Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ibagwengine, Galaad-wagan-dummagan Moisésʼbo, degi, Israel-dulemar-e-dummaganbo sunmaknadmalad. Galaadʼde, Maquir-e-machid, Manasés-e-wagwad, degi, José-e-wagwa-yokorginedbalid.
2Galaad-wagan, sogdemalad: —Bab-Jehová bega igar-uksad, Israel-dulemarga wilubdakar yarmar mimioye. Deginbali, Bab-Jehová bega igar-uksabalid, anmar-mesad-Zelofehad-e-nainumar e-sisganga ukoye.
3Ar emide, bunamala anmar-dad-dummadsikidsulid-e-wagan nikudele, bunamala-e-nainumar anmar-yargi-naid e-ibe sulegoed, e-sui-nainumarse bunamala-nainu gwagoed. Deyob gudogua, nainu-anmarga-wilubdakar-uklesadi anmar-ibe bipiledoed.
4Israel-dulemarga gannar-ibmar-obirileged-birga nonikile, Zelofehad-sisgan-nainumar e-suimar-dad-dummad-nainuga gudoed. Degisoggu, dad-dummaganba-nainu-anmarga-uklesadi anmar-ibe bipiledoed.
5Geb Moisés, Bab-Jehová-ega-igar-uksadba, Israel-dulemarga igar uksamogad. Weyob sogded: —Nabir José-wagan soged.
6Bab-Jehová, Zelofehad-sisgan-annik weyob soged: ‘Ar bunamala biti-machered-nikubimala, na nikumalado. Degi-inigwele, e-dad-dummad-Joséʼsik-danikid-wagan nikuergebed.
7Ar bemarga egad-egad-nainumar-uklesadi dad-dummagan-baid-baidse gwage-gwage gudii guosulid. Ar Israel-dulemar na egad-egad nainumar akwergebed.
8Israel-dulemar-abargi ome-wargwenga nainu uklesale, we-omegwa na e-dad-dummad-wagansikid machered-nikuoed. Adi, degidbali, Israel-dulemar na egad-egad nainumar-gaoed.
9Ar bemarga egad-egad-nainumar-uklesadi dad-dummagan-baid-baidse gwage-gwage gudii guosulid. Ar Israel-dulemar na egad-egad nainumar akwergebed.’
10Ar igi Bab-Jehová, Moisésʼga-igar-uksa, deyob Zelofehad-sisgan imaksamalad.
11Zelofehad-sisgan, wemalad: Maala, Tirsa, Hogla, Milca, degi, Noa. We-bunamalade e-gilormar-e-babsikid-e-masmala nikusmalad.
12We-bunamala, dad-dummad-Manasés-wagansik-danikid nikusmalad. Manasésʼde dad-dummad-José-machimogad. Degisoggu, bunamala na e-nainu-abingasmaladi, e-bab-dad-dummad-nainugi nagusad, bar aibachasulid.
13We-igarmala, Bab-Jehová, Moisésʼba Israel-dulemarga uksa gusad. Deunni, Israel-dulemar Jordán-diwar-naba Moab-nebagan-naidgi Jericó-neggwebur-asabin danar-danar bukwamargu. Agine, ega we-igarmar uklesad.