Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - 2 Hadì

2 Hadì 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Midtavak si Elisha te, “Pemineǥa nu is egkeǥiyen te Nengazen: ‘Te iring kayi he uras keeselem, eberatu is egkengepemasa ziyà te velegyeey ziyà te Samaria. Is bali te tetelu he ǥantang he herina, senge vuuk dà he pelata, ne iring ded dutun is bali te heenem he ǥantang he barli.’ ”
2Ne Migkaǥi haazà is upisyal he sineriǥan te hadì te, “Kenà heeyan egkehitavù, su minsan dekelà is menge sebpet su ibpeuzan te Nengazen, ne kenà iring keniyan keveratu is keenen.” Midtavak si Elisha te, “Egkeehè nu is kegkeul-ulaha kayi, piru kenè ka ebpekekaan duen te nekaǥi ku.”
3Dutun he timpu, duen heepat he menge etew he zuen daru te lundis dan he ebpemimpinuu ziyà te pultahan te inged. He ke sikandan te, “Maan is edtulung kiw zà kayi ed-ubpàubpà taman te kebpatey tew?
4Emun edseled kiw ziyà te inged ne ebpatey kiw te kegkevitil, ne emun edtulung kiw zà ebpimpinuu kayi, ebpatey kiw ǥihapun. Umbe nasì kiw en edhendiyà te kampu te menge Aramihanen ne edsurindir kiw. Ne emun kenè kiw zan ebmenuwen, ne meupiya, piru emun edhimetayan kiw zan ne maambe en.”
5Umbe, hein mezukilem en, midhendiyè dan te kampu te menge Aramihanen. Ne hein nekeuma zan ne wazà etew zuen.
6Su impezineg te Nengazen is menge sundaru he menge Aramihanen te keǥurub te menge kerwahi, menge kudà, wey mahabet he menge sundaru, umbe kunaan duen te menge Aramihanen ke midsuhulan te hadì te Israel is hadì te menge Hitihanen wey is hadì te menge Ehiptohanen te kedsurung kandan.
7Umbe, mibpelaǥuy sikandan hein mezukilem ne mid-ewaan dan is menge tulda zan, menge kudè dan, wey menge asnu zan. Mibpelaǥuy zan he wazè dan en meuwit is menge azen dan he zutun te kampu zan.
8Ne kebpekeuma zuen te menge etew ziyà te kampu he zuen daru te lundis dan, midtigseselimbaha zan te edseled haazà is menge tulda. Edsigudu zan en egkaan wey ed-inum, wey ebpenguwa te menge pelata, menge vulawan, wey menge manggad. Ne impen-eles dan heini.
9Ne hein malù neuǥet, ke sikandan te, “Kenà hustu heini is mibeelan tew. Midtudtul tew pezem guntaan he andew he nemelaǥuy en is menge kuntada tew, piru in-eles tew heini. Emun egkeeselemen tew pa is kedtudtula tew kayi, ne edsilutan kiw en. Ne kuwa kew en su egenat kiw, ne edtudtulen tew heini ziyà te turuǥan te hadì.”
10Umbe, midlikù sikandan diyà te inged he Samaria ne mid-umew zan is menge vantey ziyà te pultahan te inged ne migkeǥiyan dan te, “Midhendiyè key te kampu te menge Aramihanen, ne wazà duen etew, gawas te menge kudà, wey menge asnu, he impenagkes. Ne zutun daan te menge tulda zan is menge azen dan.”
11Ne netudtulan haazà is menge vantey te turuǥan.
12Minsan mezukilem en haazà, mid-enew sikan is hadì ne migkeǥiyan din is menge upisyal zin te, “Egkeǥiyen ku keniyu ke hengkey is pelanu te menge Aramihanen. Netuenan dan he egkengevitil kiw, umbe mid-ewaan dan is kampu zan ne nemen-eles dan diyà te menge vuvungan. Su egkeisip dan he siguradu egawas kiw ne edekepen kiw zan ne ed-eǥawen dan is inged tew.”
13Ne midtavak is sevaha zuen te menge upisyal zin te, “Duen pa nesamà he lelima he menge kudè tew, ne meupiya ke edsuǥù kiw te egkepipira he etew te kedsusi ke hengkey is nehitavù? Maambe en ke himetayi sikandan, su emun kayi zan dà ne ebpatey gihapun sikandan duma kenitew.”
14Umbe, in-andam dan is dezuwa he kerwahi zuma te menge kudà, ne midsuǥù sikan is hadì te menge etew su wey zan mesusi ke hengkey is nehitavù te menge sundaru he Aramihanen.
15Nekeuma sikandan taman diyà te Wahig he Jordan, ne neehè dan diyà te menge zalan is menge manggad wey menge gelemiten he impenimbag te menge Aramihanen tenged te kegkezeǥusu zan hein ebpemelaǥuy zan. Midlikù haazà is menge sinuǥù ne midtudtul zan heini ziyà te hadì.
16Ne nenggawas dutun te inged is menge etew ne mibpenguwa zan is nengetaǥak diyà te kampu te menge Aramihanen. Ne neulaula iyan is nekaǥi te Nengazen he is bali te tetelu he ǥantang he herina ne senge vuuk dà he pelata, ne iring ded dutun is bali te heenem he ǥantang he barli.
17Iyan insavuk duen te hadì he ed-atur te ebpemenlawang he menge etew ziyà te pultahan dutun te inged, sikan is upisyal he sineriǥan din. Piru nepiley sikandin ne neǥunas te menge etew zutun te pultahan, ne minatey sikandin sumalà te nekaǥi ni Elisha he suluǥuen te Megbevayà hein midhendiyà te kandin sikan is hadì.
18Neulaula zaan is nekaǥi zuen te suluǥuen te Megbevayà diyà te hadì he ke sikandin te, “Iring kayi he timpu keeselem, ne eberatu is egkengepemasa ziyà te belegyeey ziyà te Samaria. Is bali te tetelu he ǥantang he herina, senge vuuk dà he pelata, ne iring ded dutun is bali te heenem he ǥantang he barli.”

19Dutun he timpu midtavak sikan is upisyal te hadì te, “Kenà heeyan egkehitavù, su minsan dekelà is menge sebpet su ibpeuzan te Nengazen, ne kenà iring keniyan keveratu is keenen.” Midtavak si Elisha te, “Egkeehè nu is kegkeul-ulaha kayi, piru kenè ka ebpekekaan duen te nekaǥi ku.”
20Ne iyan heini nehitavù duen te upisyal; neǥunas sikandin te menge etew he ebpemenlawang te pultahan te inged, ne minatey sikandin.