Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - NÚMEROS

NÚMEROS 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Quema TOTECO quicamanalhui Moisés huan quiilhui nochi ni camanali ya panotoya se xihuit para quistejque ipan tali Egipto huan calaquiyayaj ipan nopa achtohui metzti ipan xihuit ome. Huan ipan nopa tonali nopa israelitame itztoyaj ipan nopa huactoc tali Sinaí huan nojquiya TOTECO quiilhui ni camanali:
2“Sesen xihuit monequi nochi israelitame quinescayotise nopa ilhuit cati itoca Pascua ipan nopa tonali cati nimechnahuatijtoc.
3Quema ya tiotaquixtos ipan 14 itequi ni metzti cati achtohui ipan toxihui, anquitoquilise nopa tanahuatili quej ijcuilijtoc. Senquisa quej nimechnextilijtoc para anquichihuase, ya nopa anquichihuase.”
4Huajca Moisés quinnahuati nopa israelitame ma quinescayotica nopa Pascua ilhuit.
5Huan nopona ipan nopa huactoc tali cati itoca Sinaí quema tiotaquixtoya ipan 14 itequi nopa achtohui metzti ipan nopa xihuit, inijuanti ilhuichijque senquisa quej TOTECO quinahuatijtoya Moisés.
6Pero itztoyaj sequij tacame cati mochijtoyaj amo tapajpactique iixpa TOTECO pampa quiitzquitoyaj se mijcatzi, huan yeca amo huelque quinescayotise nopa Pascua ipan nopa tonali. Huajca yajque quiitatoj Moisés ihuaya Aarón ipan nopa tonali,
7huan quinilhuijque: ―Masque tiquitzquitoque se mijcatzi, huan timochijtoque amo titapajpactique iixpa TOTECO, ¿para ten amo huelis tijtencahuase se nemacti iixpa TOTECO ipan ni tonali quema nochi israelitame quinescayotíaj ni Pascua ilhuit?
8Huan Moisés quinnanquili: ―Ximochiyaca hasta TOTECO techilhuis taya cuali para mochihuas quema quej ni pano.
9Huan TOTECO quicamanalhui Moisés huan quiilhui:
10“Xiquinilhui nopa israelitame quema inijuanti o se inincone amo hueli quinescayotis nopa ilhuit Pascua inihuaya nochi sequinoc, huelis teipa quichihuase. Sinta se amo hueli quinescayotis nopa ilhuit quema monequi pampa monejqui quiitzquis se mijcatzi o huelis se mopantía huejca ten ichaj quema sequinoc ilhuichihuaj, yaya hueli quinescayotise nopa ilhuit teipa.
11Pero quinescayotise quema tiotaquixtos ipan 14 ten nopa ome metzti ipan ne xihuit. Monequi quicuase nopa pilborregojtzi ica xihuit cati chichic huan pantzi cati amo quipiya tasonejcayot.
12Huan amo teno quicahuase para seyoc tonali, yon amo quipostequilise yon se iomiyo nopa pilborregojtzi. Ma quinescayotica nopa Pascua senquisa quej nimechnextilijtoc anquichihuase.
13Pero sinta se acajya cati tapajpactic huan amo cana yajtoc, san moilhuis para amo quinescayotis nopa Pascua ilhuit, monequi anquiquixtise para ayecmo huelis itztos amohuaya anisraelitame. Quej nopa anquichihuase, pampa amo techtencahuili nopa tacajcahualisti noixpa ipan nopa tonali quema, niamoTECO, nijtali, huan yeca monequi quiselis nopa tatzacuiltili por itajtacol.
14“Nochi seyoc tali ehuani cati itztoque amohuaya nojquiya monequi quinescayotise nopa Pascua para na quej nimechnextilijtoc. Onca san se tanahuatili para israelitame huan seyoc tali ehuani para quenicatza quinescayotise, huan nochi monequi san se quichihuase.”
15Ipan nopa tonali quema tanque quiquetzaj nopa yoyon tiopamit cati quipixtoya nopa camanali cati quichijtoya inihuaya, se hueyi mixti hualajqui quitzacuaco. Huan quema pejqui tiotaquiya, nopa mixti mopatac para nesis quej se tilelemecti itzonta nopa tiopamit huan quej nopa eltoya hasta tanesiyaya.
16Huan quej ni eliyaya nochipa. Ica tonaya se mixti quitzacuayaya nopa yoyon tiopamit huan ica tayohua nesiyaya quej se hueyi tit.
17Quema nopa mixti mijcueniyaya ten nopa yoyon tiopamit, nopa israelitame quistehuayayaj huan quitoquilijtiyahuiyayaj. Huan quema nopa mixti moquetzayaya huan ayecmo nejnemiyaya, nopa israelitame nopona quiquetzayayaj iniyoyoncalhua.
18Quej ni nopa israelitame mijcueniyayaj quema TOTECO quinnahuatiyaya, huan moquetzayayaj san campa quinilhuiyaya. Nochi tonali quema nopa mixti mocahuayaya itzonta nopa tiopamit, amo quistehuayayaj.

19Huan masque nopa mixti mocahuayaya ipan tiopamit miyac tonali huan amo mijcueniyaya, nochi israelitame quineltoquiliyayaj itanahuatil TOTECO huan amo nejnemiyayaj.
20Huan quema nopa mixti amo mocahuayaya miyac tonali, nopa israelitame nojquiya amo mocahuayayaj miyac tonali, pampa quej nopa TOTECO quinnextilijtoya.
21Huan quema nopa mixti moquetzayaya ten se tiotac hasta ijnaloc, huajca nopa israelitame moquetzayayaj. Huan quema ica ijnaloc nopa mixti motananayaya, inijuanti nojquiya motananayayaj huan quitoquiliyayaj. Pero masque tonaya o tayohua quema mijcueniyaya nopa mixti, inijuanti quistehuayayaj para quitoquilise senquisa quej TOTECO tanahuatijtoya.
22Sinta nopa mixti moquetzayaya ipan nopa yoyon tiopamit campa TOTECO itztoya se ome tonati, o se metzti, o se xihuit, nochi nopa israelitame mocahuayayaj nopona huan ayecmo nejnemiyayaj. Pero quema nopa mixti motananayaya, inijuanti quistehuayayaj huan quitoquiliyayaj.
23Huajca quema TOTECO quinnahuatiyaya, ma quiquetzaca iniyoyoncalhua, inijuanti quinquetzayayaj. Huan quema TOTECO quinnahuatiyaya ma nejnemica para quitoquilise nopa mixti, quistehuayayaj. Quineltocaque nochi cati TOTECO quinahuati Moisés ma quichihuaca.