Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakigsulti si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
2“Pakigsulti ngadto sa katawhan sa Israel ug kuhaa ang mga sungkod gikan kanila, usa alang sa matag tribo sa katigulangan, napulo ug duha ka mga sungkod. Isulat ang ngalan sa matag tawo ngadto sa iyang sungkod.
3Kinahanglan isulat mo ang ngalan ni Aaron sa sungkod ni Levi. Kinahanglan nga adunay usa ka sungkod sa matag pangulo gikan sa tribo sa iyang katigulangan.
4Kinahanglan nga ibutang mo ang mga sungkod diha sa tolda nga tigomanan atubangan sa kasugoan sa kasabotan, diin ako makigkita kanimo.
5Mahitabo kini nga ang sungkod sa tawo nga akong pilion mosalingsing. Pahunongon ko ang mga pagbagulbol sa katawhan sa Israel, diin ilang gipangsulti batok kanimo.”
6Busa nakigsulti si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Ang tanang mga pangulo sa tribo naghatag kaniya ug mga sungkod, usa ka sungkod gikan sa matag pangulo, pinili gikan sa tribo sa katigulangan, napulo ug duha ka mga sungkod tanan. Usa niadto mao ang sungkod ni Aaron.
7Unya gitipigan ni Moises ang mga sungkod sa atubangan ni Yahweh ngadto sa tolda sa kasugoan sa kasabotan.
8Sa sunod adlaw misulod si Moises ngadto sa tolda sa kasugoan sa kasabotan ug, tan-awa, misalingsing ang sungkod ni Aaron alang sa tribo ni Levi. Nanalingsing kini ug namukhad ang mga bulak ug namunga ug hinog nga mga almendras!
9Gipagawas ni Moises ang tanan nga mga sungkod gikan sa atubangan ni Yahweh ngadto sa tanang katawhan sa Israel, ug ang matag usa ka tawo mikuha sa iyang sungkod.
10Miingon si Yahweh kang Moises, “Ibutang ang sungkod ni Aaron sa atubangan sa kasugoan sa kasabotan. Tipigi kini ingon nga timaan sa sala batok sa katawhan nga masupilon aron mohunong ang ilang pagbagulbol batok kanako, o mangamatay sila.”
11Gibuhat ni Moises ang gimando ni Yahweh ngadto kaniya.
12Ang katawhan sa Israel misulti kang Moises ug miingon, “Mangamatay kami dinhi. Mangahanaw kaming tanan!
13Ang tanan nga mosaka, nga moduol sa tabernakulo ni Yahweh, mangamatay. Kinahanglan ba nga mangahanaw kaming tanan?”