Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Numero

Numero 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
2–Israelerãa jaradua bacuruda doce enenamãrẽã. Israeld̶eba yõna doce purud̶ebema bororãba bacuruda ab̶a ab̶a diad̶ida panʌa. Maʌ̃ bacurud̶e dji bororã trʌ̃da b̶ʌdua.
3Levid̶eba yõna puruba enena bacurud̶e Aaroʌ̃ trʌ̃da b̶ʌdua. Israeld̶eba yõna puruza bacuru ab̶a diad̶ida panʌa ãdji boro trʌ̃da b̶ʌmãrẽã.
4Maʌ̃ bacurura mʌ̃ wua ded̶e baurude quĩrãpe b̶ʌdua mʌ̃ bãrã ume bed̶eabarima.
5Nu bacuru ab̶a quedua bara b̶aya. Maʌ̃ bacuru djibarira mʌ̃a edasia mʌ̃ sacerdote bamãrẽã. Maʌ̃ ununaped̶a israelerãba bãrãda waa biẽ́ jarad̶aẽ́a. Mãwã mʌ̃a ãdjirãra chupeabiya.–
6Moiseba israelerãa mãwã jarasia. Ara maʌ̃da Israeld̶eba yõna doce purud̶ebema bororãba ãdji bacuru cawacawa Moisea diad̶e zesid̶aa. Doce bacurura diasid̶aa. Aaroʌ̃ne sid̶a diasia.
7Moiseba maʌ̃ bacurura Ãcõrẽ wua ded̶e baurude quĩrãpe b̶ʌsia.
8Nurẽma Moise Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbʌrʌd̶e unusia Levid̶eba yõna Aaroʌ̃ bacurura pãwãrã quedua bara b̶ʌda, põnõ bara b̶ʌda, idjab̶a almendra tada zauped̶a purea jira b̶ʌda.
9Moiseba bacurura Ãcõrẽ wua ded̶eba dajada israelerãmaa jũma edesia. Israelerãba acʌd̶aped̶a ãdjid̶e cawacawa edasid̶aa.
10Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia: –Aaroʌ̃ bacurura wayacusa mʌ̃ baurude quĩrãpe waga b̶ʌdua. Maʌ̃ bacurura waga eropananida panʌa mʌ̃ igarabadarãba quĩrãnebad̶amãrẽã mʌ̃a Aaroʌ̃drʌ, idjid̶eba yõbʌdarã sid̶a edasida mʌ̃ sacerdoterã b̶ead̶amãrẽã. Mãwã ãdjirãba mʌ̃ biẽ́ jara panʌda bʌa chupeabiya quinirãnamãrẽã.–
11Ara maʌ̃da Moiseba jũma osia Ãcõrẽba idjía jarad̶a quĩrãca.
12Maʌ̃be israelerãba Moisea jarasid̶aa: –¡Dairãra beud̶ia! ¡Ab̶ed̶a jũma quininia! ¡Jũma nẽbad̶ia!
13¡Bariduada Ãcõrẽ wua de caita wãibʌrʌ beuya! ¡Dairãra jũma quininia!–