Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ kpɛri miɛkɛ nkɛ, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Kiside o miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ mmí Akɑdiɑ birɛ Nɛemii kɛ̀ m bo dihɛidiɛ̀ Susi miɛkɛ.
2Kɛ̀ n tebitɛ Anɑnni ítɛ́ní Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛní kɛ nɛínɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do tú tidɑɑtì kɛ kònko bɛ kpɛti dòmmɛ̀, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛti dòmmɛ̀.
3Kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tidɑɑtì tìì kònko kɛ bo Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ bɛ̀ bo mɛsémmɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ nkɛ nɛ̀ ifɛi diɛyì. Sedisɑdɛmmu kó iduotí pɔ̀ntɛ pɔntɛmu, kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do kpetí dihɛì kó yɛbòrɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ cɔ̀útɛ́.
4N kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́nkɑri kɛ kuɔ̀, kɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ m boú dinùù kɛ́nkuɔ̀nnɛ̀ Kuyie nkunku kùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tú:
5Áú! N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nwèè bo kɛĩ́nkɛ̀, fɔ̃́ nwèè dɛu kɛ̀ ti dɑ dé, fɔ̃́ nwèè pĩ mmɛtɑummɛ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ɑ kɔbɛ, kɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́ kɛ pĩ́ nhɑ tɑnnɔ̀,
6wɛ̃ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀, kéntɛ́ kɛ́keè n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ dìì dɑbònnì, n dɑ bɑ́ɑ́mmu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, ti bɑntɛ́mu mɛyɛi ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Mí nnɛ̀ n yɛmbɛ̀ ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu.
7Ti dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu mɛdiɛ̀, ti í tũ̀nnɛmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ɑ tié nnɛ̀ ɑ kuɔ́ ɑ duɔ́ ndɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi.
8Kuyie ndentɛní ɑ do nɑ̀kɛ́ dìì nùù ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi dìì tu: Kɛ̀ ti yetɛ ɑ kpɛti ɑ bo ti cíɛ nkɛ̀ tí tɑ ibotí tɛì miɛkɛ.
9Kɛ̀ ti mɛ nwɛ̃̀tɛní ɑ borɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ ɑ tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nti cìɛ́tɛ́ kɛ bo itemmɑ̀nkɛ, ɑ bo wɛ̃tɛ kɛ́ ti tíí ndibòrì ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ dɔ́ ɑ yètìrì ndɛ̀ yu.
10Ti Yiɛ̀ nKuyie nti tú ɑ tɔ̃mbɛ̀ mbɛ, ɑ nìtìbɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ ti dɛɛtɛ́ nɛ̀ ɑ kó tikpetì nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú diɛmù.
11Áú! N Yiɛ̀ nKuyie, kéntɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntí, n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dé, bɛ̀ dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, dɔɔ̀ n dɑ mɔ́ú tì, yóu kòo kpɑ̀ɑ̀tì n kéntɛ́. Dɛ mɔ̀nnì míì do tú wèè yɑurí okpɑ̀ɑ̀tì mɛnɑɑ̀ nkòò yɔ̃̀.