Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Ɛlisa bè: À Dii yã ma! À bè zia mↄndaa'i weé flawa yá Samaria bĩilɛa zaka lɛ́ do kondogi ↄↄ mɛ̀n do, pↄ́wɛɛ sↄ̃, zaka lɛ́ plaa kondogi ↄↄ mɛ̀n do.
2Ben kína kpàasi yã sì Luda gbɛ̃ pìla à bè: Baa tó Dii ludambɛ fòonↄ fↄ̃̀fↄ̃, yã pì é sí kɛↄ́? Ben Ɛlisa bènɛ: Nɛ́ wɛ́ɛ siàlɛ, mↄde nɛ́ e ǹ blero.
3Kusu gↄ̃ↄn siigↄ̃ↄnↄↄ kú bĩilɛa. Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Bↄ́yãnzin wégↄ̃ vɛ̃ɛna kɛ̀ ai wà gá gagaa?
4Tó wa bè wé gɛ̃ wɛ́tɛ guu, nↄaa kú gwe, wé gagamɛ. Tó wa gↄ̃ kɛ̀ sↄ̃, ga dↄ̃nkↄ̃ pìmɛ. Wà fɛɛ wà gá na Sirianↄ bùraa. Tó aↄ̃ wa to bɛ̃ɛ, wégↄ̃ kuu. Tó aↄ̃ wa dɛdɛmɛ sↄ̃, wa gagan gwe.
5Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ uusiɛ, aↄ̃ↄe gaa Sirianↄ bùran. Kɛ̀ aↄ̃ kà bùra lɛ́zi, aↄ̃ↄ è gbɛ̃kee kú gwero.
6Dii tò Siria bùradeenↄ sↄ̃goronↄ kↄ̃n sↄ̃nↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛ pariinↄ kĩi mà, ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ, Isarailinↄ kína fĩa bò Iti kínanↄnɛ kↄ̃n Igipiti kínanↄ aↄ̃ mↄ́ wà lɛ́ɛwa.
7Ben aↄ̃ bàa sì uusiɛ pìa gↄ̃ↄ aↄ̃ ń bisakutaanↄ tò gwe kↄ̃n ń sↄ̃nↄ kↄ̃n ń zaakinↄ. Aↄ̃ ń bùra tò gwe lán à dɛ nà, aↄ̃ lɛ̀kↄ̃a aↄ̃ ń zĩnda mìbↄkii wɛ̀tɛ.
8Kɛ̀ kusu pìnↄ kà bùra pìn gwe, aↄ̃ gɛ̃̀ bisakutaa pìnↄ doke guu, aↄ̃ pↄ́ blè wà í mì, ben aↄ̃ kondogi kↄ̃n vurao kↄ̃n pↄ́kãsãanↄ sɛ̀ɛ aↄ̃ gàa wà ùtɛ. Kɛ̀ aↄ̃ ɛ̀ara wà sù, aↄ̃ gɛ̃̀ bisakuta pãnden dↄ, aↄ̃ pↄ́nↄ nàkↄ̃a aↄ̃ gàa wà ùtɛ.
9Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Yã kɛ̀ wée kɛɛ kɛ̀ maaro. Gbã̀a bé à dɛ wà baaru nnaa kpá, ben wá yĩtɛnaↄ́? Tó wa yĩtɛ lɛ ai guu gàa à dↄ̀o, à gò é wa lɛ́. Wà fɛɛ gↄ̃ↄ wà gá o kíbɛdeenↄnɛ.
10Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, aↄ̃ lɛ́ zù wɛ́tɛ zɛ́dãkparinↄzi wà bè: Wa gaa Sirianↄ bùran, wée gbɛ̃ke e gwero, wée gbɛ̃ke kĩi maro. Aↄ̃ sↄ̃nↄ kↄ̃n ń zaakinↄ bé wà bàdↄdↄna gwe, bensↄ̃ aↄ̃ bisakutaanↄↄ kú ń gbɛ̀n gborona sai.
11Kɛ̀ zɛ́dãkpari pìnↄ lɛ́ zù wà òńnɛ wɛ́tɛn, ben wà à baaru kpà kíbɛ ua guu.
12Ben kína fɛ̀ɛ gwãavĩ, à bè a ìbanↄnɛ: Mɛ́ yã kɛ̀ Sirianↄ kɛ̀wee oare. Kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ nↄaa wa kũ gbãa, beee yãnzin aↄ̃ bↄ̀ɛ ń bùranzi aↄ̃ gàa wà ùtɛ sɛ̃̀n. Aↄ̃ↄe daa wé bↄɛ wɛ́tɛn gbasa wà wa kũkũ bɛ̃ɛ wà wa wɛ́tɛ símɛ.
13Ben à ìbanↄ doke bènɛ: Zaakɛ wamↄwa kɛ̀ wa gↄ̃ↄnↄ wá kú gaa lɛ́zĩmɛ, ǹ tó wà sↄ̃ mɛ̀n sↄↄroo kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ sɛ́ wà gbɛ̃nↄ zĩo, lɛ wà yã kɛ̀ kɛ̀ gwa.
14Ben aↄ̃ sↄ̃goronↄ sɛ̀ mɛ̀n plaa kↄ̃n sↄ̃nↄ, ben kína ń gbáɛ à bè: À gá à Siria zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛsɛ à gwa!
15Ben aↄ̃ ń gbɛsɛ ai Yodazi. Aↄ̃ↄ è kɛ̀ Sirianↄ bàa sìmɛ, aↄ̃ ń pↄ́kãsãanↄ kↄ̃n ń gↄ̃kɛbↄnↄ fã̀akↄ̃a zɛ́ guu gwe. Ben zĩ̀ri pìnↄ ɛ̀ara wà sù aↄ̃ yã pì gbã̀ kínanɛ.
16Ben wà bↄ̀ɛ wà gàa Sirianↄ bùran wà pↄ́nↄ sɛ̀ɛ, ben wèe flawa yaa zaka lɛ́ do kondogi ↄↄ mɛ̀n do, pↄ́wɛɛ zaka lɛ́ plaa kondogi ↄↄ mɛ̀n do lán Dii ò nà.
17Kína a kpàasi dìɛ bĩilɛ dãkpari ũ, ben gbɛ̃nↄ kɛ̀sɛ zɛ̀zɛa bĩilɛa gwe à gà, lán Luda gbɛ̃ gĩakɛ à ò nà gurↄↄ kɛ̀ kína mↄ̀ à bɛ.
18À kɛ̀ lán Luda gbɛ̃ pì ò kínanɛ nà à bè: Weé flawa yá zia mↄndaa'i Samaria bĩilɛa zaka lɛ́ do kondogi ↄↄ mɛ̀n do, pↄ́wɛɛ sↄ̃ zaka lɛ́ plaa kondogi ↄↄ mɛ̀n do.

19Kína kpàasi yã sì Luda gbɛ̃la à bè: Baa tó Dii ludambɛ fòonↄ fↄ̃̀, yã pì é kɛↄ́? Ben Luda gbɛ̃ bènɛ: Nɛ́ wɛ́ɛ siàlɛ, mↄde nɛ́ e ǹ blero.
20Lɛn à kɛ̀ lɛ sↄ̃, wà kɛ̀sɛ zɛ̀zɛa bĩilɛa à gà.