Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu dɛ̀ nɑɑ bo mmɛ̀ nkɑ̃̀ɑ̃́kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ do mmuyuo ncìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi dihɛì kó dibòrì. Kɛ̀ mɛdibii ncìdóòbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ do mmɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀ múnkɛ.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kóo tɔ̃ntì wèè tɔu o kpɑ̀rìnɛntì, kòo bekɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetɛ́ yɛwɛtibòrɛ̀ ɑ mɛ̀ nnɑ̀kɛ́ tì bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ɑ̀? Kɛ̀ Edisee dɔ̀: A yóó dɛ̀ yɑ̀mu nɛ̀ ɑ nuɔ nhɑ mɛ mbɑ́ɑ́ dɛ̀ di.
3Dɛ̀ do sɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ mɔ ntikɔ̀ntì bɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ bo dihɛì kó dibòrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ ti yó mbo diɛ nkɛ yɑ̀ɑ̀ kúnɛ̀?
4Kɛ̀ ti tú ti bo tɑ dihɛì dikònnì diì kɛ̀ bo, kɛ̀ ti mɛ nkɑ̀ri diɛ nti bɑɑ yóó kúmu. Yóunɛ̀ kɛ̀ ti kɔtɛ Sidii kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ̀ bɛ̀ ti yóu tí nfòù, kɛ̀ bɛ̀ mɛ nti kùɔ dɛ̀ nsɑ̀nnɛ̀.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dihuri kɛ́ntuɔ̀koo Sidii kɔbɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì mɑ̀nku kɛ sɔ̃́ nhòmɔù í dɛ̀ bo.
6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ keè kunɑmpoo mɑkù, kɛ̀ dɛ̀ ndò nsisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pɛ́u dɛ kɔku. Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè yietí Itiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ti dokɛ́nɛ̀.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dihuri kɛ́cokɛ́ kɛ́yóu bɛ touti nɛ̀ bɛ sɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mpíítí. Bɛ̀ cɛ̃́nkɛ do ìtɛ́ kɛ́cokɛ́ mɑ́ɑ̀ ndi kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛ fòmmu. Bɛ̀ do yóu bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ̀ dì mmɛ ndò.
8Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛɛ̀ nìtìbɛ̀ɛ tuɔkoo bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì mɑ̀nku kɛ́tɑ kutouku mɑkù kɛ́di kɛ́yɑ̃̀, kɛ́tɔ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔnnɛ. Bɛ̀ sɔ̀nnɛ mɛmmɛ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́tɑ kutouku tɛkù kɛ́tɔ bɛ̀ yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔnnɛ.
9Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɛ mmɔ ntikɔ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti dɔɔri dɛ̀ í wenni, yíe ntu tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kó diyiè ndi, kɛ̀ ti cĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ wentɛ́nɛ̀ Kuyie mbo ti potɛ́. Yóunɛ̀ kɛ̀ ti kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì.
10Mɛm̀mɛ bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ dihɛì kɛ́yú wèè bɑ̀ɑ dibòrì kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛ Sidii kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì ti í yɑ̀ òmɔù, onìtì kó kunɑmpoo ketɛ́ kɛ í bo, sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú dɛɛ̀ bo kɛ píítí kɛ̀ titouti duɔ́o dɛtetìrɛ̀.
11Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ dibòrì kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
12Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛyènkɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́mmu Sidii kɔbɛ yɛ̃́mu kɛ dò ndikònnì ti bo, kɛ dɔ̀ɔ̀ kɛ dò mbɛ̀ ìtɛ́ kɛ kɔ̀tɛ kɛ sɔri, kɛ̀ ti bo yɛroo kɛ̀ bɛ̀ ti pĩ́mmú kɛ́tɑ ti ɛì.
13Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ kóo mɔù dɔ̀: Sisɛ̃ĩ́ sìì kpɑɑ́ dihɛì si miɛkɛ ti dɛitɛ sìnùmmù kɛ́tɔ̃nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀. Bɑ́ kɛ̀ sì kpɑɑ́ tìì tùɔ̀kɛní bɛnìtìbɛ̀ tiì yóó sì tùɔ̀kɛní.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ sìdɛ́sì nɛ̀ si dèèbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ dɔ̀: Tũnnɛnɛ̀ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́yɑ̀.
15Kɛ̀ bɛ̀ ntũ mbɛ nɑcɛ̀nɑ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tinɛntì Sidii kɔbɛ cooti kɛ buɔ̀nko dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɛnkoo kucɛ. Kɛ̀ bɛ̀ do tɔ̃ mbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì.
16Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́hɛí dɛ̀ɛ̀ bo Sidii kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ́nfiiti muyuo ncìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀. Mɛdibii ncìdóòbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ mɛdítíbii mmɛmɑ́ɑ̀ múnkɛ, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀.
17Dɛ̀ do sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì duɔ́ nkòo kó ditɔ̃nnì dìì tɔu o kpɑ̀rìnɛntì kɛ̀ dì kɔ̀tɛ kɛ bɑɑ dibòrì ndi. Bɛ̀ dɛ ndì nɑ̀u kɛ́kuɔ kɛ́ndònnɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò do nɑ̀kɛ́ tì okpɑ̀ɑ̀tì ò do kɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì o borɛ̀.
18Kòo ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Dɛ̀ nɑɑ bo mmɛ̀ nkɑ̃̀ɑ̃́kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ do mmuyuo ncìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi dihɛì kó dibòrì, kɛ̀ mɛdibii ncìdóòbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ do mmɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀ múnkɛ.

19Wèè do bekɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetɛ́ yɛwɛtibòrɛ̀ ɑ mɛ̀ nnɑ̀kɛ́ tì bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ɑ̀? Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yóó dɛ̀ yɑ̀mu nɛ̀ ɑ nuɔ nhɑ mɛ mbɑ́ɑ́ dɛ̀ di.
20Tiì do tùɔ̀kɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀u dihɛì kó dibòrì borɛ̀ kòo kú.