Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Idisu

Idisu 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gilia:de fi (Gilia:de da Ma:ige egefe amola Ma:na:se Yousefe egefe amo ea aowa esalu) amo ea sosogo ilia bisili ouligisu dunu da Mousese amola eno Isala:ili ouligisu dunu ilima asili,
2amane sia:i, “Hina Gode da dilia ululuasu hedele Isala:ili dunuma soge ima:ne sia:i. Amola E da eno sia:i amo dilia ninia fi dunu Siloufiha:de amo ea soge amola liligi amo idiwima ima:ne sia:i.
3Be noga:le dawa:ma! Ilia da eno dunu fi ilima fisia, ilia liligi da amo fi ilima masunu. Amasea, ninia liligi lai da fonoboi dagoi ba:mu.
4Amola Bu Sagosu Ode (amoga liligi amola soge bidi lai da musa: gagui dunu ilima bu ahoa) amoga Siloufiha:de ea idiwilali ilia liligi da mae afadenema:ne, amo fi fawane ilia liligi ba:mu. Amola amo liligi da nini, Ma:na:se fi, amoga fisi dagoi ba:mu.”
5Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu ilima Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo amane olelei, “Ma:na:se fi dunu ilia sia:i da dafawane.
6Amaiba:le, Hina Gode da amane sia:sa, ‘Siloufiha:de ea idiwilali da ilia hanai defele gawa fima:mu. Be ilia da ilia fidafa dunu fawane ilima fimu.
7Isala:ili dunu huluane ilia liligi da ilila: fidafa ganodini dialumu.
8Nowa uda da nana liligi amo lasea, e da ea fidafa dunu fawane ema fima:mu. Amo hamobeba:le, Isala:ili dunu huluane da ea aowalali edalalia nana liligi fawane lamu.
9Liligi amola soge da eno fi ilima hame gaguli masunu. Fi huluane afae afae da ilila: liligi fawane gagulaligimu.’”
10Amaiba:le, Siloufiha:de ea idiwilali (Mala, Desa, Hogola amola Miliga) ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da ilia gawiya hamoi, ilima fawane gawa fi.
12Ilia da Ma:na:se (Yousefe egefe) amo fi ganodini fawane gawa fi. Amalalu, ilia liligi amola soge da ilia ada ea fi ganodini dialusu.
13Amo malasu amola sema dedei, amo Hina Gode da Isala:ili dunuma Mousese ea lafidili sia:ne i. Ilia da Moua:be umi, Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili esala, amo sema huluane nabi. Amola Yeligou da hano ahoaba guma:dini dialebe ba:i. Sia: ama dagoi