Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NUMERA

NUMERA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ese Mose e haḡania, eto,
2Israel taudia ba hamaorodia, itotohi bae henimu, iduhu ta ta ikwaradia taudia ese edia itotohi ta ta bae henimu: itotohi iboudiai bae gwauta-rua. Itotohi ta ta ai iduhu ikwaradia taudia ladadia ta ta ba tore;
3bona Levi iduhuna taudia edia itotohi ai Aaron ladana ba torea. Iduhu ikwaradia taudia ta ta edia itotohi ta ta bavabi.
4Bena hebou kalagana ai bavatodia, taravatu mauana vairanai, ita raruosi ta hedavarimu gabuna ai.
5Bena vada na abia hidi tauna ena itotohi baine gara kau: unu amo Israel taudia baina tudia, oi imaumauraimu bae hadokoa.
6Taunabunai, Mose ese Israel taudia unu e hamaorodia toma. Bena edia iduhu ikwaradia taudia ese itotohi e henia, iduhu ta itotohi ta iduhu ta itotohi ta, unu e henia toma; itotohi iboudiai na gwauta-rua. Aaronena itotohi danu edia itotohi ida e heato bou.
7Bena Mose ese itotohi e abi, Iehova vairanai e atodia, taravatu mauana kalagana lalonai.
8Kerukeru, Mose na taravatu mauana kalagana lalonai e raka vareai; bena Aaron ena itotohi, Levi iduhuna itotohina, e itaia, vada e gara kau bona vada e huahua, sakada huahuadia vada e dobi.
9Bena Mose ese itotohi iboudiai na Iehova vairana amo e abidia, e laohaidia, Israel taudia iboudiai dekediai: idia ese e itadia, bena ta ta ena itotohi ena itotohi e abidia.
10Bena Iehova ese Mose ma e haḡania, eto, Aaron ena itotohi bavatoa lou, taravatu mauana vairanai, toa ai bainela ini gwau-edeede taudia ediai; unu amo ba tudia, lau e maumauraigumu herevadia bae hadoko, bae mase na garina.
11Mose na unu e kara toma: Iehova ese e haḡania heḡereḡerena, unu mo e kara toma.
12Bena Israel taudia ese Mose e hamaoroa, eto, A itaia, ai na vada a masemu, vada ame baia, iboumai ai vada ame baia.
13E raka kahiramu, Iehova ena dubu e raka henia kahimu, taudia iboudiai e masemu. Ai iboumai ai baia mase ore a?