Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã ò Musanɛ Sinai gbáan Isarailinↄ bↄna Igipiti wɛ̃̀ plaade mↄ káaku guu à bè:
2Isarailinↄ gae Banla zĩbaa kɛ à gurↄↄa.
3À zĩbaa pì kɛ mↄↄ kɛ̀kii gurↄ gɛ̃rodosaideen uusiɛ. À kɛ lán má dàare nà píngi kↄ̃n à dokayã kɛ̀ má dàareenↄ.
4Musa ò Isarailinↄnɛ aↄ̃ Banla zĩbaa kɛ,
5ben aↄ̃ zĩbaa pì kɛ̀ Sinai gbáan mↄ káaku gurↄ gɛ̃rodosaideen uusiɛ. Aↄ̃ↄ kɛ̀ lán Dii ò Musanɛ nà píngi.
6Gbɛ̃kenↄ kú gwe aↄ̃ↄ gbãsĩ kɛ̀ aↄ̃ ↄ kɛ̀ gɛ̀a yãnzi, ben aↄ̃ↄe e wà Banla zĩbaa kɛ̀ zĩ beeearo. Ben aↄ̃ gàa wà Musa kↄ̃n Arunao lè zĩ beeea gↄ̃ↄ
7aↄ̃ bè Musanɛ: Gɛ̀ yã musu wa gbãsĩ lɛ̀. Bↄ́yãnzi wà gìwe wà mↄ́ kↄ̃n gbaanↄ Diinɛ kↄ̃n wa gbɛ̃nↄo à gurↄↄazi?
8Musa wèńla à bè: À zɛ ai mà ma lán Dii é o a yã musu nà.
9Ben Dii bè Musanɛ:
10Ǹ o Isarailinↄnɛ, tó aↄ̃ gbɛ̃kenↄ ke aↄ̃ boriinↄↄ kpɛ́ gbãsĩ gɛ̀ yã musu, ke aↄ̃ gàa wɛ́tɛ zã̀azã ken, aↄ̃é fↄ̃ wà Banla zĩbaa kɛmɛ zãa.
11Mↄ plaadee gurↄ gɛ̃rodosaidee uusiɛn aↄ̃é zĩbaa pì kɛ. Aↄ̃é sã nↄ̀bↄ só kↄ̃n burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃saio kↄ̃n lá kyã̀kyão.
12Aↄ̃ton à ke tó guu dↄ̀aro bensↄ̃ aↄ̃ton sãa pì wá ke ɛ́ro. Aↄ̃é Banla zĩbaa pì kɛ lán má dìɛare nà píngi.
13Gbɛ̃ kɛ̀ èe gbãsĩ lɛ́ro bensↄ̃ èe gá wɛ́tɛ kearo, tó à gì Banla zĩbaa pì kɛzi, wà adee bↄ a gbɛ̃nↄ tɛ́, zaakɛ èe mↄ́mɛ kↄ̃n gbaao à gurↄↄaro. À taari é wí à musu.
14Bↄ̀amↄ kɛ̀ kú a tɛ́ bensↄ̃ à yezi à Banla zĩbaa kɛmɛ, séde à kɛ lán ma à doka dìɛare nà. Bↄ̀amↄ kↄ̃n bɛdeeo ń píngi yã dↄ̃nkↄ̃mɛ.
15Zĩ kɛ̀ wà bisakutaa mↄ̀ dↄ̀, tɛ́luguu pì dà sèeda kutaa pìla. Zaa uusiɛ ai guu gàa à dↄ̀o tɛ́luguu pì kú kutaa pì musu lán tɛ́ bà.
16Lɛn ègↄ̃ kuu lɛ gurↄ píngi, ègↄ̃ kú kutaa pìla fãantɛ̃, gwãavĩ sↄ̃ lán tɛ́ bà.
17Tó à gò kutaa pìa, ben Isarailinↄ è fɛɛ kↄ̃n táo. Guu kɛ̀ tɛ́luguu pì zɛ̀n, gwen aↄ̃è bùra káɛn.
18Tó Dii ↄ̀dↄańnɛ lɛ, aↄ̃è bùra fɛɛ. Tó à ↄ̀dↄańnɛ dↄ, aↄ̃è ɛara wà bùra káɛ. Tó tɛ́luguu pì da kutaa pìla sↄ̃, aↄ̃ bùra ègↄ̃ kaɛnamɛ.

19Tó tɛ́luguu pì e gurↄ plaaa kɛɛ kutaa pìla, aↄ̃ègↄ̃ Dii yã maa, aↄ̃è bùra fɛɛro.
20Zĩkenↄa tɛ́luguu pì è gurↄ plaaa kɛ kutaalaro. Tó Dii ↄ̀dↄańnɛ, aↄ̃è bùra káɛ, tó Dii ɛ̀ara à ↄ̀dↄańnɛ dↄ, ben aↄ̃è bùra fɛɛ.
21Zĩkenↄa sↄ̃ tɛ́luguu pì è zɛ gu dↄ̃nkↄ̃ féte zaa uusiɛ ai kↄngↄ. Tó à gòa kↄngↄ, ben aↄ̃è bùra fɛɛ. Fãantɛ̃ ke gwãavĩn yoo, tó tɛ́luguu pì gòa, aↄ̃è bùra fɛɛmɛ.
22Tó tɛ́luguu pì gↄ̃̀ zɛna kutaa pìla gurↄ do ke mↄ do ke wɛ̃̀ don yoo, aↄ̃ègↄ̃ kaɛna bùrammɛ, aↄ̃è fɛɛro. Tó à gòa, ben aↄ̃è bùra fɛɛ.
23Aↄ̃è bùra káɛ ke wà bùra fɛɛ Dii lɛ́ saɛro. Aↄ̃ègↄ̃ Dii yã maa lán à dà Musanɛ à òńnɛ nà.