Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Ɛlisa pì: À Dikiri yã ma! À pì zia mandara'i oni flawa yía Samaria bĩnilɛa zaka lɛ́ do andurufu ↄgↄ mɛ̀n do, pↄ́blewɛ zaka lɛ́ pla sↄ̃, andurufu ↄgↄ mɛ̀n do.
2Akũ kína kpàasi yã sì Luda gbɛ̃ pìla à pì: Bee tó Dikiri legũ foro fↄ̃̀, yã pì ni sí kɛ yá? Akũ Ɛlisa pìnɛ: Ĩni wɛ́ sialɛ, ama ĩni le ǹ blero.
3Kusu gbɛ̃nↄn siikↄ̃nↄn kú bĩnilɛa. Akũ ò pìkↄ̃nɛ: Bↄ́yãin ónigↄ̃ vutɛna la ari ò gɛ́ gagaa?
4Tó o pì óni gɛ̃ wɛ̃tɛ gũn, nà kú gwe, óni gagamɛ. Tó o gↄ̃ la sↄ̃, ga dokↄ̃nↄ pìimɛ. Ò futɛ ò gɛ́ na Sirianↄ bùraai. Tó ò ó tó bɛ̃nɛ, ónigↄ̃ kun. Tó ò ó dɛdɛmɛ sↄ̃, o gagan gwe.
5Akũ ò fùtɛ ↄkↄsi, òtɛn gɛ́ Sirianↄ bùran. Kũ ò kà bùra lɛ́a, ò è gbɛ̃ke kú gwero.
6Dikiri tò Siria bùradenↄ sↄ̃gonↄ kũ sↄ̃nↄ kũ zĩ̀kari dasinↄ kĩni mà, akũ ò pìkↄ̃nɛ, Isarailanↄ kína fĩna bò Iti kínanↄa kũ Misila kínanↄ ò su ò lɛ́tɛwá.
7Akũ ò bàa sì ↄkↄsii pìia gↄ̃̀nↄ ò ń bizakutanↄ tò gwe kũ ń sↄ̃nↄ kũ ń zaakinↄ. Ò ń bùraa tò gwe lákũ à de nà, ò lɛ̀kↄ̃a ò ń zĩda mìboki wɛ̀tɛ.
8Kũ kusu pìnↄ kà bùraa pìn gwe, ò gɛ̃̀ bizakuta pìnↄ doke gũn, ò pↄ́ blè ò í mì, akũ ò andurufu kũ wuraao kũ pↄ́kasanↄ sɛ̀tɛ ò gɛ̀ɛ ò ùtɛ. Kũ ò ɛ̀ra ò sù, ò gɛ̃̀ bizakuta pãnden dↄ, ò pↄ́nↄ kàkara ò gɛ̀ɛ ò ùtɛ.
9Akũ ò pìkↄ̃nɛ: Yã kũ ótɛn kɛ dí manaro. Gbãra mɛ́ à de ò baaru nna kpá, akũ ó yĩtɛna yá? Tó o yĩtɛ lɛ ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o, a gò ni ó lɛ́. Ò futɛ gↄ̃̀nↄ ò gɛ́ o kínabɛdenↄnɛ.
10Kũ ò kà gwe, ò lɛ́ zù wɛ̃tɛ zɛ́dãkpãrinↄi ò pì: O gɛ Sirianↄ bùran, ódi gbɛ̃ke e gwero, ódi gbɛ̃ke kĩni maro. Ń sↄ̃nↄ kũ ń zaakinↄ mɛ́ ò bàdↄdↄna gwe, akũsↄ̃ ń bizakutanↄn kú ń gbɛ̀n gboronaa sari.
11Kũ zɛ́dãkpãrii pìnↄ lɛ́ zù ò òńnɛ wɛ̃tɛn, akũ ò a baaruu kpà kínabɛ ↄnn.
12Akũ kína fùtɛ gwãani, à pì a ìbanↄnɛ: Mani yã kũ Sirianↄ kɛ̀wɛrɛ oárɛ. Kũ ò dↄ̃ kũ nà ó kũ gbãna, abire yãin ò bↄ̀tɛ ń bùran ò gɛ̀ɛ ò ùtɛ sɛ̃̀n. Òtɛn da óni bↄtɛ wɛ̃tɛmmɛ, gbasa ò ó kũkũ bɛ̃nɛ ò ó wɛ̃tɛ sí.
13Akũ a ìbanↄ doke pìnɛ: Zaakũ ókↄ̃nↄ kũ o gↄ̃nↄ ó kú ga lɛ́i, ǹ tó ò sↄ̃ mɛ̀n sↄↄro kũ ò gↄ̃̀nↄ sɛ́ ò gbɛ̃nↄ zĩo, de ò yã kũ à kɛ̀ gwa.
14Akũ ò sↄ̃gonↄ sɛ̀ mɛ̀n pla kũ sↄ̃nↄ, akũ kína ń gbárɛ à pì: À gɛ́ à Siria zĩ̀karinↄ gbɛsɛ à gwa!
15Akũ ò ń gbɛsɛ ari Yodai. Ò è kũ Sirianↄ bàa sìmɛ, ò ń pↄ́kasanↄ kũ ń gↄ̃kɛbↄnↄ fã̀kↄ̃a zɛ́ gũn gwe. Akũ zĩ̀rii pìnↄ ɛ̀ra ò sù ò yã pì gbã̀ kínanɛ.
16Akũ ò bↄ̀tɛ ò gɛ̀ɛ Sirianↄ bùran ò pↄ́nↄ sɛ̀tɛ, akũ òtɛn flawa yía zaka lɛ́ do andurufu ↄgↄ mɛ̀n do, pↄ́blewɛ zaka lɛ́ pla andurufu ↄgↄ mɛ̀n do lákũ Dikiri ò nà.
17Kína a kpàasii dìtɛ bĩnilɛ dãkpãri ũ, akũ gbɛ̃nↄ gɛ̀sɛɛ zɛ̀zɛa bĩnilɛa gwe à gà, lákũ Luda gbɛ̃ gĩnakɛ à ò nà gↄrↄ kũ kína sù a bɛa.
18À kɛ̀ lákũ Luda gbɛ̃ pìi ò kínanɛ nà à pì: Oni flawa yía zia mandara'i Samaria bĩnilɛa zaka lɛ́ do andurufu ↄgↄ mɛ̀n do, pↄ́blewɛ sↄ̃ zaka lɛ́ pla andurufu ↄgↄ mɛ̀n do.

19Kína kpàasi yã wè Luda gbɛ̃a à pì: Bee tó Dikiri legũ foro fↄ̃̀, yã pì ni kɛ yá? Akũ Luda gbɛ̃ pìnɛ: Ĩni wɛ́ sialɛ, ama ĩni le ǹ blero.
20Lɛn à kɛ̀ lɛ, ò gɛ̀sɛɛ zɛ̀zɛa bĩnilɛa à gà.