Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Idisu

Idisu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oubi age amoga Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, gadili asili ode ageyadu amoga, Hina Gode da Sainai Hafoga:i Soge ganodini Mousesema amane sia:i,
2“Wali oubi, eso 14amoga eso dabe galu, Isala:ili dunu da Baligisu Lolo Nasu amo sema huluane defele hamoma:ma.”
4Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu huluane Baligisu Lolo Nasu hamoma:ne sia:i.
5Ilia da eso dabe amoga eso 14amola oubi age ganodini, Sainai Hafoga:i Soge ganodini, Baligisu Lolo Nasu hamoi. Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i huluane defele hamoi.
6Be dunu mogili da bogoi da:i hodo digili ba:i dagobeba:le, amo esoha Baligisu Lolo manu hamedei ba:i. Ilia da Mousese amola Elanema asili amane sia:i,
7“Ninia da bogoi da:i hodo digili ba:iba:le, ledo hamoi dagoi. Be abuliba:le, ninia Isala:ili dunu eno defele, Hina Godema gobele salasu hamomu defele hame ba:sala:?”
8Mousese da bu adole i, “Waha aligima! Na da Hina Gode Ea sia: nabimu!”
9Hina Gode da Mousesema, e da Isala:ili dunuma alofele sia:ma:ne sia:i,
10“Dilia amola diligaga fi da bogoi digili ba:beba:le ledo hamoi ganiaba o ga sedaga sogega lala, be Baligisu Lolo manu hanai galea,
11dilia da ilegei oubi fisili, oubi eno ageyadu amoga eso 14amoga daeya manu da defea. Amo nasea, agi yisidi hame sali fawane amola gamoga:i hedama:ne fodole nasu fawane gilisili moma.
12Ha:i manu aya manusa: mae yolesima. Amola ohe ea gasa afae maedafa fima. Baligisu Lolo Nasu ea sema huluane defele moma.
13Be nowa dunu da ledo hamedei amola soge sedade amoga hame asi, be Baligisu Lolo Nasu hame hamobe ba:sea, di amo dunu Na fi ilima fadegale fasima. Bai e da Lolo Nasu esoha, Nama gobele salasu hame hamoi. E da hisu wadela:le hamoiba:le, se nabimu.
14Ga fi dunu Isala:ili fi amo ganodini esalea da Baligisu Lolo Nasu hamomu hanai galea, e da amo Baligisu ea sema huluane hamoma:ne sia:ma. Dunu huluanedafa, Isala:ili dunu amola ga fi dunu, da amo sema huluane defele hamosea, Baligisu Lolo manu.
15Esoha amoga ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu hiougi, mu mobi ganumu da misini, Abula Diasu dedeboi dagoi. Gasi ganodini, amo mu mobi ganumu da lalu agoane ba:i.
17Mu mobi ganumu da gado heda:loba, Isala:ili dunu da ilia fisisu mugululi asili, amola mu mobi ganumu da bisili asili bu sa:i dagoi ba:loba, amo sogebiga ilia da fisisu bu gagusu.
18Hina Gode Ea sia:beba:le, ilia da fisisu mugululi ahoasu, amola E da bu sia:beba:le, ilia da fisisu bu hiougisu. Mu mobi ganumu da ilia fisisu da:iya gadodili dialebeba:le, ilia da fisisu ganodini ouesalu.
19Mu mobi ganumu da eso bagohame ilia fisisu da:iya gadodili dialebeba:le, ilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ouesalu.
20Eso enoga, mumobi ganumu da eso bagahame ilia fisisu da:iya gadodili dialebe ba:i. Be ilia da fisisu ganodini ouesaloba o fisisu mugululi ahoanoba, ilia da Hina Gode Ea olelei defele fawane hamoi.

21Eso enoga, mumobi ganumu da daeya ilia fisisu da:iya gadodili dialu hahabe bu bisili asi ba:su. Be mumobi ganumu da gadodili heda:le, ahoanoba, ilia amola da ahoasu.
22Mumobi ganumu da eso aduna o oubi afae o ode afae baligili, amo ea aligisu eso defele ilia da ouesalusu. Be mumobi ganumu da gadodili heda:be ba:loba, ilia da ahoasu.
23Ilia da fisisu hiougisu amola fisisu mugulusu, amo Hina Gode da Mousese ea lafidili ilima hamoma:ne sia:i defele hamoi.