Text copied!
CopyCompare
PATHEN LEKHABU THENG - Minbu

Minbu 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Joseph chate lah a phungkhat Manasseh chapa, Machirchapa, Gilead chate lah a amainsung cheh akon upa khat chehahung kipe lut paitauvin, Moseahin lamkai dang chule Israel chatesung’a upa cheng komma ahung sei un ahi.
2Ama hon hiti hin asei uve, Kapuheng’a Pathen in, hiche gamsung hi Israel chate alo diu chanvou a kihopteng u-leh; ka sopi’u Zelophehadchanu teho jong peh ding in ana sei jin ahi.
3Amavang chanute hin Israel chatesung’a konna phung dang pasal honkichen pi khah taleu, hiche apa uvakonna goulo na’u gamsung pumpihi kila mang jeng ding, ajinei na’uphung ho toh chun agamsung hi kigom ding, chu teng keiho gouloding gamsung akon phabep kiladoh ding ahi tai.
4Chule Israel chate Jubilee chuhung lhung jeng ta jong leh, ajineina teho u-toh a chanute ho’ugoulo na gam chu kigom ta ding, chu teng amaho goulo kiti phot chukapu kapa teho’u akonna ki ladohjeng ding ahi tai.
5Chuin Mose’n jong Pakai, Pathenkamcheng akon Israel chate jaha thu apetan, Joseph chate phungsunga konna a thusei u-hi adih ahi.
6Zelophehad chanute chung changa Pakai, Pathen thusei doh chuhiche hi ahiye, ama ho hin adeideiyu akichenpi jeng theiyu ahi, ahinlah hiche akichen pi diu chuapa’u phung sung’a kon hi chehding ahi.
7Ajeh chu Israel chate akonnagoulo hohi phung khat a konna phung dangchangson thei lou hel ding ahi. ajehchu Israel chate koi insunga konhijong leh ama ama pa phunglhahcheh chun agoulo uchu phate chaaki tuhchah cheh diu ahi.
8Hijeh achu Israel chanute akonnaapa goulo chanvou chang honapa phung sunga konna mi khat akichenpi teitei ding, hitia chu Israelchate hon apu, apa te khang uva pata-goulo chengse’u chu ama ho jeng in achenpi jing diu ahi.
9Goulo gamsung hi phung khatakonna phung dang a ki chonlutthei louhel ding, ajeh chu Israelchaten ama ama chenna gamsungcheh chu kituptah a akiven kol cehhding ahi, tia thu napeh ding ahiye.
10Zelophehad chanute sen jong Pakai, Pathen thupeh bang bang inabol soh kei tauvin ahi.
11Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, Noah, Zelophehad chanute abonchauvin apa sopi pasal hotoh aki chengtauve.
12Amaho chu Joseph chapa Manasseh chate phungsung jengngah ajinei taovin, agoulo gamsung’u abonchan apau phung sungah aum jing tan ahi.
13Danthupehhohi Moabphaicham, Jordan vadung pang Jericho khopia Pakai, Pathen in Israel chate chonna dan dinga Mose henga thupeh ana nei hochu ahi.