Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
2“A fala saraxarali Harunaa dii Eleyasari xa, a a xa wusulan gan seene matongo tɛɛ wolonni, a yi tɛɛ wolonne woli ayi yire makuyeni. Amasɔtɔ na wusulan gan seene bata rasariɲan.
3Ne yulubitɔ faxaxine gbee wusulan gan wurene xa findi wure dɛnfɛtɛnxine ra e sa saraxa ganden ma bayo e bata rali Alatala ma e yi findi se rasariɲanxin na. E findima taxamasenna nan na Isirayila kaane xa.”
4Muxun naxanye faxa tɛɛni, saraxaralina Eleyasari yi ne gbee sulan wurene malan, a yi e bɔnbɔ han e dɛnfɛtɛn, a e sa saraxa ganden ma.
5Na taxamasenna yi na feen nabirama nɛn Isirayila kaane ma alogo muxu yo nama wusulanna gan Alatala yɛtagi fɔ Haruna yixɛtɛna nde alogo e nama liga alo Kora nun a muxune. A yi liga alo Alatala a fala e xa fata Musa ra kii naxan yi.
6Na xɔtɔn bode, Isirayila yamaan birin yi lu Musa nun Haruna mafalɛ, e naxa, “Ɛ bata Alatala yamaan faxa.”
7Koni, Isirayila kaane to e malan Musa nun Haruna xili ma, e yi Naralan Bubun binna mato, nanunna, kundaan yi godo a ma, Alatala nɔrɔn yi mini kɛnɛnni.
8Musa nun Haruna yi fa Naralan Bubun yɛtagi.
9Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
10“Ɛ masiga yamani ito ra alogo n xa e raxɔri keden na.” Musa nun Haruna yi bira, e yi e yɛtagin lan bɔxɔn ma.
11Musa yi a fala Haruna xa, a naxa, “I ya wusulan gan seen tongo, i wusulanna sa a kui e nun tɛɛ wolonna keli saraxa ganden ma. I i mafura, i siga Ala solonadeni yamaan xa. Alatala xɔlɔn bata yihadin nafa. Fitina furen bata fɔlɔ.”
12Musa naxan fala Haruna yi na liga, a yi a gi yamaan tagi, fitina furen bata yi fɔlɔ dɛnaxan yi. A yi wusulanna gan, a Ala solona e xa.
13A yi ti faxa muxune nun a ɲɛɲɛne tagi. Nayi, fitina furen yi dan.
14Muxu wuli fu nun naanin kɛmɛ solofere yi faxa, e sa Kora a muxu faxaxine yatɛn fari.
15Yihadin to ɲan, Haruna yi xɛtɛ Musa fɛma Naralan Bubun so dɛɛn na.
16Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
17“Falan ti Isirayila kaane birin xa, bɔnsɔnne mangane birin xa dungan keden so i yii. I dungan fu nun firin nan tongoma. Birin xinla xa sɛbɛ a dunganna ma.
18Fɔ Lewi bɔnsɔnna, i xa Haruna xinla sɛbɛ na ma. Nayi, dungan keden bɔnsɔn manga keden.

19I xa na dunganne sa Naralan Bubuni, Layiri Kankiraan yɛtagi n naralanma ɛ ra dɛnaxan yi.
20N naxan sugandixi, na dunganna ɲingine minima a ma nɛn. Nayi, Isirayila kaane mafalan naxan tima ɛ xili ma, n yi na dan.”
21Musa yi falan ti Isirayila kaane xa, bɔnsɔn mangane birin yi dungan keden keden so a yii, dungan fu nun firin. Haruna gbeen yi na yɛ.
22Musa yi e sa Alatala yɛtagi Layiri Sereya Bubun kui.
23Na xɔtɔn bode, Musa to siga Layiri Sereya Bubuni, e yi a to a Haruna dunganna nan ɲingiye minixi, Lewi bɔnsɔnna gbeena, a mɔn fugaxi, a yi Amandi bogi mɔxine ramini!
24Musa yi dunganne birin tongo Alatala fɛma bubuni a e yita Isirayila kaane ra. Birin yi e to, birin yi a gbeen tongo.
25Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Harunaa dunganna xali Layiri Kankiraan yɛtagi. A xa lu mɛnni taxamasenna ra muxu murutɛxine xa alogo e mafalane xa dan n yɛtagi alogo e nama faxa.”
26Musa yi a liga alo Alatala a yamari a ma kii naxan yi.
27Isirayila kaane yi a fala Musa xa, e naxa, “I mi a to, nxu faxamatɔɔn na a ra! Nxu halagima nɛn! Nxu birin halagima nɛn!
28Naxan yo na a maso Alatala Batu Bubun na, na kanna faxama nɛn! Nxu birin faxama nɛn ba?”