Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 36

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko e kau mātuʻa ko e tamai ʻae ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa Kiliati ko e foha ʻo Mekili ko e foha ia ʻo Manase, ʻoe ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siosefa, naʻa nau ʻunuʻunu mai ʻonau lea ʻi he ʻao ʻo Mōsese, mo e ʻao ʻoe houʻeiki, ko e kau mātuʻa tuʻukimuʻa ʻi he fānau ʻa ʻIsileli:
2Pea naʻa nau pehē, “Naʻe fekau ʻe Sihova ki heʻeku ʻeiki ke foaki ʻae fonua ʻi he talotalo, ko e tofiʻa ki he fānau ʻa ʻIsileli: pea naʻe fekau ʻe Sihova ki heʻeku ʻeiki ke foaki ʻae tofiʻa ʻo Silofitati ko homau tokoua ki hono ngaahi ʻofefine.
3Pea kapau tenau mali mo e niʻihi ʻi he ngaahi foha ʻoe ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻe toki tō ai honau tofiʻa mei he tofiʻa ʻo ʻemau ngaahi tamai, pea ʻe tuku ia ki he tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻaia kuo nau ʻalu ki ai: pea ʻe mole pehē ia mei he talotalo ʻo homau tofiʻa.
4Pea ʻoka hoko ʻae siupeli ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻe lau ai honau tofiʻa ki he tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻaia kuo nau maʻu ʻakinautolu: pea ʻe mole pehē ʻa honau tofiʻa mei he tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻo ʻemau ngaahi tamai.”
5Pea naʻe fekau ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sihova, ʻo ne pehē, “Kuo lea totonu ʻae faʻahinga ʻoe ngaahi foha ʻo Siosefa.
6Ko e meʻa eni kuo fekau ʻe Sihova koeʻuhi ko e ngaahi ʻofefine ʻo Silofitati, ʻo pehē, Tuku ʻakinautolu kenau fakamaʻu mo kinautolu ʻoku nau manako ki ai; ka tenau fakamaʻu ʻi he fānau ʻoe faʻahinga pe ʻo ʻenau ngaahi tamai.
7Pea ko ia ʻe ʻikai hiki ai ʻae tofiʻa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli mei ha faʻahinga ki ha faʻahinga: ka tenau taki taha pikitai ki he tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻo ʻene ngaahi tamai.
8Pea ko e ʻofefine kotoa pē, ʻoku ne maʻu ha tofiʻa ʻi ha faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻe hoko ia ko e uaifi ʻo ha tokotaha ʻi he fānau ʻoe faʻahinga ʻo ʻene tamai, koeʻuhi ke maʻu ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻe he tangata taki taha ʻae tofiʻa ʻo ʻene ngaahi tamai.
9Kaeʻoua ʻe hiki ʻae tofiʻa mei ha faʻahinga ʻe taha ki ha faʻahinga kehe; kae taki taha pikitai ʻae faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ki hono tofiʻa ʻoʻona.”
10‌ʻO hangē ko ia naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese, naʻe fai pehē ʻae ngaahi ʻofefine ʻo Silofitati:
11He naʻe fakamaʻu ʻa Mala, mo Tilisa, mo Hokila, mo Milika, mo Noa, ko e ngaahi ʻofefine ʻo Silofitati, mo e ngaahi foha ʻoe tokoua ʻo ʻenau tamai.
12Pea naʻa nau fakamaʻu ki he ngaahi fānau ʻoe ngaahi foha ʻo Manase ko e foha ʻo Siosefa, pea naʻe maʻu honau tofiʻa ʻi he faʻahinga ʻoe fānau ʻo ʻenau tamai.
13Ko e ngaahi fekau eni mo e ngaahi fono, ʻaia naʻe fekau ʻe Sihova ʻi he nima ʻo Mōsese ki he fanau ʻa ʻIsileli ʻi he ngaahi potu tafangafanga ʻo Moape ʻoku ofi ki Soatani, pea ofi ki Seliko.