Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do nɛínɛ̀ Sodobɑbɛɛri Seditiɛri birɛ nɛ̀ Sosuwee kɛ́kò Sedisɑdɛmmu Sedɑyɑɑ nɛ̀ Sedemii nɛ̀ Esidɑdɑsi
2nɛ̀ Amɑdiɑ nɛ̀ Mɑduki nɛ̀ Atuusi,
3nɛ̀ Sekɑnniyɑ nɛ̀ Edeummu nɛ̀ Mɛdemɔti.
4Ido nɛ̀ Kinnɛtoii nɛ̀ Abiyɑ.
5Minyɑminni nɛ̀ Mɑɑdiɑ nɛ̀ Bidikɑɑ,
6nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Yoyɑdibu nɛ̀ Yedɑyɑ.
7Sɑduu nɛ̀ Amɔki nɛ̀ Idikiyɑ Yedɑyɑ bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ ní ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tebìí Sosuwee kó dimɔ̀nnì.
8Defiibɛ miɛkɛ Sosuwee nɛ̀ Binnuii nɛ̀ Kɑdimiɛdi nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ o tebìí bɛɛ̀ do niù iyiɛ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
9Kɛ̀ bɛ tebìí Bɑkibukiɑ nɛ̀ Unni kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛ ììkɛ̀ kɛ pĩ́ mbɛ kó mutɔ̃mmú.
10Sosuwee weè do pɛitɛ́ Yoyɑkimmu kɛ̀ Yoyɑkimmuu pɛitɛ́ Ediɑsibu kɛ̀ Ediɑsibuu pɛitɛ́ Yoyɑdɑ.
11Kɛ̀ Yoyɑdɑɑ pɛitɛ́ Yonnɑtɑnni kɛ̀ Yonnɑtɑnnii pɛitɛ́ Yɑduɑ.
12Yoyɑkimmu kó dimɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ tinɑɑ̀mùntì bɛɛ̀ tu biɛ: Sedɑyɑ wèè do bɑkɛ́ Mɛdɑyɑ kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ̀ Anɑnniyɑ mbɑkɛ́ Sedemii kɔku.
13Kɛ̀ Mɛsudɑmmu mbɑkɛ́ Esitɑdɑsi kɔku, kɛ̀ Yoɑnɑnni Amɑdiɑ kɔku.
14Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ mbɑkɛ́ Mɛduii kɔku, kɛ̀ Sosɛfu mbɑkɛ́ Sebɑnniyɑ kɔku.
15Kɛ̀ Adinɑ mbɑkɛ́ Adimmu kɔku, kɛ̀ Edikɑii mbɑkɛ́ Mɛdɑyɔti kɔku.
16Kɛ̀ Sɑkɑrii mbɑkɛ́ Ido kɔku, kɛ̀ Mɛsudɑmmu mbɑkɛ́ Kinnɛtonni kɔku.
17Kɛ̀ Sikidi mbɑkɛ́ Abiyɑ kɔku, kòò tɔù mɔù mbɑkɛ́ Minyɑminni kɔku, kɛ̀ Piditɑyii mbɑkɛ́ Mɔɑdiɑ kɔku.
18Kɛ̀ Sɑmmuyɑɑ mbɑkɛ́ Bidikɑɑ kɔku, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ mbɑkɛ́ Semmɑyɑ kɔku.

19Kɛ̀ Mɑtennɑii mbɑkɛ́ Yoyɑdibu kɔku, kɛ̀ Usii mbɑkɛ́ Yedɑyɑ kɔku.
20Kɛ̀ Kɑdɑii mbɑkɛ́ Sɑdɑii kɔku, kɛ̀ Ebɛɛ mbɑkɛ́ Amɔki kɔku.
21Kɛ̀ Asɑbiɑ mbɑkɛ́ Idikiyɑ kɔku kɛ̀ Nɛtɑnnɛyɛɛdi mbɑkɛ́ Yedɑyɑ kɔku.
22Ikuɔ́ nìùbɛ̀ diɛbɛ̀ Ediɑsibu nɛ̀ Yoyɑdɑ nɛ̀ Yosɑnɑnni nɛ̀ Yɑduɑ bɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ũmu Defiibɛ kó bɛkótíbɛ̀ yètɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní Dɑriyuusi Pɛrɛsi tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè kó dimɔ̀nnì.
23Defii wuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ do wɑ̃ũmu bɛ yètɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ́ntɔ Ediɑsibu birɛ Yosɑnɑnni kó dimɔ̀nnì.
24Bɛ̀ɛ̀ do bɑkɛ́ Defii wuɔ nkɔbɛ bɛɛ̀ do tú Asɑbiɑ nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Kɑdimiɛdi birɛ nɛ̀ bɛ tebìí sìì do ɔ̃ ḿbo bɛ ììkɛ̀ kɛ diè Kuyie nkóo nìtì Dɑfiti kó iyiɛ, bɑ́ wè o kó mɛfíè ndòmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndiè nkɛ sɑ̃ntí Kuyie.
25Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Bɑkibukiɑ nɛ̀ Abudiɑsi nɛ̀ Mɛsudɑmmu nɛ̀ Tɑdimɔɔ nɛ̀ Akubu bɛɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ kó yɛtuo tinɛntì do ɔ̃ nhɑ̃ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
26Bɛ̀ do pĩ́ mbɛ tɔ̃mmú Sosuwee birɛ Yoyɑkimmu, Yotisɑdɑki yɑɑ̀birɛ kó dimɔ̀nnì ndi. Nɛemii weè do tú kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɛ̀ Ɛsitɑdɑsi tu ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì dɛ kó dimɔ̀nnì.
27Ti mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kó kuduotí kɛ́deè, kɛ́ce nDefiibɛ ɛkɛsí simɔu miɛkɛ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nSedisɑdɛmmu kɛ̀ tí ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ́ndiè nyiyiɛ̀ nkɛ bie nyɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti, kɛ dɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì.
28Bɛyɛndèmbɛ̀ bɛ̀ɛ do mɑɑ́ kɛ́fitɛ́ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ ditennì Nɛfotɑɑ kɛ́túótɛ́ Bɛti-Kidikɑɑdi kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kebɑɑ nɛ̀ Asimɑfɛti, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíínní Sedisɑdɛmmu.
30Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́wénkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ́wénkùnnɛ kuduotí nɛ̀ yɛbòrɛ̀.
31Kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sudɑɑ wuɔ mmiɛkɛ bɛkótíbɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ n totɛ́ yɛdentĩ̀rɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ diketirìi kétɛ́ kubɑkù yoú kɛ́nwetí bɛ̀ tu dɛ̀ Tikùtì kó dibòrì.
32Kɛ̀ Oseɑ mbɛ̀ tũ̀nko nɛ̀ Sudɑɑ wuɔ nkó bɛkótíbɛ̀ dikéè,
33Asɑdiɑ nɛ̀ Ɛsitɑdɑsi nɛ̀ Mɛsudɑmmu,
34nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Sedemii nɛ̀ Semmɑyɑ.
35Ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ birɛ Sɑkɑrii ntɔ tɛheutɛ̀, weè yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ tu: Semmɑyɑ nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Misee nɛ̀ Sɑkuu nɛ̀ Asɑfu.
36Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ bɛ tebìí Semmɑyɑ nɛ̀ Asɑdɛɛdi nɛ̀ Midɑdɑii nɛ̀ Kidɑdɑii nɛ̀ Mɑhɑii nɛ̀ Nɑtɑnnɛyɛɛdi nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Anɑnni. Kɛ̀ bɛ̀ ntɔ dɛbémbénnɛ̀ nɛ̀ siheú Kuyie nkóo tɔ̃ntì Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì Ɛsitɑdɑsi weè do ni dɛ kó ditĩ̀nnì.
37Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì dibòrì bɛ̀ tu dì tɛbintɛ kó dibòrì, kɛ́yóu kuduotí kɛ́tũnnɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìnɛ̀ Dɑfiti kó dicɛ̃kɑrì dìì sĩ̀ĩ́ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ dibòrì mɛniɛ nkpɛri diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.

38Kɛ̀ didentĩ̀nnì dɛ́rìi kétɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, m mɔ́mmuɔ nkɛ̀ nní mbɛ̀ tũ. Kɛ̀ Sudɑɑ wuɔ nkó bɛkótíbɛ̀ dikéè sɔnni n nɛinɛ̀, kɛ̀ tí tuɔkɛ fɛpɛ̃́ɛ̃̀pṹnnɛ́tofɛ kó dibòrì kuduotí pɛ̃kɛ̀ dɛ̀,
39kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛ Efɑdɑimmu kó dibòrì nɛ̀ Yesɑnnɑ kpɛri, nɛ̀ bɛ̀ tu dì siyĩĩ kpɛri, kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Anɑnɛɛdi kó didènnì nɛ̀ bɛ̀ tu dì tɛkɔ̀ùtɛ̀ kó didènnì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ ipe kó dibòrì kɛ kɑ̃́ɑ̃́ mbɛbɑ̀rìbɛ̀ kó dibòrì.
40Kɛ̀ yɛdentĩ̀rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ tuɔkɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tɑ, kɛ̀ m múnkɛ bɛ̀ nɛinɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do n nɛínɛ̀.
41Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Ediɑkimmu nɛ̀ Mɑɑseyɑ nɛ̀ Minyɑminni nɛ̀ Misee nɛ̀ Ediyoyennɑii nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Anɑnniyɑ kɛ̀ bɛ̀ eu siheú.
42Kɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Usii nɛ̀ Yoɑnɑnni nɛ̀ Mɑdikiɑ nɛ̀ Edɑmmu nɛ̀ Esɛɛ kɛ̀ bɛ̀ dìè, kɛ̀ Sisidɑsiɑ bɛ̀ ni.
43Dɛ yiè kɛ̀ tí fíé iwũɔ̃ pɛ́u Kuyie nkɛ́mbo diwɛ̀ì miɛkɛ. Kuyie nkuù do tì duɔ́ diwɛ̀ì dɛ yiè, bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku Sedisɑdɛmmu, bɛ̀ɛ̀ bo mɛdɛ́timɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyo bɛ̀ ìítímɛ̀.
44Dɛ yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mbɑɑ tidieti kɛ́cɔ́u tidiitì bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ntì Kuyie nnɛ̀ tidiketitì nɛ̀ dɛpíínnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ kɛ kuuti bɛ̀ dò nkɛ níí duɔ́ ndɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kpɛ́í. Bɛnìtìbɛ̀ do pɛ́nsìrìmu Defiibɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ pĩ mmùù tɔ̃mmú.
45Kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú kɛ dɔɔri mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ bɛnìtìbɛ̀, bɛmbɛ nɛ̀ bɛyɛndèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ bɛ̀ do tũ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Dɑfiti nɛ̀ o birɛ Sɑdomɔɔ bɛ̀ do dɔú ndìì nùù ndi,
46kɛ́túótɛ́ Dɑfiti nɛ̀ Asɑfu bɛ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ niù iyiɛ mbɛ̀ do bomu kɛ níí nni bɛyɛndèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀úkùnko Kuyie nyètìrì kɛ kù sɑ̃ntí.
47Sodobɑbɛɛri kó dimɔ̀nnì nɛ̀ Nɛemii kpɛri Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu do duɔ́mmu bɛ̀ dò nkɛ́duɔ́ ndɛ̀ bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ bɑ́ dìì yiè, kɛ́dɛì dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkpɛrɛ kɛ́duɔ̀ nDefiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛì ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ yɑɑ̀bí kpɛrɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́.