Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kɔnti tife

Kɔnti tife 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
2«A fala Haruna sɛrɛxɛdubɛ xa di xɛmɛ Eleyasari bɛ, a xa surayi gansee matongo tɛ xɔɔra, a xa e tɛ wolee rawoli yire makuye. Na surayi gansee bara findi se sɛniyɛnxie ra Ala bɛ.
3Wo xa na surayi gansee matongo, yunubitɔɛe naxee rawalixi e fa faxa, wo e bɔnbɔ han e xa findi a kebela ra, wo e sa sɛrɛxɛbade ma. Se sɛniyɛnxi na a ra barima a nu bara masen Alatala bɛ. Na kui a findi tɔnxuma nan na Isirayilakae bɛ.»
4Eleyasari sɛrɛxɛdubɛ naxa na mixie xa surayi ganse wure gbeeli daaxie matongo, na mixi faxaxie naxee rawalixi, a e bɔnbɔ han e findi kebela ra, a e sa sɛrɛxɛbade ma.
5Na bara findi tɔnxuma ra Isirayilakae bɛ, alako e xa ratu a ma a mu lan mixi yo xa surayi gan sɛrɛxɛ ra bafe Haruna xa die, xa na mu a ra a fan luma nɛ alɔ Kora nun a xa mixie, alɔ Alatala a masenxi Munsa bɛ ki naxɛ.
6Na kuye iba, Isirayila ɲama naxa wɔyɛn fɔlɔ Munsa nun Haruna ma, a e tan nan Alatala xa ɲama faxaxi.
7E nu e malanfe tɛmui naxɛ Munsa nun Haruna xili ma, e naxa a to nuxui naxa dusu hɔrɔmɔlingira xun ma, Alatala xa nɔrɛ fa mini e ma.
8Munsa nun Haruna naxa siga hɔrɔmɔlingira dɛ ra.
9Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
10«Wo mini yi mixie ya ma, n xa e sɔntɔ kerenyi ra.» Munsa nun Haruna naxa e yatagi rafelen bɔxi ma,
11Munsa fa a fala Haruna bɛ, «I xa tɛ wole tongo sɛrɛxɛbade yire, i a sa i xa surayi ganse kui a nun surayi nde. Na xanin mafuren mafuren ɲama mabiri, i sa yunubi xafari maxandi e bɛ. Alatala bara a xa xɔnɛ fulun yi ɲama xili ma, sɔntɔɛ ɲan bara fɔlɔ.»
12Haruna naxa surayi ganse tongo alɔ Munsa a fala a bɛ ki naxɛ, a a gi a siga ɲama yire, sɔntɔɛ nu bara fɔlɔ dɛnnaxɛ. A naxa surayi ba sɛrɛxɛ ra, a fa yunubi xafari maxandi ɲama bɛ.
13A naxa ti mixi faxaxie nun mixi ɲiɲɛe tagi. Mixi faxafe naxa dan.
14Mixi wulu fu nun naani mixi kɛmɛ solofere nan faxa, bafe Kora xa mixie ra, naxee singe faxa.
15Mixi faxafe to dan, Haruna naxa gbilen Munsa yire hɔrɔmɔlingira dɛ ra.
16Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
17«A fala Isirayilakae bɛ, bɔnsɔɛ xunyi birin xa yisuxuwuri keren so i yi ra, na lanma yisuxuwuri fu nun firin nan ma. I xa bɔnsɔɛ birin xili sɛbɛ a xa yisuxuwuri ma.
18I xa Haruna xili sɛbɛ Lewi bɔnsɔɛ xa yisuxuwuri ma. Bɔnsɔɛ xunyi birin xa yisuxuwuri xa lu naa.

19I na yisuxuwurie sama hɔrɔmɔlingira nan kui, saatɛ kankira ya tode ra, n luma n yɛtɛ masen na wo bɛ dɛnnaxɛ.
20N mixi naxan sugandixi, na kanyi xa yisuxuwuri mabutunma nɛ. Na kui, n bara a niya Isirayilakae naxa wɔyɛn wo ma sɔnɔn.»
21Munsa naxa dɛntɛgɛ sa Isirayilakae bɛ. Isirayila bɔnsɔɛ xunyi birin naxa fa e xa yisuxuwuri ra. Na naxa lan yisuxuwuri fu nun firin ma. Haruna gbe nu na e ya ma.
22Munsa naxa na yisuxuwurie sa Alatala ya i, hɔrɔmɔlingira kui, saatɛ kankira na dɛnnaxɛ.
23Na kuye iba, a to so hɔrɔmɔlingira kui, a naxa a to Haruna xa yisuxuwuri, naxan sa Lewi bɔnsɔɛ xili ra, a bara butun, a bara fuga, a tamare bogi gbeeli ramini.
24Munsa naxa yisuxuwuri birin namini, a e masen Isirayila ɲama bɛ. Bɔnsɔɛ xunyi birin to e to, e naxa e gbe tongo.
25Alatala naxa a masen Munsa bɛ, «I man xa Haruna xa yisuxuwuri ragbilen saatɛ kankira yire, a xa ragata tɔnxuma ra matandilae bɛ. Na kui e mu wɔyɛnma n ma, e mu faxa.»
26Munsa naxa Alatala xa yaamari rabatu, alɔ a masen a bɛ ki naxɛ.
27Isirayilakae naxa a fala Munsa bɛ, «A mato, muxu birin ɲɔnma nɛ halaki kui.
28Naxan yo a maso Alatala xa hɔrɔmɔlingira ra, na kanyi faxama nɛ. Muxu birin xa sɔntɔ?»