Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kɔnti tife

Kɔnti tife 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilakae to mini Misira bɔxi ma, e fa lu gbengberen yire ɲɛ firin, na kike singe Alatala nu bara a masen Munsa bɛ Turusinina gbengberenyi ma,
2«Isirayilakae xa Sayamalekɛ Dangi Sali raba
3yi kike xi fu nun naani, soge dula tɛmui alɔ a yamarixi ki naxɛ.»
4Munsa naxa a fala Isirayilakae bɛ, a e xa Sayamalekɛ Dangi Sali raba.
5E naxa na sali raba kike singe xi fu nun naani soge dula tɛmui Turusinina gbengberenyi ma. E naxa a raba, alɔ Alatala a yamari ki naxɛ Munsa bɛ.
6Kɔnɔ na lɔxɔɛ, mixi ndee mu nɔ Sayamalekɛ Dangi Sali raba barima e nu bara din mixi fure ra, e fa findi sɛniyɛntare ra na lɔxɔɛ. Na lɔxɔɛ kerenyi e naxa siga Munsa nun Haruna yire.
7E a fala e bɛ, «Muxu mu sɛniyɛn fure xa fe ra, kɔnɔ munfe ra muxu mu lan muxu xa fa muxu xa hadiya ra Alatala bɛ alɔ Isirayilaka birin?»
8Munsa naxa e yaabi, «Wo mamɛ ti sinden, n xa a mato Alatala naxan yamarima wo xa fe ra.»
9Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
10«Xa wo mu sɛniyɛn fure nde xa fe ra, xa na mu a ra wo na biyaasi kui, wo man nɔma Sayamalekɛ Dangi Sali rabade Alatala xa binyɛ bun ma, keli wo tan ma han a sa wo bɔnsɔɛ li.
11Kɔnɔ e tan xa a raba kike firin nde xi fu nun naani soge dula tɛmui. E yɛxɛɛ don a nun taami lɛbinitare nun burɛxɛ xɔnɛ ra.
12A dɔnxɔɛ yo naxa lu han gɛɛsɛgɛ. A xɔri fan mu ibɔɔma. E xa na sali raba a sɛriyɛ ki ma.
13Kɔnɔ xa mixi sɛniyɛnxi naxan mu na biyaasi kui, a tondi Sayamalekɛ Dangi Sali rabade, na kanyi lanma a xa ba Alatala xa ɲama ya ma, barima a mu fa hadiya ra Alatala bɛ a waxati. Na kanyi fama nɛ a xa yunubi sare sɔtɔde.»
14«Xa i xa xɔɲɛ nde wama Sayamalekɛ Dangi Sali rabafe, a xa a raba a sɛriyɛ ki ma. Sɛriyɛ naxan saxi taa kanyie ma, na sɛriyɛ kerenyi nan luma na xɔɲɛ fan ma.»
15Hɔrɔmɔlingira ti lɔxɔɛ, saatɛ walaxɛe na dɛnnaxɛ, nuxui nde naxa dusu na xun na. Keli nunmare han kuye iba, a nu na hɔrɔmɔlingira fari, a maniyaxi tɛ ra.
16Tɛmui birin a nu na na ki nɛ, nuxui nu na hɔrɔmɔlingira fari yanyi ra, a fa yanba alɔ tɛ kɔɛ ra.
17Nuxui nɛfɛ keli hɔrɔmɔlingira xun ma, Isirayilakae fan bara keli, e ɲɛrɛ fɔlɔ han a goro, e fa yonkin mɛnni.
18Na kui Isirayilakae nu ɲɛrɛma Alatala xa yaamari nan bun ma, e man nu yonkinma Alatala xa yaamari nan ma. Fanni nuxui na hɔrɔmɔlingira xun ma, e fan yonkinma mɛnni nɛ.

19Xa nuxui sa bu hɔrɔmɔlingira fari a gbe ra, Isirayilakae nu birama Alatala xa yaamari nan fɔxɔ ra, e lu mɛnni.
20Tɛmui ndee na nuxui mu buma, a keli. Isirayilakae nu luma Alatala xa yaamari nan bun ma, e fan keli, e yonkin nuxui yire.
21Tɛmui ndee nuxui bara lu yire xi keren, keli kɔɛ ra han kuye iba, a fa siga. A nɛfɛ keli, Isirayilakae fan bara keli, e bira a fɔxɔ ra.
22Xa nuxui lu hɔrɔmɔlingira xun ma xi firin, xa na mu kike keren, xa na mu ɲɛ keren, Isirayilakae mu nu kelima e yonkinde, fo na nuxui na keli hɔrɔmɔlingira xun ma tɛmui naxɛ.
23E nu yonkinma Alatala xa yaamari nan bun ma, e nu kelima Alatala xa yaamari nan bun ma. E nu birama Alatala xa yaamari nan fɔxɔ ra, a naxan fixi Munsa saabui ra.