Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ Sinai guwaiwaiu Isailiↄ bↄa Egipi wɛ̃̀ plaade mↄ sɛ̃́ia guu à mɛ̀:
2Isailiↄ lí Gɛ̃amusu dikpɛkɛ a gↄↄwa.
3À dikpɛpi kɛ mↄɛ bee gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ oosiɛlɛ. À kɛ lá má dàɛ́wa píi ń a ikoyã pↄ́ má dìlɛɛ́ↄ.
4Mↄizi ò Isailiↄnɛ aa Gɛ̃amusu dikpɛkɛ,
5ↄ̃ aa dikpɛpi kɛ̀ Sinai guwaiwaiu mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ oosiɛlɛ. Aa kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa píi.
6Gbɛ̃eↄ ku we aa gbãlɛa, kɛ́ aa kã̀ gɛwa yã́i, ↄ̃ aai e Gɛ̃amusu dikpɛkɛ̀ zĩbeezĩo. Ɔ̃ aa gɛ̀ Mↄizi ń Aalonao lè zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ,
7aa ò Mↄiziɛ: Gɛ yã́ musu wa gbãlɛ̀. Bↄ́yãi wà gìwɛ̃ɛ wà mↄ́ ń gbaↄ Diiɛ ń wá gbɛ̃́ↄ a gↄↄwai?
8Mↄizi wèmá à mɛ̀: À zɛ e mà ma lá Dii a o á yã́ musu.
9Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
10O Isailiↄnɛ, tó an gbɛ̃eↄ ge an buiↄ ń kpɛ́ gbãlɛ̀ gɛ yã́ musu, ge aa gɛ̀ wɛ̃́lɛ zã̀zãeu, aa zɛ'e aa Gɛ̃amusu dikpɛkɛmɛɛ gbɛzã.
11Mↄ plaade gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ oosiɛlɛ ↄ̃ aali dikpɛpi kɛ. Aali sã só ń kàao ń lá kĩ̀são.
12Aasuli a kee to gu dↄwào, mɛ́ aasuli sãpi wáe ɛo. Aali Gɛ̃amusu dikpɛpi kɛ lá má dìlɛɛ́wa píi.
13Gbɛ̃́ pↄ́ i gbãlɛo mɛ́ i gɛ́ wɛ̃́lɛeu no, tó à gì Gɛ̃amusu dikpɛpi kɛi, wà ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu, asa i mↄmɛɛ ń gbao a gↄↄwao. Aà tàae a wi aà musuɛ.
14Bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guu mɛ́ a ye Gɛ̃amusu dikpɛkɛmɛɛ, sema aà kɛ lá ma ikoyã dìlɛɛ́wa. Bↄ̀mↄ ń beleo píi, yã́ doũɛ.
15Zĩ́ pↄ́ wà zwã̀akpɛ dↄ̀, tɛlu kùlɛ ikoyã kpɛ́piaɛ. Sɛa za oosi e gu gɛ̀ dↄ̀ò tɛlupi ku zwã̀akpɛpi musu lán tɛ́wa.
16Ìↄ ku màa gↄↄpiiɛ, ìↄ ku zwã̀akpɛpia, gwãasĩna ìↄ dɛ lán tɛ́wa.
17Tó à gò zwã̀akpɛa, ↄ̃ Isailiↄ ì fɛlɛ bòou. Gua pↄ́ tɛlupi zɛ̀u, we aaì bòokpau.
18Tó Dii ↄ̀lↄnɛ́ màa, aaì ń pↄ́ↄ naaa aa fɛlɛ. Tó a ↄ̀lↄnɛ́ lↄ, aaì ɛa bòokpa. Tó tɛlupi zɛa zwã̀akpɛpia sↄ̃, an bòo ìↄ kálɛaɛ.

19Tó tɛlupi lɛ́ gↄↄplakɛ zwã̀akpɛa, aaiↄ Dii yãma, aali fɛlɛ bòouo.
20Zĩeↄ tɛlupi lí gↄↄplakɛ zwã̀akpɛao. Tó Dii ↄ̀lↄnɛ́, aaì bòokpa, tó Dii ɛ̀a ↄ̀lↄnɛ́ lↄ, ↄ̃ aaì ń pↄ́ↄ naaa.
21Zĩeↄ sↄ̃ tɛlupi ì zɛ gudoũ yↄↄ za oosi e kↄↄ. Tó à gòa kↄↄ, ↄ̃ aaì fɛlɛ bòou. Fãanɛ ge gwãasĩnan nò, tó tɛlupi gòa, aaì ń pↄ́ↄ naaaɛ.
22Tó tɛlupi gↄ̃̀ zɛa zwã̀akpɛa gↄↄ do ge mↄ do ge wɛ̃̀ don nò, aaiↄ kálɛa bòouɛ, aali fɛlɛo. Tó à gòa, ↄ̃ aaì fɛlɛ.
23Aali bòokpa ge aa fɛlɛ bòou Dii lɛ́ saio. Aaìↄ Dii yãma lá a dà Mↄiziɛ a ònɛ́waɛ.