Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sosɑfɑti Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ Akɑbu birɛ Yodɑmmu nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́mbo Sɑmmɑrii kɛ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀.
2Kɛ̀ Yodɑmmuu dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, o yɛi nnɛ́ í ntùɔ̀kɛ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Weè do pùɔ ndibɔɔ̀ Bɑɑdi kó diwũɔ̃tɔ̀nnì o cicɛ do mɑɑ́ dì.
3Kɛ nɛ́ nkpɑɑ́ tɑunɛ̀ mɛyɛi nNɑbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Ò do í mɛ̀ yóu.
4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì Mɛsɑ tu opecɛ̃nti, kɛ níí ndò nkɛ́duɔ́ mbɑ́ dìì benni Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ipeni tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ (100000), nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cìtì òkù tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ (100000).
5Kɛ̀ Akɑbuu kú kòo yetɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɛti.
6Dɛ yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmuu yɛ̀nní Sɑmmɑrii kɛ́kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu,
7kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu tu Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè yetɛ o kpɛti, kòò tu kɑ̀ɑ bo yie nhɑ́ kɔtoo kɛ̀ di ò dokɛ́nɛ̀. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔroomu, mí nnɛ̀ we ti tú onìtì òmɑ́ɑ̀ ndi. N nìtìbɛ̀ tu o kɔbɛ mbɛ kɛ̀ n sɛ̃ĩ́ tú o kpɛsi.
8Kɛ̀ Yodɑmmuu yíɛ́ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀nkucɛ nku ti yóó kétɛ́mɛ̀? Kòò dɔ̀: Edɔmmu kó kucɛ kùù yìɛ̀ dikpɑ́ɑ̀.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou nɛ̀ Edɔmmu kou kɛ́kétɛ́, kɛ dɔ̀ kucɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ ndóntɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ ìì tɔ bɛ nɛntì.
10Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Ti pɑ̀kɛ́mu! Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti tìí ntínti bɛ nkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ titɑ̃ɑ̃ti kɛ bo ti ɑ̃nnɛ́ Mɔɑbu kɔbɛ nɔu miɛkɛ.
11Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù í bo diɛ nkɛ dò ntí kɔtɛ o borɛ̀ kòo beé nKuyie nti kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo tɔ̃ntì mɔù dɔ̀: Sɑfɑti birɛ Edisee bomu diɛ nwèè do ɑ̃ɑ̃̀ Edii mɛniɛ nkòò nììtì.
12Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀, ò yóó ti nɑ́kɛ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ́nɛ̀ tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi bɛtɑ̃ɑ̃ti, Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou nɛ̀ Edɔmmu kou kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Edisee.
13Kɛ̀ Edisee nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n kpɛti nɛ́ dɑ dònnɛ̀ mɛ? Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃ bɛ kɔbɛ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Dɛ̀ í tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti tìí ndiɛ ntínti bɛ nkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ titɑ̃ɑ̃ti kɛ bo ti ɑ̃nnɛ́ mMɔɑbu kɔbɛ nɔu miɛkɑɑ̀?
14Kɛ̀ Edisee ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, n tú kùù kóo tɔ̃ntì, kɛ̀ dɛ̀ í tú ku kpɛ́í nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti kpɛ́í, n nɑ bɑ́ ndɑkɛ ɑ kpɛti, n ketɛ́ kɛ nɑ bɑ́ ndɑ wèńtɛ́ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́.
15Kòo deè kɛ dɔ̀: Wɑɑ́nnɛ̀nní wèè bie nkukùtìdùkù. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɑɑnní, kòo bentɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní Edisee ĩ́nkɛ̀.
16Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu dí dɑmmú yɛfɔ̃̀tɛ̀ yɛfɔ̃̀tɛ̀ dikondɑɑ dii mmiɛkɛ.
17Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́immu kɛ tú: Di í yóó keè kuyɑɑkù, di mɛ nyí yóó yɑ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ mɛniɛ nnɛ́ píɛ ndikondɑɑ dimɔu, kɛ̀ di yɑ̃̀ díndi nɛ̀ di ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ di wũɔ̃ ìì tɔ di nɛntì.
18Dɛndɛ ketɛ́ kɛ nɛ́ tú dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kù yóó ɑ̃nnɛ́mu Mɔɑbu kɔbɛ di nɔu miɛkɛ.

19Kɛ̀ di puɔ mbɛ ɛkɛ̀ diɛyɛ̀ nɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, kɛ́kɔ̃ṹ dɛtie ndɛmɔu bɛ̀ yo ndɛ̀ɛ̀ bɛ, kɛ́ĩ́tínnɛ́ bɛ nɛ́bòrɛ̀ yɛmɔu, kɛ́píɛ mbɛ pɑɑ ndɛmɔu yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ cɑkɛ.
20Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíé dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ Kuyie. Kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní Edɔmmu bíɛ́kɛ̀, kɛ́píɛ mbɛ tenkɛ̀ kɛmɔu.
21Kɛ sɔ̃́ mMɔɑbu ɛì kɔbɛ kèè bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ̀ɑ́tímɛ̀ kɛ yóó bɛ̀ do mudoò, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́okɛ bɛ temmɑ̀nku.
22Dɛ̀ wentɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ diyiè yɛ̀nní, kɛ̀ diwennɛ́cɑ̀nnìi tiitɛ́ mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛɛ yɑ̀ mɛniɛ nkó kuwũɔ̃kù, kɛ̀ kù ndò mmɛyĩ̀ĩ̀.
23Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ, bɛɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛɛ̀ kòńtɛ́ kɛ kùɔ bɛmɑ́ɑ̀, tí kɔtɛnɛ̀ kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ.
24Bɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kɑrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ootɛní kɛ́ bɛ̀ do tiyɛ̃ĩti, kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́tɑ bɛ tenkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dintɛ́ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ítɛ́ bɛ́ítɛ́,
25kɛ́puɔ mbɛ ɛkɛ̀ kɛ́dootɛ́ dootɛ́ bɑ́ wè ditɑ̃́rì bɛ pɑɑ nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ miɛkɛ kɛ́ dɛ̀ píɛ nyɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ́ĩ́tínnɛ́ sibií simɔu kɛ́kɔ̃ṹ dɛtie mbɛ̀ yo ndɛ̀ɛ̀ kó yɛbɛ. Kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ Kiidi-Adesɛti ɛì mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ dɛtɑ̃́ntɛ̀ndìtìrɛ̀ yɛmbɛ̀ɛ di cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ kɛ́ dì bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́puɔ.
26Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ dɛ̀ ò fuutɛnɛ̀mɛ̀ kɛ́túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛsebɑ́bɑ́tɛ̀ yɛmbɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (700) kɛ bo kɛ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kɔtɛ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́yĩɛ̃kɛ.
27Ò yĩɛ̃kɛ mɛmmɛ kɛ́yóu kɛ́túótɛ́ o kóo po wèè nɑ nsɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì, kóò fèútɛ́ dihɛì kó kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yóu kɛ́kò.