Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Ediɑsibu nɛ̀ o tebìí ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ bɛ̀ tu dɛ̀ ipe kó dibòrì, kɛ́ dì kɔutɛ́, kɛ́cónnɛ́ dicɑ̀ù kó idɛí, kɛ́deè kɛ́tũntɛ kuduotí kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditou bɛ̀ tu dì tɛkɔ̀ùtɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditou tɛrì bɛ̀ tu di Anɑnɛɛdi, kɛ́deè kɛ́ kù kɔutɛ́.
2Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sedikoo kɔbɛɛ sɔɔtɛ́, bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Immuri birɛ Sɑkuu sɔɔtɛ́.
3Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Asennɑɑ bíi mɑɑ́ bɛ̀ tu dɛ̀ siyĩĩ kó dibòrì kɛ́cónnɛ́ ticɑ́dɔɔti kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí nɛ̀ dɛ kó yɛkpetínyɛ̀.
4Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Akikoti birɛ Udiyɑ birɛ Mɛdemɔtii sɔɔtɛ́. O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɛsesɑbɛɛri birɛ Bedekiɑ birɛ Mɛsudɑmmuu sɔɔtɛ́. O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bɑɑnɑ birɛ Sɑkɔbuu sɔɔtɛ́.
5Bɛmbɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Tekoɑɑ ɛì kɔbɛɛ sɔɔtɛ́. Kɛ̀ bɛ kó bɛkótíbɛ̀ í ntũ̀nnɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ ni mutɔ̃mmú bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, kɛ́yetɛ mutɔ̃mmú.
6Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Pɑseyɑɑ birɛ Yoyɑdɑ nɛ̀ Besodiɑ birɛ Mɛsudɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́dɔɔ̀ dicɑ̀ù ketirì, kɛ́deè kɛ́cónnɛ́ dicɑ̀ù kó idɛí nɛ̀ dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ yɛkpetínyɛ̀.
7Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kou Mɛdɑtiɑ nɛ̀ Mɛdonniibɛ botí kou Yɑdonni kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ nɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Misepɑɑ ɛì kɔbɛ. Kukó nyɑ́ɑ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɔbɛ do mbɛ.
8Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Adɑyɑ birɛ Osiyɛɛri wèè do tú mɛsɔɔ nkóo mɑ́ɑ́tì kòò sɔɔtɛ́. O kó difɔ̃kúò kɛ́feí Anɑnniyɑ wèè do tú tihúúntì kóo dɔɔ̀rìwè. Bɛ̀ do dèè bɛ tɔ̃mmú Sedisɑdɛmmu duotí pɛ̃kɛ̀ dìì bòrì ndi.
9Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Uuri birɛ Edefɑyɑɑ sɔɔtɛ́, weè do bɑkɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì kó dikéè.
10Kɛ̀ wenwee feí Adumɑfu birɛ Yedɑyɑɑ, kòo sɔɔtɛ́ kɛ́nwetí o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀, kɛ́feí Asɑbunniyɑ birɛ Atuusi.
11Bɛmbɛ kó difɔ̃nkúò Adimmu birɛ Mɑdikiɑ nɛ̀ Pɑsɑti-Mɔɑbu birɛ Asubu kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛpɛ̃́ɛ̃̀pũnnɛ́tuo kó mɛkentímɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ́feí Adoɛsi birɛ Sɑdummu wèè do bɑkɛ́ Sedisɑdɛmmu kó dihɛì kó dikéè tɛrì wenwe nɛ̀ o nitipobí.
13Anunni nɛ̀ Sɑndoɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛmbɛ mɛ ntó sɔɔtɛ́ kubiriku kó dibòrì bíɛ́kɛ̀ bɛɛ̀ do kù mɑɑ́ kɛ́cónnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí nɛ̀ dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ yɛkpetínyɛ̀, kɛ́nsɔkɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ tikùtì kó dibòrì.
14Bɛ̀ dɛ nkɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ̀ Edekɑbu birɛ Mɑdikiɑ sɔɔtɛ́, weè do bɑkɛ́ Bɛti-Kedɛmmu kó dihɛì, weè do kù mɑɑ́ kɛ́cónnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ yɛkpetínyɛ̀.
15Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kɔdi-Osee birɛ Sɑdummu wèè do bɑkɛ́ Misipɑɑ kó dihɛì, kòo sɔɔtɛ́ kɛ́mɑɑ́ dibòrì bɛ̀ tu dì tɛbintɛ kó dibòrì kɛ̀ dì pĩ̀ĩ́ nkɛ́cónnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí nɛ̀ ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ yɛkpetínyɛ̀, kɛ́mɑɑ́nɛ̀ Sidoee kó kubiriku okpɑ̀ɑ̀tì kó mupérímù tɑkɛ́ kɛ́ntɔ kɛ́túɔkɛnɛ̀ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìnɛ̀ Dɑfiti ɛì.
16Ò dɛ ndɔú nkɛ̀ Asibuku birɛ Nɛemiɑɑ túótɛ́, weè do bɑkɛ́ Bɛti-Tisuu ɛì dikéè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑfiti kó kufɔ̃ti borɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kubinku bɛ̀ do keú kù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
17Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Defiibɛ wuɔ nkou Bɑni birɛ Deummu nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́dɔú, kɛ̀ Asɑbiɑ wèè do bɑkɛ́ Keidɑɑ kó dihɛì dikéè kòo sɔɔtɛ́ o ɛì kó mɛfíè.
18Kɛ̀ wenwee dɔú, nkɛ̀ Enɑdɑdi birɛ Binnuii tebitɛɛ sɔɔtɛ́. Weè do bɑkɛ́ Keidɑɑ kó dihɛì tɛrì dikéè.

19Kɛ̀ wenwee feí Yesuɑɑ birɛ Asɛɛ wèè do bɑkɛ́ Misipɑɑ, kòo sɔɔtɛ́ kɛ́nwetí ditennì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ tikpɑ̀rìnɛntì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ iduotí mɑɑ́ dɛ̀.
20O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑbuyii Bɑduki birɛɛ sɔɔtɛ́ nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti kɛ́túótɛ́ iduotí mɑ̀ɑ́ dɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Ediɑsibu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrìnùù.
21Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́feí Akikoti birɛ Udiyɑ kó dɛbirɛ Mɛdemɔti, kòo túótɛ́ Ediɑsibu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrìnùù kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ tɛ mɑ̀nku.
22O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀nní yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́.
23Kɛ̀ bɛmbɛɛ dɔú nkɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Asubu kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ ììkɛ̀. Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Anɑnniyɑ birɛ Mɑseyɑ kó dɛbirɛ Asɑdiɑ sɔɔtɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀.
24Kɛ̀ bɛmbɛɛ feí Enɑdɑdi birɛ Binnuii, kòo túótɛ́ Asɑdiɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ píkù tɛkù kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ iduotí mɑ̀ɑ́ dɛ̀ nɛ̀ i kentímɛ̀.
25Kɛ̀ bɛmbɛɛ feí Usɑii birɛ Pɑdɑdi, kòo túótɛ́ kuduotí kentímɛ̀ kɛ́tuɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditou diɛrì dìì benkɛ́ kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ dikpetíntou kó ditowɑɑ̀. Kɛ̀ wenwee feí mPɑdosi birɛ Pedɑyɑɑ
26nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ teénnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ Ofɛri ɛì, kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dibòrì bɛ̀ tu dì mɛniɛ nkó dibòrì dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditou dìì benkɛ́.
27Kɛ̀ Tekoɑɑ ɛì kɔbɛɛ sɔɔtɛ́ ditou diɛrì dìì benkɛ́ di ììkɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ofɛri duotí.
28Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ sisɛ̃ĩ́ kó dibòrì kó mɛfíè, bɑ́ wè kòo nwetí o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
29Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Imɛɛ birɛ Sɑdɔki mɛ ntó sɔɔtɛ́ kɛ́nwetí o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́feí nSekɑnniyɑ birɛ Semmɑyɑ wèè do tú diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì kóo bɑ̀rì, kòò tó sɔɔtɛ́.
30Kɛ̀ wenwee deè kɛ́feí Sedemiɑ birɛ Anɑnniyɑ nɛ̀ Tisɑdɑfu birɛ dɛ̀ɛ̀ do tú dɛkuɔ́nnɛ̀ nɛ̀ Anunni, kɛ̀ Bedekiɑ birɛ Mɛsudɑmmuu sɔɔtɛ́ kɛ́nwetí o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
31Kɛ̀ wenwee deè kɛ́feí Mɑdikiɑ, wèè do mɑ́ɑ́tí mɛsɔɔ nkó tinɛntì, kòo túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ teé mbɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kó mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ wetí dibòrì bɛ̀ tu dì Mifikɑdi, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditou diɛrì dìì bo mɛkentímɛ̀.
32Bɛ̀ɛ̀ tu tisɔɔnɛntì kó bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ nɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dikéè sɔnni kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ ipe kó dibòrì.
33Mɛm̀mɛ Sɑ̃mbɑdɑɑ kèèmɛ̀ ti mɑɑ̀mɛ̀ kuduotí kòo miɛkɛɛ pɛikɛ kɛ́cɔ́útɛ́ mɛdiɛ̀ kòò ti senkɛ̀rì tínti Sifubɛ,
34kɛ́nnɑ́ɑ́ nho kɔbɛ nɛ̀ Sɑmmɑrii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ tú: Dɛ kó bɛsĩ́ntɛ́nìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɑ? Ti yóu kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ́ mù dèèɑ̀? Diyiè dìmɑ́ɑ̀ kó mutɔ̃mmú dɔkɛ. Yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ diɛ nkɛ cɔ̀útɛ́, bɛ̀ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yíi ndɛ kó tidobontì kɛ́fíé nKuyie nyiwũɔ̃ɑ̀?
35Dɛ̀ do sɔ̃́ nTobiyɑ Amɔniibɛ botí kou weè bo Sɑ̃mbɑdɑɑ borɛ̀, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́! Kɛ̀ tɛkpɑmɔtɛ̀ dèkɛ dɛ kó kuduotí kùù mɑɑ́nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kù dotimu.
36Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ bɛ̀ ti sènkɛ̀rìmɛ̀, yóu kɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ bɛ̀ ti sɑ̃́ɑ̃́ nyɛ̀ɛ do bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀, yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ dihɛì tɛrì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidɑɑtì kɛ́di ifɛi.

37Bɑ́ɑ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́, bɑ́ɑ́ ũtɛ́ bɛ yɛi, bɛ̀ ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu tínti bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ kuduotí.
38Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti mɑɑ́ kuduotí kɛ́ kù tũ̀ntɛ kɛ́fitɛ́ kɛ̀ mɛokùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́ kṹmmú. Bɛnìtìbɛ̀ do pĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi.