Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2O sa'ona Aalona nɛ́ Ɛleazaaɛ aà tɛ́sibↄↄ bↄlɛ tɛ́u, aà ń tɛ́ fãaa zã̀, asa ma pↄ́ↄnɛ.
3Aà gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀ aa gàgaↄ mↄgotɛ̃ tɛ́sibↄpiↄ poopoo pɛpɛɛpɛpɛɛ, i kúlɛkulɛ ma gbagbakĩiwa. Lá wà sↄ̃̀mazi ń tɛ́sibↄpiↄ, aa gↄ̃̀ ma pↄ́ ũɛ, iↄ dɛ seela ũ Isailiↄnɛ.
4Ɔ̃ sa'ona Ɛleazaa gbɛ̃́ pↄ́ tɛkũ̀ↄ tɛ́sibↄpiↄ sɛ̀lɛ, wa pòopoo wa kùlɛkulɛ gbagbakĩipiwa
5lá Dii ò Mↄiziɛwa. A dɛ dↄngubↄ ũ Isailiↄnɛ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ dɛ Aalona bui ũo su sↄ̃ Diizi tulaletikaiɛ̀ tɛ́a, i ga lán Kole ń a gbɛ̃́ↄwao yã́i.
6Kɛ́ gu dↄ̀, Isailiↄ píi zↄadↄ̀ Mↄizi ń Aalonaowa aa mɛ̀: Á tò Dii gbɛ̃́ↄ gàga.
7Kɛ́ aa kã̀aa Mↄizi ń Aalonaozi, aa aɛdↄ̀ kpaaũkpɛwa, ↄ̃ aa è tɛlu kùlɛwà, Dii gawi bↄ̀.
8Mↄizi ń Aalonao gɛ̀ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ,
9ↄ̃ Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
10À kɛ̃ gbɛ̃́piↄwa mà ń kaalɛ gↄ̃̀ↄ. Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao wùlɛ ń gbɛɛu.
11Mↄizi ò Aalonaɛ: Tɛ́sibↄ sɛ́, gbagbakĩi tɛ́ káu, ní tulaletikaa ǹ gɛò bíla kĩ́i kpakpa. Awakpa Diiɛnɛ́, asa àlɛ pↄkũmabↄbↄmáɛ, gagyã dàalɛ kↄ̀.
12Ɔ̃ Aalona tɛ́sibↄ sɛ̀ lá Mↄizi òɛwa, à bàalɛ̀ gɛ̀ò bíla guu. A è gagyã kàńgu kↄ̀, ↄ̃ Aalona tulaletikàtɛa, à awakpàò Diiɛ gbɛ̃́piↄnɛ.
13À zɛ̀ gɛↄ ń gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ zãnguo, ↄ̃ gagyãpi zɛ̀.
14Gbɛ̃́ pↄ́ gagyãpi ń dɛdɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o mɛ̀ndosai ń àaↄ̃oɛ ń basↄoo (14.700), gbɛ̃́ pↄ́ aa gàga Kole yã́iↄ bàasi.
15Kɛ́ gagyãpi làa, Aalona ɛ̀a gɛ̀ Mↄizi kĩ́i kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
16Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
17Yã'o Isailiↄnɛ, ní lípana símá mɛ̀ndodo an deziↄ buiↄwa, an kía gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ pↄ́ ũ, ní baade tↄ́ kɛ̃́ a pↄ́wa.
18Aalona tↄ́ kɛ̃́ Levii buiↄ lípanawa, bui píi kíaↄ lípana iↄ ku mɛ̀ndodo.

19Ní lípanapiↄ kálɛ kpaaũkpɛu ikoyã kpagolo aɛ, gu pↄ́ mi kpaaũuánↄ.
20Gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ lípana a kↄpapa, mí zↄa pↄ́ Isailiↄ lɛ́ dↄwá midɛ.
21Mↄizi yã'ò Isailiↄnɛ, ↄ̃ an dↄaanaↄ baade a lípana kpàwà an deziↄ buiↄwa, ↄ̃ lípana kɛ̀ mɛ̀n kuɛpla. Aalona pↄ́ kú a guu.
22Mↄizi lípanapiↄ kàlɛ Dii aɛ ikoyã zwã̀akpɛu.
23Kɛ́ gu dↄ̀, Mↄizi gɛ̃̀ kpɛ́u, a è Aalona lípana pↄ́ dɛ Levii buiↄ pↄ́ ũ kↄpàpa. À kↄpàpa à vukɛ̀, à bɛkɛ̀ lán gↄↄↄwa à mà.
24Ɔ̃ Mↄizi lípanapiↄ sɛ̀lɛ Dii aɛ píi, à gɛ ↄ̀lↄ Isailiↄnɛ. Kɛ́ aa è, an baade a pↄ́ sɛ̀.
25Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Ɛa gɛ ǹ Aalona lípana dilɛ ikoyã kpagolo aɛ, iↄ dɛ seela ũ swã́gbãadepiↄnɛ, aai zↄakaamazi tó, kɛ́ aasu gagao yã́i.
26Ɔ̃ Mↄizi kɛ̀ màa lá Dii dàɛwa.
27Ɔ̃ Isailiↄ ò Mↄiziɛ: Wa gagaɛ, wa kaalɛn we. Wá kaalɛ wápiiɛ.
28Gbɛ̃́ pↄ́ sↄ̃̀ Dii zwã̀akpɛi ì gaɛ. Wá gaga wápii yã̀?