Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Idisu

Idisu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
2“Isala:ili dunuma ilia da dima galiamo fagoyale gala ima:ne sia:ma. Amo galiamo da afae afae Isala:ili fi ouligisu dunu fagoyale gala ilia galiamo agoane. Amo dunu ilia dio afae afae amo galiamo damana dedema.
3Amola galiamo amo da Lifai fi ilia galiamo amoga Elane ea dio dedema. Fi ouligisu dunu afae afae da galiamo afae dialebe ba:mu.
4Amo galiamo Na Abula Diasuga gaguli misini, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amoga Na da di gousa:sa) amo midadi ligisima.
5Amasea Na ilegei dunu ea galiamo da fadagala:mu. Amo hamobeba:le, Na da Isala:ili dunu ilia mae fisili dima egane sia:su amo hedofamu.”
6Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunuma sia:beba:le, ilia ouligisu dunu afae afae da ema galiamo i. Amo galiamo da fi fagoyale afae afae gala, ilia:. Amola ilia da Elane ea galiamo amo galiamo enoma gilisi.
7Amalalu, Mousese da galiamo huluane Abula Diasu amo Hina Gode Ea Sema Gousa:su Gagili midadi amoga ligisi.
8Aya eso amoga, Mousese da Abula Diasu ganodini golili sa:ili, Elane ea galiamo (amo da Lifai fi ilia galiamo) amo da fadagala:i dagoi ba:i. Amo da yebese hamone, sogea hamone, ‘alamode’ fage legei dagoi ba:i.
9Mousese da galiamo huluane gaguli asili, Isala:ili dunuma olei. Ilia da hou doaga:i amo ba:lalu, ilia ouligisu dunu afae afae da ilia galiamo bu ili ladi.
10Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Elane ea galiamo amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini bu salima. Amo da Isala:ili odoga:su dunuma sisasu agoane dialoma:mu. Sisasu da ilia da egasu sia: hame hedofasea, bogomu.”
11Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi.
12Isala:ili dunu da Mousesema amane sia:i, “Ninia da gugunufinisi dagoi.
13Nowa da Abula Diasu gadenene fawane masea, e da bogomu. Amaiba:le ninia huluane da bogogia:mu agoai galebe.”