Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ kpɛri miɛkɛ bɑkɛ, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Nisɑ̃ɑ̃ o miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ tu n kó mɛfíè mmɛ m bo duɔ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì mɛnɑɑ̀. Kɛ̀ n túótɛ́ mɛnɑɑ̀ kɛ́ mmɛ̀ yɑurí okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, mɛ̀ mu nyí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ diyiè mɑrì o ììkɛ̀.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tì m bekɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ bɑ? A kɔ̃̀ntì bɑɑ nɑɑtimɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ tìmɑtì tiì dɑ kɔɔ́nnɛ̀? Kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do mɛdiɛ̀.
3Kɛ̀ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀! N yɛ̀mmɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀ dihɛì n yɛmbɛ̀ kũrí dì pɔ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpetí dihɛì kó iduotí kɛ̀ yɛ̀ cɔ̀útɛ́?
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì m bekɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀? Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkunku kùù bo kɛĩ́nkɛ̀,
5kɛ́bɛ́innɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bo yie nkɛ́ n dɔɔ̀ diwɛ̀ì, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, m pɑ̃ kucɛ kɛ̀ n kɔtɛ Sudɑɑ tenkɛ̀ n yɛmbɛ̀ kũrí dìì ɛì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dì mɑɑ́.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì m bekɛ́ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́mɔntɛ kɛ̀ dɛ̀ mmɑmɛ̀? A bo wɛ̃tɛní ɔ̃̀mmɔ̀nnì? Kɛ sɔ̃́ nhonitipokpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ri koò pɛ̀kɛ́nɛ̀, kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ m bo wɛ̃tɛní dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ nhò sɑ̀nnɛ̀, kòò yie nkɛ dɔ̀: Kɔtɛ.
7Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bo yie nhɑ́ n duɔ́ nyɛpɑ́tɛ yɛ̀ɛ̀ bo nte kɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ n yóu kɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Sudɑɑ tenkɛ̀,
8kɛ́ n duɔ́nnɛ̀ dipɑ́tíri tɛrì m bo duɔ́ ndì Asɑfu wèè bɑ̀ɑ fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ tie nkòo n duɔ́ nyidɛí kɛ̀ n dɔɔ̀nɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀, yɛ̀ɛ̀ bo kpetínnɛ́ tɛcɛ̃kpetɛ̀ tɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó kuduotí nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yó mbo tɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yie nkɛ yɛ̀ nni nduɔ́ nkɛ yɛ̃́ Kuyie ndo m bonɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ n tuɔkɛ kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nyɛpɑ́tɛ. Okpɑ̀ɑ̀tì do duɔ́ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ kɛ̀ bɛɛ̀ n cíe.
10Odoniibɛ botí kou Sɑ̃mbɑdɑɑ nɛ̀ Tobiyɑ wèè do ò pòkoo kɛ bɑkɛ́ Amɔɔ ɛì, kɛ̀ bɛ̀ɛ keè òmɔù kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bo tũntɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ yonkɛ mɛdiɛ̀.
11Kɛ̀ n tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti,
12bɑ́ m mu nyí nɑ̀kɛ́ òmɔù Kuyie nyɛ̃ n dɔɔ̀ tì Sedisɑdɛmmu, kɛ́ítɛ́ kɛyènkɛ̀ kɛ́dekɛ nsɑ̃mmɑrímú kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ n cíe, fɛɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀ do í ti nɛínɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú n do dekɛ wèè sɑ̃mmɑrímú.
13Mɛm̀mɛ n yìtɛ́mɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ́yɛ kubiriku bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì kɛ kétɛ́ kɛ́nwetí musĩ̀mmù bintɛ nɛ̀ dibòrì bɛ̀ tu dì tikùtì kó dibòrì, kɛ́nwéitɛ mɛsɑ̀ɑ̀ Sedisɑdɛmmu kó iduotí kɛ́nsɔ̃́ nyì dùùtɛ duutɛ kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ cùɔ́.
14Kɛ̀ n kétɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ tɛbintɛ kó dibòrì kɛ́nwetí okpɑ̀ɑ̀tì kó kubinku, kɛ̀ n dèkɛ wèè sɑ̃mmɑrímú tɛ̃́nkɛ í mpɛ̀tɛ́ mɛfíè nkɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́.
15Kɛ̀ n yóu kɛ́tũnnɛ dikondɑɑ kɛ́bɔ́u, kɛyènkɛ̀ kɛ̀mɑ́ɑ̀ bɑkɛ, kɛ wéitɛ kuduotí mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́tũnnɛ kubiriku kó dibòrì kɛ́konní.
16Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ dihɛì bɛ kóò mɔù do í yɛ̃́ n kɔ̀tɛ kɛ̀ nɛ̀ m pĩ mmù. M mɛ mmu n do í nɑ̀kɛ́ tìmɑtì Sifubɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sɔmbɛ, òmɔù do í yɛ̃́ n kɔ̀tɛ kɛ̀.
17Dɛ mɔ̀nnì ndi m bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ ti bo mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ miɛkɛ, Sedisɑdɛmmu domu kɛ nɑɑ́ ntidobontì, kòo bòrɛ̀ kó yɛcɑ̀kɛ̀ cùɔ́. Kɔtɛnɛ̀ní kɛ̀ ti mɑɑ́ Sedisɑdɛmmu kó iduotí kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo ifɛi miɛkɛ.
18Mɛm̀mɛ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie ndo m bonɛ̀mɛ̀ kɛ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì do m bɛ́innɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí mɑɑ́ dihɛì! Kɛ̀ tí ítɛ́nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti kɛ bo pĩ́ mmutɔ̃mmú.

19Mɛm̀mɛ Sɑ̃mbɑdɑɑ Odoniibɛ botí kou nɛ̀ Tobiyɑ wèè do ò pòkoo kɛ bɑkɛ́ Amɔɔ ɛì, nɛ̀ Adɑbubɛ botí kou Kesɛmmu, bɛ̀ ti sènkɛ̀rìmɛ̀ kɛ́ nti dɑú kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Di dɔɔri bɑ dɛndɛ, di dɔ́ kɛ́yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti ntɑɑ̀?
20Kɛ̀ m bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nkunku kùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kù yóó ti teennɛ̀mu, tínti ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀, ti itimu kɛ bo mɑɑ́ dihɛì. Di í mɔkɛ kɛtenkɛ̀ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, di í mɔkɛ kucɛ, òmɔù í yɛ̃́ di kpɛ́í Sedisɑdɛmmu miɛkɛ.