɑ nyɛ̃́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í bɛ̀ɛ̀ do cɑ̀kɛ ɑ yètìrì nɛ̀ ɑ tɔ̃mmú, kɛ́tɔ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ ɑ do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ.
30Mɛm̀mɛ m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɑ́ wè o tɔ̃mmú.
31Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́dɔu mmɛfíè ti yóó ntɔuní mɛ̀ɛ̀ botí idɛí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tidipɑ̀ntì. Kuyie ɑ nyɛ̃́ n kpɛ́í kɛ́ n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.