Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: À Dii yãma! À mɛ̀ zia maa'i wa pɛ̃ɛti yía Samali bĩ́ibↄlɛu zaa lɛ do ã́nusu ↄwatɛ̃ do, pↄ́wɛna zaa lɛ pla sↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ do.
2Ɔ̃ kí kwàasi a zãsì Lua gbɛ̃́piwa à mɛ̀: Baa tó Dii loupↄↄ fↄ̃̀, yã́pi a kɛe? Ɔ̃ Ɛlizipi mɛ̀: Ńyↄ̃ wɛsiɛ, kási ńyↄ̃ e ǹ bleo.
3Kusude gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ ku bĩ́ibↄlɛu. Aa òkↄ̃ɛ: Bↄ́yãi wáↄ zↄ̃lɛa la e wà gɛ gagai?
4Tó wa mɛ̀ wá gɛ̃ wɛ̃́lɛ ɛu, nↄana ku we, wá gagaɛ. Tó wa gↄ̃ la sↄ̃, ga doũpiɛ. Wà fɛlɛ wà gɛ na Siliↄ bòowa. Tó aa wá tó bɛ̃́ɛ, wáↄ ku. Tó aa wá dɛdɛɛ sↄ̃, wa gagan we.
5Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ oosiɛlɛ, aalɛ gɛ́ Siliↄ bòou. Kɛ́ aa kà bòo lɛ́i, aa è gbɛ̃e ku weo.
6Dii tò Sili bòodeↄ sↄ̃́goↄ ń sↄ̃́ↄ ń zĩgↄ̃ dasiↄ kĩ́a màɛ, ↄ̃ aa òkↄ̃ɛ, Isailiↄ kía fĩabò Iti kíaↄ ń Egipi kíaↄnɛ aa mↄ lɛ́lɛwáɛ.
7Ɔ̃ aa tilɛ̀ oosiɛlɛpi gↄ̃̀ↄ, aa ń zwã̀akpɛↄ tò we ń ń sↄ̃́ↄ ń ń zàa'ĩnaↄ. Aa ń bòo tò we lá a dɛwa, aa lɛ̀kↄ̃wa aa ńzĩa mibↄkĩi wɛ̀ɛlɛ.
8Kɛ́ kusudepiↄ kà bòopiu we, aa gɛ̃̀ zwã̀akpɛpiↄ do guu, aa pↄblè aa imì, ↄ̃ aa ã́nusu ń vuao ń pↄkasaↄ sɛ̀lɛ aa gɛ ùlɛ. Kɛ́ aa ɛ̀a sù, aa gɛ̃̀ zwã̀akpɛ pãleu lↄ, aa pↄ́ↄ nàaa aa gɛ ùlɛ.
9Ɔ̃ aa òkↄ̃ɛ: Yã́ pↄ́ wálɛ kɛpi maao. Gbã mɛ́ dɛ wà baonakpa, ↄ̃ wá nílɛa? Tó wa nilɛ màa e gu gɛ̀ dↄ̀ò, a go a wá gbɛ̃ɛ. Wà fɛlɛ gↄ̃̀ↄ wà gɛ o kibɛdeↄnɛ.
10Kɛ́ aa kà we, aa lɛzù wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄzi aa mɛ̀: Wa gɛ Siliↄ bòou, wi gbɛ̃e e weo, wi gbɛ̃e kĩ́a mao. An sↄ̃́ↄ ń ń zàa'ĩnaↄ mɛ́ dↄdↄa we, mɛ́ an zwã̀akpɛↄ kú ń gbɛu gboosai.
11Kɛ́ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anapiↄ lɛzù aa ònɛ́ wɛ̃́lɛu, ↄ̃ wà a baokpà kibɛ ua.
12Ɔ̃ kí fɛ̀lɛ gwãasĩna, a ò a ìwaↄnɛ. Má yã́ pↄ́ Siliↄ kɛ̀wɛ̃ɛ oɛ́. Kɛ́ aa dↄ̃ nↄana wá kṹ gbãa, a yã́i ↄ̃ aa bↄ̀lɛ ń bòou, aa gɛ̀ ùlɛ sɛ̃u. Aalɛ e wá bↄlɛ wɛ̃́lɛuɛ, wi wá kṹkũ bɛ̃́ɛ, wi si wɛ̃́lɛu.
13Ɔ̃ aà ìwaↄ do òɛ̀: Lá wá Isaili pↄ́ wa gↄ̃ↄ wa gↄ̃ lɛɛ wà gagaɛ, to wà sↄ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ sɛ mɛ̀n sↄo, wí ń zĩ yã́ pↄ́ kɛ̀pi gwai.
14Ɔ̃ aa sↄ̃́go sɛ̀ mɛ̀n pla ń sↄ̃́ↄ, ↄ̃ kí ń gbáɛ à mɛ̀: À gɛ Sili zĩgↄ̃ↄ gbɛsɛlɛ à gwa!
15Ɔ̃ aa ń gbɛsɛ̀lɛ e Yuudɛ̃i. Aa è kɛ́ Siliↄ tilɛ̀ɛ, aa ń pↄkasaↄ ń ń gↄ̃kɛbↄↄ fã̀aa zɛ́ guu we. Ɔ̃ zĩnapiↄ ɛ̀a sù aa yã́pi sìu kíɛ.
16Ɔ̃ wà bↄ̀lɛ gɛ̀ Siliↄ bòou wà pↄ́ↄ nàaa, ↄ̃ wàlɛ pɛ̃ɛti yia zaa lɛ do ã́nusu ↄwatɛ̃ do, pↄ́wɛna zaa lɛ pla ã́nusu ↄwatɛ̃ do, lá Dii òwa.
17Kí a kwàasipi dìlɛ bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana ũɛ, ↄ̃ wà ↄ̃zↄ̃̀wà bↄlɛpiu à gà, lá Lua gbɛ̃́pi dↄ̀aa ò gↄↄ pↄ́ kí mↄ̀ aà bɛwa.
18À kɛ̀ lá Lua gbɛ̃́pi ò kíɛwa à mɛ̀: Wa pↄ́wɛna yía zia maa'i Samali bĩ́ibↄlɛu zaa lɛ pla ã́nusu ↄwatɛ̃ do, pɛ̃ɛti zaa lɛ do ã́nusu ↄwatɛ̃ do.

19Kí kwàasipi mɛ́ a zãsì Lua gbɛ̃́piwa à mɛ̀: Baa tó Dii loupↄↄ fↄ̃̀, yã́pi a kɛe? Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi òɛ̀: Ńyↄ̃ wɛsiɛ, kási ńyↄ̃ e bleo.
20Ɔ̃ à kɛ̀ màa, wà ↄ̃zↄ̃̀wà bĩ́ibↄlɛu, à gà.