Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NUMERA

NUMERA 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gilead Makiri, Manase tubuna, ena orea amo ruma biagudia na Mose dekena ela. Idia na Iosef iduhuna taudia. Idia ese Mose e hereva henia, Israel iduhu lohiadia bona ruma biagudia vairadiai,
2eto, Iehova ese oi, emai lohia, vada e haḡanimu, tano na mari amo ba haria, Israel taudia ahudia ba henidia; bona vada e haḡanimu danu ai varavaramai Selofehad ahuna na natuna hahinedia ba henidia.
3Ḡau tamona, idia na idau iduhu taudia ese bema adavadia, ahudia na ai senemai ahudia amo bae heabi oho, adavadia edia iduhu ahudia ai bae heato kau; bena ai emai ai bae boio.
4Ela bona Israel tauda eda Iubile laḡanina baine kau, bena idia ahudia na adavadia edia iduhu ahudia ai bae heato kau vaitani; bona senemai ahudia ediai bae boio vaitani.
5Bena Mose ese Israel taudia na Iehova ena hereva e haḡanilaidia, eto, Iosef garana edia hereva na maoro.
6Iehova ena haheḡani Selofehad natuna ulatodia daidiai na iniheto: e ura henidiamu taudia bae adavadia, a tamadia ena iduhu taudia mo.
7Unuhetomana iduhu ta ese iduhu ta ahuna basine abihaia Israel ai; a Israel taudia ta ta ese tamadia ahudia bae abidia tarika-tarika.
8Bona ulato ta bema mai ahuna Israel iduhuna ta lalonai, ia ese tamana ena iduhu tauna ta baine adavaia; unu amo Israel taudia ta ta ese tamadia ahudia bae abidia tarika-tarika.
9Taunabunai, iduhu ta ese iduhuta ahuna basine abihaia; a Israel iduhudia ta ta ese ahudia bae abi tarika-tarika.
10Bena Selofehad natuna ulatodia ese Iehova ena haheḡani e badinaia.
11Selofehad natuna ulatodia, Mahala bona Tirisa bona Hogla bona Milka bona Noa, ese tamadia varavaradia na e adavadia.
12Manase Iosef ena iduhu ai e headava, bena ahudia na tamadia ena iduhu ai e miava.
13Haheḡani bona taravatu bunu, Iehova ese Mose e henia, bena Mose ese Israel taudia e henidia, Ieriko ai, Ioridane sinavaina isena ai, Moab taorana ai.