Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
2Nɑ́kɛ́ Anɔɔ birɛ Edeɑsɑɑ ikuɔ́ nìùtì kɛ tú n yɛ̃ nwèe pṹtɛ́ sisɔɔsékɛ́búkúsí kɛ́fũũ mmuhɑ̃ɑ̃́. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ sì nni nduɔ́mmɛ̀mu kɛ̀ sì tu n kpɛsi.
3Bɛ̀ɛ̀ sì tɔní kɛ̀ bɛ̀ ku kɛ yietí bɛ yɛi. Dí sì mɑ timɑ́tipenti kɛ́dɑri n wũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ ndò mmɛbɛnkùmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í.
4Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ túótɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó sisɔɔsékɛ́búkúsí dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do tɔní sì kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nsì cɔ̀útɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ sì mɑ timɑ́tipenti kɛ́dɑri diwũɔ̃tɔ̀nnì.
5Bɛ̀ do mɑ tìì mɑ́tìpenti kɛ́dɑri diwũɔ̃tɔ̀nnì tiì do denniní Isidɑyɛɛribɛ òmɔù í dòmmɛ̀ kɛ́ntuɔ̀ ntihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Anɔɔ nɛ̀ o yɑɑ̀bí, kɛ̀ wèè mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tìì tùɔ̀kɛní Kodee nɛ̀ o kɔbɛ tiì yóó ò tùɔ̀kɛní ti Yiɛ̀ nKuyie ndo mɛ ntì nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kòò tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.
6Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wentɛ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ bɛ botí kumɔu kɛ́nkpɑnnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ tú: Díì kùɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ.
7Bɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ dìì mɔ̀nnì Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ tou bíɛ́kɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ diwɛtirì dɑ̀tínnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì.
8Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀
9kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
10Yɛ̀nnɛ̀ dɛ kó ditĩ̀nnì cuokɛ̀, n yóó bɛ̀ kùɔmu dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ kɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
11Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Túótɛ́ tɛsɔɔsékɛ́buutɛ kɛ́dɛitɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛ miɛkɛ kɛ́tuɔ ntihúúntì kɛ́cokóo ditĩ̀nnì borɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ cɔ̀útɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ketɛ́ mukṹṹ.
12Kɛ̀ Anɔɔ túótɛ́ tɛsɔɔsékɛ́buutɛ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ Mɔyiisi tì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀, kɛ́cokóo ditĩ̀nnì cuokɛ̀, kɛ́nsɔ̃́ bɛnìtìbɛ̀ ketɛ́ mukṹṹ, kòo tuɔ ntihúúntì kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í,
13kɛ́ncómmú bɛcíríbɛ̀ nɛ̀ bɛfòùbɛ̀ bɛ cuokɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ potɛ́ kùù yɛ̃ĩnkuu cómmú.
14Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ku bɛ̀ do bo tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ ndi (14700) kɛ́ nɛ́ mbúútí bɛ̀ɛ̀ do ku Kodee kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í.
15Kɛ̀ Anɔɔ wɛ̃tɛní Mɔyiisi borɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ potɛ́ kùù yɛ̃ĩkuu cómmú.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
17Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì, bɑ́ kùù wuɔ nkɛ̀ ku kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɑ tɔní kupɑ̀ɑ̀ti. A yóó ì cuɔ́ kɛ̀ ì mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì nyi, kɑ̀ɑ wɑ̃ri bɑ́ kùù wuɔ nkóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔní kùù pɑ̀ɑ̀ti ĩ́nkɛ̀ dɛ kó kuwuɔ nyètìrì,
18kɛ́wɑ̃ri Defii kó kupɑ̀ɑ̀ti ĩ́nkɛ̀ Anɔɔ kó diyètìrì. Mɛm̀mɛ bɑ́ kùù wuɔ nkóo kpɑ̀ɑ̀tì yó mmɔkɛmɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti.

19A yóó ì dɔú mmɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ nkɛ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀, mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti ɔ̃ɔ̃ mɑ́ɑ́ dɛ̀.
20Onìtì wèè kó kupɑ̀ɑ̀ti bo yɛ tifɑ̃ɑ̃̀tì weǹwe n tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ m pɑɑ nyɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ di sɑ̃́ɑ̃́ nyɛ̀.
21Kɛ̀ Mɔyiisii tì nɑ̀kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì miɛkɛ bɑ́ kùù wuɔ nkɛ̀ ku kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔní kupɑ̀ɑ̀ti bɛ wuɔ ndò ndòmmɛ̀ imɔu kɛ̀ ìì wɛ̃nnɛ́ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì, kɛ̀ Anɔɔ kɔku nsokɛ́ i cuokɛ̀.
22Kɛ̀ Mɔyiisi ì tɑnnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ́ ì dɔú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu borɛ̀.
23Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Mɔyiisi mbo tuɔkoo kɛ sɔ̃́ nhAnɔɔ Defii kó kuwuɔ nkou kó kupɑ̀ɑ̀ti yɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ pòrí kɛ pɛitɛ́ yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ bi.
24Kɛ̀ Mɔyiisii ì koutɛ́ imɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ kɛ́bɛnkɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì yɑ̀ bɛmɔu, bɑ́ wè kòo túótɛ́ o kɔku.
25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dɔú nhAnɔɔ kó kupɑ̀ɑ̀ti ikuɔ́ tɔu ììkɛ̀, kɛ̀ kù ndò ndibɛnkɛ̀rì dɛ kó itookperí yɛmbɛ̀ kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ m pɑɑ nyɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ bɛ̀ di sɑ̃́ɑ̃́ nyɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kɛní m borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kú.
26Kɛ̀ Mɔyiisii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì.
27Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Ti yóó kúmu, ti kumu kɛ dèè.
28Kòò mɔù tɔ̀ɔ́nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou ò ɔ̃ɔ̃ kúmu, ti yóó mɛ nhɔ̃ nkɛ yɑ̀ɑ deèɑ̀?