Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vilongozi wa wanhu kuli lukolo lwa Gileadi, mwana wa Makili, mwana wa Manase, mwana wa Yusufu, nawaluta kulongasa na Musa na vilongozi wanji wa lukolo lwa Waisilaeli.
2Nawalonga, “Mkulu Nguluwi nakakulonjela uwagawile wanhu wa Isilaeli isi kwa kutowa simbi, iwe uhalizi wa hewo, nakakulonjela kota uwape wahinza wa Selofehadi mng'holozetu uhalizi wa mhaza wa hewo.
3Ila wone hewo wohesigwa na Waisilaeli wa nhanzi ziyage, uhalizi wa hewo wolawa kwa hetwe na kuwalutila wanhu wa nhanzi yowohesigwa, ahyo uhalizi wa hetwe wokuka kwa hetwe.
4Kuli mnvina ya kukumbuchila ya miyaka makumi gahano, uhalizi wa isi ya hewo wokonjezeka kuli uhalizi wula wa nhanzi yowohesigwa, ahyo uhalizi wa hewo woholigwa kulawa kuli nhanzi za wahaza wa hetwe.”
5Lelo Musa nakawapa Waisilaeli ilajizo alyo kulawila kwa Mkulu Nguluwi, nakawalonjela, “Wanhu wa lukolo lwa nhanzi ya Yusufu, nawalonga wokomya.
6Ahi ndo vyoyalingulonga Mkulu Nguluwi kwa chiwalo cha wahinza wa Selofehadi, ‘Walecheligwa wahesigwe na munhu yoneche walingumgana, ila wahesigwe kuli nhanzi ya hewo,
7leka uhalizi wa Waisilaeli uleche kuka kuli nhanzi imwe kuza kuli nhanzi iyage, chila Muisilaeli kochibatilila uhalizi wa nhanzi ya heye.
8Mdala yoneche yawele na uhalizi kuli nhanzi imwenga ya Isilaeli yangumlapa yahesigwe na munhu wa nhanzi ya heye, leka chila Muisilaeli yahole uhalizi wa wasekulu wa heye.
9Ahyo howa haduhu uhalizi woneche wokuka kulawila nhanzi imwe mbaka iyage. Chila nhanzi ya Waisilaeli yobatilila uhalizi wake wa isi.’ ”
10Wahinza wa Selofehadi nawadita kota Mkulu Nguluwi vyoyamlajize Musa.
11Weng'ha, Mala na Tilisa na Hogula na Milika na Noa, wahinza wa Selofehadi nawahesigwa na wana wa wang'holoze wa wahaza wa hewo.
12Nawahesigwa kuli nhanzi za lukolo lwa Manase mwana wa Yusufu, na uhalizi wa hewo nausigala kuli nhanzi ya wahaza wa hewo.
13Ajo ndo mizilo na malajizo gawele Mkulu Nguluwi nakawapa Waisilaeli kwa kukolela Musa kuli ibalalika lya Moabu, kumwambu kwa lwanda lwa Yolodani ilingilola na muji wa Yeliko.