Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudanↄ kí Yosafata kíblena wɛ̃̀ baro plaasaidee guun Ahabu nɛ́ Yoramu kɛ̀ Isarailinↄ kína ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa.
2À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, mↄde èe ká a de kↄ̃n a dao pↄ́ ũro. À Baali gbɛ̀ kɛ̀ à dee pɛ̀ɛ wùrɛ,
3mↄde à zɛ̀ kↄ̃n durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnan-o, èe pãnɛro.
4Mↄabu kí Mɛsa sã kpàsanↄ vĩ, ègↄ̃ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ tángba kpaa Isarailinↄ kínaa bↄrↄ basↄↄro kↄ̃n sãkaro bↄrↄ basↄↄroonↄ kão.
5Kɛ̀ Ahabu gà, ben Mↄabu kína a zĩnda sì Isarailinↄ kínaa.
6Gwe gↄ̃ↄ kí Yoramu bↄ̀ Samaria à Isarailinↄ kàkↄ̃a ń píngi.
7À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yudanↄ kí Yosafataa à bè: Mↄabu kína a zĩnda sìma. Nɛ́ gámao zĩ̀ ká kↄ̃n Mↄabunↄroo? À wèàla à bè: Mɛ́ gá, zaakɛ pↄ́ dↄ̃nkↄ̃n wa ũ. Ma zĩ̀kpɛɛnↄ nɛ́ n zĩ̀kpɛɛnↄmɛ, ma sↄ̃nↄ nɛ́ n sↄ̃nↄmɛ.
8Kɛ̀ Yosafata mↄ̀, ben à Yoramu là à bè: Mákpan wé sɛ́ɛn wà lɛ́ɛḿmaa? Yoramu wèàla à bè: Wé sɛ́ɛ Ɛdↄmu gbáa kpamɛ.
9Ben Isarailinↄ kína dà zɛ́n kↄ̃n Yudanↄ kínao kↄ̃n Ɛdↄmunↄ kínao. Kɛ̀ aↄ̃ lìga guuzi gurↄ swɛɛplaa, ben í yã̀a zĩ̀kpɛɛnↄa kↄ̃n ń pↄ́kãdeenↄ.
10Ben Isarailinↄ kína bè: Yã gì! Dii wa kína gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ kàkↄ̃a à wa na Mↄabunↄnɛ ń ↄzĩↄ́?
11Ben Yosafata bè: Dii annabi kee kú kɛ̀ à gbekawe Diiaroo? Ben Isarailinↄ kína ìbanↄ doke bè: Safata nɛ́ Ɛlisa kuu. Àmbe è í kú Ilianɛ a ↄↄa yã.
12Ben Yosafata bè: Dii kúo. Ben Isarailinↄ kína kↄ̃n Yosafatao kↄ̃n Ɛdↄmunↄ kínao gàa Ɛlisa kiia.
13Ben Ɛlisa bè Isarailinↄ kínanɛ: Wa bà kú kↄ̃o mámɛ? Ǹ gá n de kↄ̃n n dao tãagbãgbãrinↄ kiia. Ben Isarailinↄ kína wèàla à bè: Auo! Wa kína gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ, Dii bé à wa kakↄ̃a à wa na Mↄabunↄnɛ ń ↄzĩ.
14Ben Ɛlisa bènɛ: Kↄ̃n Dii Zĩ̀kpɛde kɛ̀ mɛ́ɛ zĩi kɛɛnɛ kuunao, tó èe kɛ Yudanↄ kí Yosafata yãnzinlo, mɛ́ wɛ́ɛ sɛ́ mà n gwa sero.
15À mↄ́mɛ kↄ̃n mↄrↄlɛrio. Kɛ̀ mↄrↄlɛri pì nà à lɛnaa, ben Dii gbãaa sù Ɛlisaa
16à bè: Dii bè à wɛ̀ɛ yↄ̃yↄ̃ swawɛɛ kɛ̀kiin.
17Dii bè é zàga'ĩa kↄ̃n louo ero, mↄde í é guzurɛ kɛ̀kii pa, é mi kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ.
18Dii kiian yã pì zĩ'ũro. Eé Mↄabunↄ naare a ↄzĩmɛ dↄ.

19É lɛ́ɛ aↄ̃ wɛ́tɛ maa bĩideenↄa píngi. É lí kɛ̀ wè à bɛɛ bleenↄ zↄ̃zↄ̃ píngi. É íbↄkiinↄ tata píngi. É búgbɛ maaanↄ yaka kↄ̃n gbɛ̀o píngi.
20Kɛ̀ guu dↄ̀ sa kↄngↄ ogurↄ, ben í bↄ̀ Ɛdↄmunↄ bùsu kpa à dà tↄↄtɛla píngi.
21Kɛ̀ Mↄabunↄↄ mà kína pìnↄ mↄ̀ zĩ̀ káńyo, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kà wà zĩ̀ kánↄ sìsi ń píngi nɛ́ féte gbɛ̃nsi, ben aↄ̃ ń kákↄ̃a ń bùsu lɛ́zɛkiia.
22Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ, ↄfãntɛ̃ dↄ̀ í pìa ń aɛ, à kɛ̀ńnɛ tɛ̃ɛ lán aru bà.
23Ben aↄ̃ bè: Arun gwe fá! Kína pìnↄ aɛ dↄ̀ kↄ̃a aↄ̃ kↄ̃ dɛ̀dɛ! Mↄabunↄ, wà gá wà ń pↄ́nↄ sɛ́ɛ!
24Kɛ̀ aↄ̃ kà Isarailinↄ bùran, ben Isarailinↄ fɛ̀ɛ wà lɛ̀ɛḿma, ben Mↄabu pìnↄ lɛ̀kↄ̃a. Ben Isarailinↄ sì ń bùsun aↄ̃ ń dɛdɛ.
25Aↄ̃ ń wɛ́tɛnↄ wìwi. Baade gbɛ̀ sɛ̀ɛ wà zùzu búgbɛ maaanↄn, aↄ̃ↄ dà búgbɛ pìnↄla píngi. Aↄ̃ íbↄkiinↄ tàta píngi. Aↄ̃ lí kɛ̀ wè à bɛɛ bleenↄ zↄ̃̀zↄ̃ píngi. Aↄ̃ mɛɛwi Kirarɛsɛ bé à gↄ̃̀ lɛzi ado, ben gbɛ̀zurinↄ lìgazi, aↄ̃ↄe wɛ́tɛ pì bĩi papaa kↄ̃n gbɛ̀ bítanↄ.
26Kɛ̀ Mↄabu kína è wà yezi wà zĩ̀ bleawa, ben à fɛ̃ɛdadeenↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ kpɛ́ basↄↄro, lɛ aↄ̃ gbɛ̃nↄ kɛ̃guu gana Ɛdↄmunↄ kína kiia, mↄde aↄ̃ fùa.
27Ben à a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ káaku kɛ̀ eé kí ble à gbɛraa sɛ̀ à saa òo bĩia. Ben vĩa Isarailinↄ kũ̀, aↄ̃ gù Mↄabunↄla wà tà ń bùsun.