Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ilaisia da bu adole i, “Hina Gode Ea sia: nabima! ‘Aya wewaba, di da Samelia ganodini widi noga:idafa dioi defei5 gilo o bali dioi defei 10 gilo amo silifa fage afaega lamu.’”
2Isala:ili hina bagade ea hisu hawa: hamosu dunu da Ilaisiama amane sia:i. “Amane hamomu da hamedei! Hina Gode Hisu fawane da gala:ine hedolodafa iasea, amolawane hame ba:mu!” Ilaisia da amane sia:i, “Di da amo hou doaga:be ba:mu, amasea, di da amo ha:i manu amoga hamedafa manu.”
3Dunu biyaduyale gala, ilia da lebolosi olo da madelaiba:le, se nabawane, ilia da Samelia logo holei gadili esafulubi ba:i. Ilia da ilisu amane sia:sa:i, “Ninia abuliba:le goegai ouesafula, bogoma:bela:?
4Ninia da moilai bai bagade ganodini masunu da hamedei. Bai amogawi, ninia da ha:ga bogomu. Ninia da gui esalea amolawane bogogia:mu. Amaiba:le, ninia da Silia ha wa:i fisisua ahoa:di. Amabela:? Ilia nini medole legema:bela:? Be amomane ilia da ninima asigili, hame medole legema:bela:?”
5Amaiba:le, soge gasibi galu, ilia da Silia wa:i fisisua asili, doaga:loba, dunu esalebe afae hame ba:i.
6Hina Gode da hamobeba:le, Silia dadi gagui dunu da dadi gagui wa:i bagadedafa amola ‘sa:liode’ amola hosi ilia gusuba:i ahoana gugudabe defele nabi dagoi. Ilia da agoane dawa:i, amo Isala:ili hina bagade da Hidaide amola Idibidi hina bagade ilia dadi gagui wa:i, amo Silia fi ilima doagala:musa:, bidi ianu gegemusa: hiougi.
7Amaiba:le, amo daeya Silia dunu da ilia esalusu gaga:ma:ne, hobea:i dagoi. Ilia da ilia abula diasu, hosi amola dougi amo huluane yolesisili, hobea:i dagoi. Ilia fisisu da udigili dialebe ba:i.
8Lebolosi oloi dunu biyaduyale, ilia fisisu bega: doaga:loba, ilia da abula diasu afae amo ganodini golili sa:ili, ha:i manu amola waini hano dialebe amo nanu, silifa amola gouli amola abula ilia ba:i amo huluane gagaguli, wamolegela asi. Amalalu, ilia abula diasu enoga golili sa:ili, amanewane hamoi.
9Be amalu ilia ilisu amane sia:sa:i, “Ninia agoane hamomu da defea hame gala! Ninia da sia: noga:i nababeba:le, ninisu fawane amo dawa:mu da defea hame. Ninia mae adole hahabe adosea, ninia dafawanedafa se iasu ba:mu. Ninia da wahadafa asili, hina bagade diasu ganodini esalebe dunuma olelela ahoa:di!”
10Amaiba:le, ilia Silia ha wa:i fisisu fisili, bu Samelia moilai bai bagadega asi. Doaga:le, ilia da logo ga:sua sosodo aligisu dunu ilima amane wele sia:i, “Ninia da Silia wa:i fisu asili, be dunu afae hame ba:i, amola sia: hame nabi. Hosi amola dougi da gomenesisi dialebe ba:i. Amola abula diasu huluane da udigili dialebe ba:i.
11Sosodo aligisu dunu da amo sia: sisia:i labeba:le, amo sia: da hina bagade ea diasu ganodini sia:legei.
12Gasi da dialobawane, hina bagade da ea diaheda:su da:iyanini wa:legadole, ea eagene ouligisu dunuma amane sia:i. “Na da Silia dunu ilia ninima hamomusa: ilegelalebe amo adomu! Ilia da waha goega:i ha:i amo dawa:i dagoi. Amaiba:le, ilia da ha wa:i fisisu yolesili, sogega wamo ouligimusa: afia:i. Ilia agoane dawa:sa. Ninia da moilai yolesili, ha:i manu hogola ahoanea, ilia nini gagulaligili, ninia moilai gesowale lamu. Ilia da amane ilegei.”
13Ea eagene ouligisu dunu afae da amane sia:i, “Ninia da udigili esalea, dunu huluane moilaiga esalebe, ilia da dunu da bogoi dagoi defele, gugunufinisisu fawane ba:mu. Amaiba:le, ninia da dunu oda amola hosi hame bogoi esala, amo biyale, amo hou ea bai hogomusa:, asunasimu da defea.”
14Ilia da dunu oda ilegele, hina bagade da ili ‘sa:liode’ ganodini fila heda:iwane amo Silia dunu ilia fisisu mugului hou bai hogoma:ne asunasi.
15Dunu da Yodane Hanoga hogola asi. Ilia da Silia dadi gagui dunu ilia da hobea:iba:le ilia abula amola gegesu liligi fisi, amo logo bega: udigili dialebe ba:i. Amalalu, ilia da buhagili, Isala:ili hina bagadema, ilia ba:i liligi amo adodoi.
16Samelia fi dunu da gadili hehenaia asili, Silia ha wa:i fisisu liligi huluane fefedele lai. Amola Hina Gode Ea sia:i defele, widi noga:idafa dioi defei 5 gilo o bali dioi defei 10 gilo agoane da silifa fage afaega lasu.
17Isala:ili hina bagade da moilai logo ga:su ouligima:ne, ea hisu hawa: hamosu dunu ilegei. Musa: hina bagade da Ilaisia ea sia: nabimusa: asi. Amola amo hisu ouligisu dunu da Ilaisia ea sia:i defele, dunuga osa:le heda:iba:le, bogoi ba:i.
18Ilaisia da hina bagadema amane adoi galu, amo eso aya wewaba, e da Samelia ganodini widi noga:idafa dioi defei 5 gilo o bali dioi defei10 gilo da, silifa fage afae amaiga lasu ba:ma:ne sia:i.

19Be ouligisu dunu da musa: amoga bu adole i, “Amane hamomu da hamedei. Hina Gode Hisu fawane da gibu hedolodafa iasea, dia waha adoi hou da hame ba:mu.”
20Amola amo hou da dafawane ema doaga:i dagoi. E da logo ga:su gadenene, dunu gilisi amolalia hasalasi dagoiba:le, bogoidafa ba:i. Bai e da dafane, dunu eno da e da:iya ososa:gilisi.