Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Sɑ̃mbɑdɑɑ nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Kesɛmmu Adɑbubɛ botí kou nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ ti mɑɑ́mɛ̀ kuduotí kɛ dèè kɛ̀ mɛfíè mmɑmɛ̀ í kpɑɑ́. Dɛ̀ do sɔ̃́ m mu nyí còńnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí.
2Sɑ̃mbɑdɑɑ nɛ̀ Kesɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ n kɔtoo kɛ̀ tí mɑ́ɑ́ Kefɛdimmu Onɔɔ biriku kɛ́nɑ́kɛ́. Nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ nɛ́ dɔ́ kɛ́ n dɔɔ̀ mɛyɛi.
3Kɛ̀ n tɔ̃nkoo kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M pĩ́ mmùù tɔ̃mmú í tú musɑ́m̀pɔ́mù, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù kũ̀ńnɛ́ kɛ́kɔtoo kɛ́ bɛ̀ yɑ̀, kɛ̀ n yìtɛ́, mutɔ̃mmú yóó cómmúmu.
4Kucɛ mɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɛ̀ n duɔnnímɛ̀ dipɑ́tíri kɛ̀ dì tɔ tinɑ́ɑǹtì tìmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ m múnkɛ mbɛ̀ tɛ̃̀ńnìnko mɛtɛ̃́nnímɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀.
5Kucɛ mɛ̀nùmmù Sɑ̃mbɑdɑɑ tɔ̃nnɛ̀nnímɛ̀ o kóo tɔ̃ntì dipɑ́tíri kɛ̀ dì feí,
6kɛ wɑ̃̀ri kɛ tú yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ nɑ́ɑ́mmu kɛ̀ Kesɛmmu nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Fɔ̃́ nnɛ̀ Sifubɛ sɔmbɛ di dɔ́ kɛ́bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì nwe, kɛ̀ dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ mɑɑ́ kuduotí kɛ bo nɑɑ́ nSedisɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
7kɛ̀ kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ yóó pĩɛ̃kɛ́ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ ɑ túmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Okpɑ̀ɑ̀tì yóó tì kèèmu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu ɑ́ kɔtɛní kɛ̀ ti nɑ́kɛ́.
8Kɛ̀ nh ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A mɛ nnɑ̀kɛ́ tì òmɔù weè í tì bɛ́i, fɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ dò nkɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ tì keutɛ́ kɛ nɑ́ɑ́.
9Bɛ̀ dɔ́ kɛ́donnɛ́ ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì nti kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛ kɔ̃̀ntì bo yɑ̃rikɛ kɛ̀ mutɔ̃mmúu cómmú. N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n kpénkùnnɛ n tɔ̃mmú miɛkɛ.
10Diyiè mɑrì kɛ̀ n kɔtɛ Dedɑyɑ birɛ Semmɑyɑ borɛ̀ Mɛetɑbɛɛdi yɑɑ̀birɛ, kɛ yɛ̃́ ò do í nɑmɛ̀ kɛ́kɔtɛní m borɛ̀. Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Tí tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́kpetínnɛ́ yɛbòrɛ̀, ɑ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ kɔ̀riní kɛ nyènkɛ̀ kɛ bo dɑ pĩ́ nkɛ́kuɔ.
11Kɛ̀ nh ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Míì kó kubotí í cokù, n ketɛ́ kɛ í dò nkɛ́tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nkpɑɑ́ kɛ fòù. N yí tɑti.
12N do bɑntɛ́mu kɛ dò nhò nnɑ̀ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì í bonní Kuyie mborɛ̀, ò tì nɑ̀ɑ́ nTobiyɑ nɛ̀ Sɑ̃mbɑdɑɑ bɛ̀ ò yietí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ.
13Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkuù bo m pĩ́ nkɛ̀ n dɔɔ̀ ò yɛ̃mmɛ̀ kɛ́yetɛ́nɛ̀ Kuyie, kòo nɑ kɛ́sĩ̀nkùnnɛ n yètìrì kɛ́ nh ɑ̃nnɛ́ ifɛi.
14Kuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ Tobiyɑ nɛ̀ Sɑ̃mbɑdɑɑ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, ɑ múnkɛ í yɛ̃̀ Nɔdɑdiɑ onitipòkù wèè nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ do dɔ́mɛ̀ kɛ́donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì.
15Kuduotí kó mumɑrimù do dèè dibenni tɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Edudi kó diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinummurì ndi. Ti do mɑɑ̀ kɛ́mmɔkɛ yɛwe sipísìnùmmù nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi.
16Ti dootitɔbɛ̀ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ti fitɛ́ yɛ kɔbɛ kèè dìì mɔ̀nnì ti mɑɑ́mɛ̀ kuduotí kɛ dèè kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ ti yɔtɛ, kɛ́bɑntɛ́ Kuyie nkuù ti niitɛ́mɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú.
17Dɛ kó mɛfíè mmiɛkɛ Sudɑɑ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Tobiyɑ kɛ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ũ bɛtɔbɛ̀ yɛpɑ́tɛ mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛcɑ̃ɑ̃.
18Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ pɛ́u nhò mɔ̀kɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò do túmɛ̀ Sifubɛ botí kou Adɑɑ birɛ Sikɑnniyɑ cɔ̀kù nwe. Kòo birɛ Yoɑnɑnni po Bɛdekiɑ birɛ Mɛsudɑmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀.

19Kɛ̀ bɛ̀ nhò sɑ̃ntí n yììkɛ̀ kɛ tɔu n nɑ́ɑǹtì koò nɑ̀ɑ́. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Tobiyɑ wɑ̃riní yɛpɑ́tɛ kɛ bo yɑ̃́ríkùnnɛ n kɔ̃̀ntì.