Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sosɛfu birɛ Mɑnɑnsee birɛ Mɑkiidi kó dɛbirɛ Kɑdɑɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkotibɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
2Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú di tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́totí kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ kɛ dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Á duɔ́ nti tebitɛ Sedofɑdi kó kɛtenkɛ̀ o sɑpɑ̀mbɛ̀.
3Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyenkɛ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ mmiɛkɛ kutɛkù mɑkù, ti kéétɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛ yíɛ́ bɛ̀ yenkɛ kùù wuɔ nkɔkɛ, dɛ mɔ̀nnì ti kó kɛtenkɛ̀ yóó yɑɑtɛmu.
4Kɛ̀ mɛtɛ̃́nnímɛ̀ kó dibenni tùɔ̀kɛ Kuyie nkó dibɑnni diɛrì, bɛ kó kɛtenkɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛ̀ yenkɛ kùù wuɔ nkɔkɛ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú bɛ yɛmbɛ̀ kɔkɛ.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Sosɛfu yɑɑ̀bí bɛ́i nkɛ nɑɑtimu.
6Ntɛ Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì tìì tukúnɛ̀ Sedofɑdi kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yenkɛ bɛ̀ dɔ́ wè, kɛ̀ dɛ yiɛ̀ ncɛ̃́nkɛ tú bɛ kó kuwuɔ nkou.
7Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó kɛtenkɛ̀ bɑ́ ntɑɑ̀ iwuɔ ntɛì kɔkɛ miɛkɛ, Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ kùù wuɔ kɛ̀ kù nkɑri ku yɛmbɛ̀ tenkɛ̀.
8Isidɑyɛɛribɛ wuɔ mmiɛkɛ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó tiekɛ bɛ yɛmbɛ̀ tenkɛ̀ bɛ̀ nyenkú bɛ kó tinɑɑ̀mùntì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie mbɑ́ wèè Isidɑyɛɛri kòo nte o yɛmbɛ̀ tenkɛ̀.
9Mɛɛ̀ botí nku bɑ́ kùù nɑɑ̀mùnkù bo ntemɛ̀ ku yɛmbɛ̀ tenkɛ̀.
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Tisododi kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ Mɑdɑ nɛ̀ Tidisɑɑ nɛ̀ Okudɑ nɛ̀ Midikɑ nɛ̀ Nɔɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi kɛ́yenkɛ bɛ cicɛ tebìí kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀.
12Sosɛfu birɛ Mɑnɑnsee kó ibí nyi bɛ̀ do yenkɛmɛ̀ kɛ̀ bɛ cicɛbɛ̀ tenkɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ tú bɛ nɑɑ̀mùnkù kɔkɛ.
13Isidɑyɛɛribɛ bo dìì mɔ̀nnì Mɔɑbu biriku miɛkɛ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ pɛɛ́mmɛ̀ kɛ wetí Sedikoo, dɛndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́mmɛ̀ Mɔyiisi i nkuɔ́ nɛ̀ yɛ ntɑnnɛ̀ kòo dɛ̀ mbɛ̀ tùo.