Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 King

2 King 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait na Elisa i bekim tok olsem, “Tru tumas, Bikpela i tok, tumora long kain taim olsem, bai ol manmeri i go long dua bilong taun, na bai ol i baim 3 kilogram gutpela plaua ol i wokim long wit o 6 kilogram rais bali long wan kina tasol.”
2Na dispela ofisa i save was long king i bin kam wantaim king. Em i harim dispela tok bilong Elisa, orait em i bekim tok olsem, “Maski sapos Bikpela i opim ol bakstua bilong heven na kapsaitim planti kaikai i kam long yumi, mi ting bai yumi i no inap baim kaikai long liklik mani olsem.” Orait na Elisa i tokim dispela ofisa olsem, “Tru tumas, bai yu lukim dispela samting i kamap, tasol bai yu no inap kaikai dispela wit samting.”
3Long dispela taim 4-pela man i gat sik lepra i stap ausait long bikpela dua bilong taun Samaria. Na ol i toktok long ol yet olsem, “Watpo yumi sindaun nating na wetim taim bilong i dai?
4Yumi mas go painim kaikai. Tasol yumi no ken i go insait long Samaria. Ol i no gat kaikai, olsem na bai hangre i bagarapim yumi. Na tu, sapos yumi sindaun i stap tasol long dispela hap, bai yumi i dai. Mobeta yumi go long kem bilong ol Siria. Na sapos ol i kilim yumi, em i orait. Tasol sapos ol i larim yumi i stap, em i gutpela.”
5Olsem na long apinun tru ol i kirap i go long kem bilong ol Siria. Na taim ol i kamap klostu long kem, ol i no lukim wanpela man i stap,
6long wanem, olgeta Siria i ranawe pinis. Long apinun tru, Bikpela i bin mekim ol Siria i harim traipela nois, olsem bikpela lain ami i kam wantaim ol hos na karis bilong ol. Na ol Siria i bin tok olsem, “Ating ol Israel i baim ol king bilong Hit na Isip bilong ol i bringim ol soldia bilong ol i kam pait long yumi.” Ol Siria i tok olsem na wantu ol i lusim kem na ranawe hariap tru. Ol i lusim haus sel na hos na donki bilong ol i stap, na ol i ranawe. Ol i no kisim wanpela samting i go.
8Taim dispela 4-pela man i kamap long kem, ol i go insait long wanpela haus sel na ol i lukim ol kaikai na dring bilong ol Siria i stap. Na ol i kaikai na dring. Na bihain ol i kisim ol silva na gol na ol laplap samting bilong ol Siria na karim i go haitim long wanpela hap. Na ol i kam bek na kisim ol samting i stap long narapela haus sel tu, na ol i karim i go haitim.
9Na bihain ol i tok long ol yet olsem, “Ating yumi no mekim gutpela pasin. Nau yumi lukim gutpela samting tru, na yumi mas i go tokim ol manmeri. Sapos yumi pasim maus i stap inap long moningtaim, bai yumi gat tok. Goan, yumi go nau na tokim ol ofisa bilong king.”
10Orait long nait yet ol i go bek long Samaria na singaut long ol wasman bilong dua bilong taun olsem, “Mipela i bin i go long kem bilong ol Siria, na mipela i no lukim wanpela man i stap, na mipela i no harim ol man i toktok. Ol Siria i go pinis na olgeta samting bilong ol i stap yet long kem. Ol i no bin lusim ol rop bilong ol hos na donki. Nogat. Rop i pasim ol yet na ol i stap long kem. Na olgeta kaikai samting i stap yet long ol haus sel.”
11Ol wasman i harim dispela tok, na ol i singaut na tokim ol manmeri long bringim dispela tok i go long haus bilong king.
12Long nait yet king i kisim dispela tok. Na em i kirap na tokim ol ofisa bilong en olsem, “Mi save long tingting bilong ol Siria. Ol i save olsem yumi sot tru long kaikai, olsem na ol i lusim kem bilong ol na ol i go hait nabaut long ol ples kunai. Ol i ting, bai yumi lusim taun na i go ausait, na ol i laik holimpas yumi na kisim taun bilong yumi.”
13Na wanpela ofisa bilong en i tokim em olsem, “Mobeta yumi salim sampela man i go painimaut wanem samting i bin kamap long ol Siria. Na sapos ol Siria i bagarapim ol dispela man yumi salim, em i orait, long wanem, yumi olgeta i stap insait long taun, bai yumi bagarap wankain olsem ol lain i dai pinis. Olsem na yumi mas larim sampela man i kisim 5-pela bilong ol hos i stap yet, na i go.”
14Orait ol i makim sampela man. Na king i givim tupela karis wantaim ol hos long ol dispela man, na i salim ol i go bilong painimaut wanem samting i bin kamap long ol Siria.
15Ol dispela man i go painimaut olsem, ol Siria i bin ranawe. Na ol i bihainim ol i go inap long wara Jordan, na ol i lukim ol laplap na samting bilong pait na ol arapela samting bilong ol Siria i bin pundaun nabaut long rot. Orait ol i go bek na toksave long king.
16Na taim ol manmeri i harim tok long dispela samting, wantu ol i ran i go long kem bilong ol Siria na kisim olgeta samting ol Siria i bin lusim. Na ol i kisim planti plaua na bali, olsem na ol inap salim 3 kilogram gutpela plaua o 6 kilogram bali long wan kina tasol, olsem Bikpela i bin tok.
17King i bin makim dispela ofisa i save was long em, bilong i go bosim ol soldia i save was long bikpela dua bilong taun. Olsem na dispela ofisa i sanap klostu long dua long taim ol manmeri i ran i go long kem bilong ol Siria. Planti manmeri moa i ran i kam ausait long dua, olsem na ol i sakim em i pundaun na ol i krungutim em i go i go inap em i dai. Bipo king i bin i go lukim Elisa, na Elisa i bin tok profet long dispela samting. Na nau tok bilong en i kamap tru.
18Elisa i bin tokim king olsem, “Tumora long wankain taim olsem, bai ol manmeri i go long dua bilong taun, na bai ol i baim 3 kilogram gutpela plaua o 6 kilogram rais bali long wan kina tasol.”
19Tasol dispela ofisa nau em i dai pinis, em i bin bekim tok bilong Elisa olsem, “Maski sapos Bikpela i opim ol bakstua bilong heven na kapsaitim planti kaikai i kam long yumi, mi ting bai yumi i no inap baim kaikai long liklik mani olsem.” Orait na Elisa i bin tokim dispela ofisa olsem, “Tru tumas, bai yu lukim dispela samting i kamap. Tasol bai yu no inap kaikai dispela wit samting.”

20Na nau dispela samting i kamap olsem Elisa i bin tok. Dispela ofisa i sanap long dua bilong taun, na ol manmeri i ran i go ausait bilong kisim kaikai. Na ol i krungutim em, na em i dai pinis.